Gå til indhold

Opslag: PRODEX 2024 - søg støtte til udvikling af videnskabelige instrumenter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) udbyder nu 2,43 millioner Euro (18,1 millioner DKK). Danske forskere kan søge om ESA-midler til udvikling af videnskabelige instrumenter med ophæng i ESA Science Programmet. Ansøgningsfrist er 17. maj 2024.

Om PRODEX

PRogramme de Développement d'EXpériences scientifiques (PRODEX) er et program under European Space Agency (ESA), som kan anvendes af de deltagende medlemsstater til at støtte egne aktiviteter i relation til udvikling af videnskabelige instrumenter. I Danmark kan der som udgangspunkt søges om støtte til alle faser for videnskabelige instrumenter, faciliteter, hardware, m.v. samt til udvikling af software, der udnytter rummet og gerne i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Ansøger skal dog repræsentere en forskningsinstitution.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) udbyder nu 2,43 millioner Euro (18,1 millioner DKK) til danske aktiviteter, der ligger indenfor rammerne af programmet samt nedenstående kriterier for tildeling. Ansøgninger modtaget senest 17. maj 2024 kl. 12.00 vurderes samlet. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningskriterier

Til indeværende opslag kan der kun søges om støtte til fortsættelse af projekter med ophæng i ESA Science programmet. Formålet med denne afgrænsning er at sikre tilstrækkelig støtte til, at igangværende projekter kan fortsætte uden at forsinke de ESA Science missioner, de leverer ind til. Herudover er der tale om ekstra midler (Forskningsreserve 2023 og 2024), der ligger uden for CM22 bevillingen.

ESA bistår UFS ved at vurdere forslagene ud fra følgende vurderingskriterier:

  • kvalitet, herunder relevans i missionerne,
  • timing, teknisk løsning,
  • troværdighed af budget og
  • tidsplan.

Den forskningsinstitution, som ansøger repræsenterer skal stille med en medfinansiering på mindst 20 %. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kravet er blevet opfyldt.

Der kan ikke søges om støtte til videnskabelig udnyttelse af data.

UFS træffer beslutning om støtte ud fra ESA’s vurdering af de indkomne ansøgninger.

Generelt

Ansøgere opfordres til at anvende retningslinjerne for udarbejdelse af ansøgninger, da det derved sikres, at ansøgningerne kan evalueres på et tilstrækkeligt sagligt grundlag.

Såfremt forskningsinstitutionen ikke har aftalte løn- og overhead rater med ESA, kan ESA (Industrial Audit Section - pari@esa.int ) bistå med information om fastsættelse af rimelige takster for løn og evt. overhead. Derudover henvises til ESA Clauses and Conditions (ESA/REG/002, Rev.3) Anneks 1.

Det forudsættes derudover, at ansøgere har sat sig ind i retningslinjerne for PRODEX-programmet.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger sendes til Rumkontoret i UFS, hvorefter ESA’s PRODEX-kontor evaluerer ansøgningerne, som beskrevet ovenfor.

UFS træffer dernæst beslutning om tildeling af støtte fra PRODEX. Beslutningen bygger på ESA’s evaluering ud fra ovennævnte kriterier. Hvis en forskningsinstitution deltager med flere ansøgninger, vil institutionens leder blive bedt om at prioritere institutionens forslag. UFS kan vælge at støtte dele af en aktivitet, hvilket i så fald vil ske efter dialog med ansøger. For de godkendte projekter sender UFS et ”Letter of Endorsement” til PRODEX-kontoret hos ESA med kopi til ansøger, hvorefter ESA starter kontraktforhandling med den ledende forskningsinstitution.

Ansøgningen fremsendes som pdf på e-mail til Rumkontorets enhedspostkasse, samt til specialkonsulent Thommy Ingemann Larsen:

UFS-FVI-RUM@ufm.dk og til@ufm.dk

Videre proces

Efter indgåelse af kontrakt skal ESA PRODEX og UFS oplyses om, og godkende, væsentlige ændringer i projektet. UFS opfatter imidlertid det videre forløb som et inter partes forhold mellem det ledende universitet/institution og ESA PRODEX. Det er den ledende forskningsinstitution, der har ansvaret for rettidig aflevering af projektets leverancer.

Det bemærkes endeligt, at støtte til én projektfase ikke automatisk giver støtte til næste fase eller projektets færdiggørelse.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen