Gå til indhold

2013

-

Afgørelse af 18. december 2013 om billedmanipulation 

(sag nr. 1)

UVVU fandt, at der i fire videnskabelige artikler var begået videnskabelig uredelighed ved manipulation af billedmateriale. Indklagede var særligt involveret i udarbejdelsen af billedmaterialet og havde dermed et særligt ansvar herfor. Derfor fandt UVVU, at Indklagede havde udvist i det mindste grov uagtsomhed ved at have overset billedmanipulationen.

Afgørelse af 18. december 2013 om mangler ved metodebeskrivelse, m.v. (sag nr. 2)

UVVU fandt, at der ikke var begået videnskabelig uredelighed i denne sag af de indklagede forskere. UVVU fandt, at der alene forelå et alvorligt brud på god videnskabelig praksis i én af artiklerne, da metodebeskrivelsen ikke indeholder væsentlige oplysninger om forsøgspersonerne, men at den indklagede forsker ikke har udvist grov uagtsomhed, da de manglende oplysninger skyldes en fejl under redigering af artiklen.

Afgørelse af 18. december 2013 om selektion af forsøgspersoner, genanvendelse af biopsimateriale, forsøgsprotokol, billedmanipulation, m.v. (sag nr. 3)


11. februar 2014:

UVVU har modtaget nye oplysninger i sagen vedr. genanvendelse af biospimateriale i tre af artiklerne omfattet af UVVU's afgørelse af 18. december 2013. UVVU har på baggrund af de nye oplysninger besluttet at genoptage sagen.

28. august 2014:

UVVU har truffet afgørelse i den genoptagne sag.


UVVU fandt, at der i 6 af de 12 indklagede artikler var begået videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker i form af:

  • Manglende oplysninger om selektion af forsøgspersoner i en artikel
  • Manglende oplysninger om biopsimateriale i 6 artikler, hvilket medførte, at resultaternes indbyrdes sammenhæng i to artikler, samt en selektion af forsøgspersoner i fire artikler blev holdt skjult for læseren
  • Manglende oplysninger om, at en gruppe forsøgspersoner havde udført en anden forsøgsprotokol end beskrevet i artiklen
  • Medansvar for billedmanipulation i en artikel

UVVU fandt, at Indklagede havde handlet forsætligt i relation til de manglende oplysninger om biopsimaterialets oprindelse. UVVU fandt endvidere, at Indklagede havde handlet groft uagtsomt i relation til de manglende oplysninger om selektion af forsøgspersoner og forsøgsprotokollen for en gruppe forsøgspersoner. Herudover fandt UVVU, at Indklagede havde et medansvar for billedmanipulationen, da Indklagedes manglende reaktion herpå som ledende forfatter af artiklen var udtryk for grov uagtsomhed.

  • Afgørelse i pdf (Afgørelsen er fjernet som følge af UVVU's genoptagelse af sagen)

Afgørelse af 28. oktober 2013 om angivelse af forfatterrolle og vildledende reference til data

UVVU fandt, at Indklagede havde begået videnskabelig uredelighed ved at fremstå som eneforfatter af en artikel, og ved at en reference i samme artikel ikke understøttede de data, som referencen angav at understøtte.

Afgørelse af 22. oktober 2013 om metode til kemisk analyse m.v.

UVVU afviste klagen fra yderligere behandling, idet visse påstande faldt udenfor UVVU's kompetenceområde, og idet en del af klagen ansås for åbenbart grundløs.

Afgørelse af 3. september 2013 om 'videnskabeligt produkt'

Formanden for UVVU afviste at behandle sagen, da klagen ikke omhandlede et videnskabeligt produkt, og således ikke var omfattet af UVVU's kompetenceområde.

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024