Gå til indhold

Danske forskningsmålsætninger

Fakta om Danmarks forskningsmålsætninger

Omfanget af investeringer i forskning og udvikling (FoU) er en central parameter, som følges i den forskningspolitiske debat i Danmark og i udlandet. Den danske regering har to målsætninger, henholdsvis 1 pct.-målsætningen og den danske implementering af Barcelona-målsætningen.

Hvor 1 pct.-målsætningen omhandler niveauet for offentlige midler afsat til forskning og udvikling (forskningsbudget), fastsætter Barcelona-målsætningen et mål for niveauet af udført FoU for både den private og offentlige sektor (forsknings-regnskab).

Forskningsmålsætning fra regeringsgrundlaget

1 pct.-målsætningen er den danske regerings mål om, at Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret forskning, jf. regeringsgrundlaget. Konkret indebærer målsætningen, at der i det offentlige forskningsbudget årligt skal afsættes 1 pct. af BNP til forskning og udvikling.

Det offentlige forskningsbudget består af det statslige forskningsbudget samt kommunale, regionale og internationale midler. Det statslige forskningsbudget udgøres mere konkret af bl.a. basisforskningsmidler til universiteter, forsknings- og udviklingsmidler på videregående kunstneriske og erhvervsrettede uddannelser, midler til GTS-institutter, danske bidrag til internationale programmer som eksempelvis Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN), Danmarks Innovationsfond og Danmarks Frie Forskningsfond, Forskningsbaseret myndighedsbetjening, Udvikling og demonstrationsprogrammerne samt øvrige forskningsmidler. Ud over det statslige forskningsbudget kommer kommunale og regionale midler, der finansierer forskningsaktiviteter udført på hospitaler, museer mv., samt midler til Danmarks Grundforskningsfond. De internationale midler består primært af det forventede hjemtag fra EU’s forskningsprogrammer samt et mindre beløb fra Nordisk Ministerråd.

Denne målsætning indeholder dermed kun forskning, der er finansieret af offentlige midler inklusiv EU.

De nyeste tal for det offentlige forskningsbudget kan findes i statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Barcelona-målsætningen

Barcelona-målsætningen er en fælles EU-målsætning, der fastsætter, at medlemslandene samlet set skal udføre forskning og udvikling for 3 pct. af BNP. Målsætningen blev etableret ved det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002 og er fastholdt som målsætning i EU's Europa 2020-strategi. Hvert medlemsland har opstillet nationale mål for gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Danmark har i den sammenhæng opstillet et nationalt mål om, at der årligt skal udføres forskning og udvikling for 3 pct. af BNP i Danmark. Heraf skal 1/3 udføres i den offentlige sektor. Barcelona-målsætningen opgøres til forskel for 1 pct.- målsætningen på basis af forskningsregnskabet, der opgør forskningen, hvor den udføres, uanset finansieringskilden. Der indgår således forskning, der bliver udført i Danmark, men er finansieret fra udlandet, mens forskning udført i udlandet finansieret fra Danmark ikke indgår. Det sidste betyder, at f.eks. virksomhedernes køb af forsk-ning i udlandet ikke er inkluderet.

Forskningsregnskabet kan deles op i forskning udført i erhvervslivet og offentligt udført forskning. Her gælder samme princip, om at forskningen opgøres, hvor den udføres, uanset finansieringskilden. Det betyder, at en del af forskningen udført i det offentlige er finansieret af f.eks. private fonde, private virksomheder etc. Ligeledes er en mindre del af erhvervslivets forskning finansieret af offentlige midler, gennem f.eks. Danmarks Innovationsfond.

De nyeste tal for FoU udført i både i erhvervslivet og i den offentlige sektor kan findes i statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

Senest opdateret 16. september 2020