Gå til indhold

Forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne

De danske kommuner står over for betydelige udfordringer med fortsat at levere borgernær velfærd af høj kvalitet. DFiR undersøger, hvordan man bedst understøtter, at forskning og udvikling kan informere og kvalificere de kommunale velfærdsopgaver til gavn for borgere og samfund.

De kommunale ydelser på børne- og ungeområdet, social- og beskæftigelsesområdet samt sundhedsområdet står over for en række strukturelle, økonomiske og faglige udfordringer. Dels ser vi ind i en demografisk udvikling med en aldrende befolkning og voksende mangel på arbejdskraft frem mod 2050, suppleret af vanskeligheder med at rekruttere fagprofessionelle, der kan varetage borgernære opgaver. Derudover skal kommunerne håndtere en række komplekse problemstillinger knyttet til bl.a. beskæftigelsesindsatser, udsathed, mistrivsel og ulighed i både sundhed og uddannelse. Hertil kommer, at stadig flere forebyggelses- og behandlingsopgaver lægges over i kommunerne, der skal håndtere udvidelsen af det nære sundhedsvæsen, idet flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom presser hospitalernes kapacitet. Endelig oplever kommunerne vanskeligheder ved at overholde budgetterne på det specialiserede socialområde, hvor særligt området for udsatte børn og unge samt området for borgere med nedsat funktionsevne, misbrugere og andre voksne med særlige behov har været præget af betydelige budgetoverskridelser hvert år fra 2018-2022.

Forskning, praksisnær viden og innovative løsninger spiller en vigtig rolle i arbejdet med at løse de skitserede udfordringer, så de komplekse velfærdsudfordringer kan forebygges og løses bedre. Særligt kan innovationsarbejde på velfærdsområdet i bedste fald levere løsninger, der på bæredygtig vis gør de kommunale ydelser mere smarte og højner deres kvalitet til gavn for både samfund og borgere. Mange aktører påpeger imidlertid, at der er plads til et langt stærkere og mere systematisk samspil mellem forskning og udvikling (FoU) på den ene side og den kommunale praksis og hverdag på den anden side, således at forskningen i højere grad informerer og bliver informeret af praksis.

DFiR vil i projektet afgrænse sig til at undersøge den systemiske understøttelse af velfærdsinnovation i de kommunale opgaver inden for dagtilbud-, skole-, social-, beskæftigelses- og sundhedsområderne, herunder hvordan broerne mellem forskning og praksis kan styrkes. Det vil rådet gøre ved at kortlægge aktørerne i det eksisterende innovationsfremmesystem på områderne, identificere huller i det eksisterende system og præsentere et katalog over internationale og nationale best practice eksempler på velfungerende broer mellem forskning og praksis målrettet velfærdsinnovation.

I forbindelse med projektet har DFiR offentliggjort et brief

Arbejdsgruppe:

  • Steffen Bohni (projektleder)
  • Søren Nedergaard
  • Lene Tanggaard

Videnbaseret innovation

”Forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne” er en del af  DFiR’s treårige analyseprogram Videnbaseret innovation. Analyseprogrammet undersøger handlingsrummet for den fremtidige indsats for videnbaseret innovation, da det er afgørende for vores samfunds robuste og bæredygtige udvikling og velstand. I analyseprogrammet sætter DFiR fokus på vilkårene for den videnbaserede innovation, med henblik på at undersøge potentialerne for styrkelse af rammevilkår.

Resultaterne af DFiR’s analyseprogram skal nuancere debatten om vidensbaseret innovation samt afdække handlingsrummet for den fremtidige politiske indsats.

Kontakt

Signe Bodil Nipper Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 33
Email: sbnn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024