Gå til indhold

Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen ” Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier”

Her kan du læse mere om, hvordan Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd behandler dine personoplysninger.

I forbindelse med den spørgeskemaundersøgelse, der er led i projektet ”Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier”, behandler Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Nedenfor kan du læse mere om behandlingen i forbindelse med:

  • Den indledende kontakt til dig med henblik på deltagelse i undersøgelsen
  • Indsamling og bearbejdning af svar i spørgeskemaundersøgelsen, herunder opbevaring, videregivelse mv.

1. Indsamling af person- og kontaktoplysninger

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har indhentet følgende oplysninger om dig fra din arbejdsgiver (dvs. enten Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD, VIA University College, CPH Business, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Aarhus, IBA Erhvervsakademi Kolding, Københavns Erhvervsakademi, eller Zealand): navn, e-mailadresse, stilling, uddannelsestilknytning og institution med henblik på at kunne kontakte dig vedrørende deltagelse i undersøgelsen.

Personoplysningerne indhentes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling er lovlig hvis:

”behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt".

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har vurderet, at projektet ”Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier” og dermed spørgeskemaundersøgelsen er en opgave i samfundets interesse.
Der er således hjemmel til indhentelse af de efterspurgte oplysninger jf.  databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e.

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, behandles dine oplysninger som beskrevet nedenfor.

2. Dataansvarlig

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har modtaget om dig.

Kontaktoplysningerne er:

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Børsgade 4
1215 Copenhagen K

3. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail:
På telefon: 7231 8909
Ved brev: Brev til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd ”att. databeskyttelsesrådgiver”.

4. Formål og retsgrundlag

Spørgeskemaundersøgelsen har som overordnet formål at kortlægge FoU-aktive medarbejderes oplevelse af, hvordan videnudvekslingen mellem de FoU-udførende aktører og aftagere af denne FoU i praksisfelterne foregår. Dette suppleres af spørgsmål angående samarbejdet med universiteterne samt stillingsstrukturer og finansiering.

Spørgeskemaundersøgelsen skal understøtte DFiR i at udarbejde anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre til, hvordan rammebetingelserne for de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der foregår ved professionshøjskoler og erhvervsakademier, bedst muligt indrettes.

Retsgrundlaget for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter en behandling er lovlig, hvis den er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller hvis den henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

5. Kategorier af personoplysninger

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger bestående af dit navn, e-mailadresse, stilling, uddannelsestilknytning og institution.
  • Alle besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen inklusive selvangivne baggrundsoplysninger om alder, stilling, FoU-involvering og tidspunkt for evt. opnået ph.d.-grad samt øvrige besvarelser vedrørende din oplevelse af videnudvekslingens karakter, samarbejde med universiteterne samt stillingsstrukturer og finansiering af FoU.

6. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne kommer fra:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger er indhentet fra Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD, VIA University College, CPH Business, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Aarhus, IBA Erhvervsakademi Kolding, Københavns Erhvervsakademi, Zealand.
  • Oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen stammer fra dig.

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

8. Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

9. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger frem til undersøgelsens afslutning i andet kvartal 2023. Dine svar fra undersøgelsen journaliseres efter reglerne i Lov om offentlig forvaltning og vil blive indgivet til Rigsarkivet efter reglerne i den danske registerlovgivning (hvert 5. år). Efter aflevering til Rigsarkivet opbevares en kopi i ministeriet i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

10. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Læs mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om myndigheden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må dine oplysninger fremover kun behandles – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, ministeriet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk