ETP – Europæiske teknologiplatforme

De Europæiske Teknologiske Platforme (ETP) sætter fokus på forskning inden for strategisk vigtige emner med betydning for Europas vækst, konkurrenceevne og bæredygtighed.
Kontakt
Anne Maibohm Haridt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Birgitte Vedelstorp Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Målet med ETP’erne er at bringe interessenter på et forskningsområde sammen. I fællesskab skal de definere og gennemføre en strategisk forskningsdagsorden for det pågældende område med perspektiver, der rækker langt ud i fremtiden.

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist?

ETP'erne har en efterspørgselsdreven karakter. Det betyder, at de industrielle kerneemner i det pågældende felt spiller en afgørende rolle i at starte og drive platformen frem. For at være effektiv skal platformstilgangvinklen mobilisere en indsats fra alle nøgleinteressenter.

Nøgleinteressenter omfatter typisk:

 • Industri: Store, mellemstore og små virksomheder, omfattende hele produktions- og leverandørkæden. Hertil også aktører inden for forskning, teknologioverførsel og kommerciel anvendelse af teknologi
 • Offentlige myndigheder: I rollen som policy-skabere og finansieringskilder såvel som udviklere og brugere af teknologi
 • Forskningsinstitutioner og akademiske aktører: Specielt miljøer med kontaktflade til industrien
 • Den finansielle sektor f.eks. venturekapital-organisationer og den Europæiske Investeringsbank (EIB)
 • Civilsamfundet: Brugere og forbrugere.

Der er ikke ansøgningsfrister til ETP.

Hvad kan du søge støtte til?

Generelt finansierer interessenterne deres egne omkostninger ved at deltage i en teknologiplatform. Europa-Kommissionen yder dog begrænset støtte til f.eks. at etablere et sekretariat. Det sker i de tilfælde, hvor den gældende platforms målsætninger og aktiviteter stemmer tæt overens med temaerne i rammeprorgammet.

Platformens medlemmer kan på lige fod med alle andre søge EU-midler til at iværksætte den strategiske forskningsdagsorden.

Hvordan ansøger du ordningen?

Det er op til interessenterne selv at afgøre, hvorvidt en teknologisk platform skal opsættes eller ej.

Dog bør nye fremspirende initiativer have en række kriterier for øje – se nedenfor. Kriterierne er designet, så ETP-konceptet ikke bliver udvandet og der ikke bliver overlap mellem de forskellige platforme.

Krav

En specifik arbejdsgruppe i Europa-Kommissionen evaluerer, hvorvidt fremspirende ETP-initiativer overholder kriterierne. Det betyder, at platformens nøglemål skal bidrage til europæisk vækst, konkurrenceevne og mål for bæredygtighed, inkl.:

 • Rettidig udvikling og udrulning af nye teknologier, som tilbyder muligheder for radikale ændringer i et eller flere industrielle områder
 • Teknologisk udvikling for at imødese forskellige politiske målsætninger med skelen til bæredygtig udvikling
 • Ny teknologibaserede offentlige velfærdsydelser og services med høje indgangshindringer og usikker rentabilitet, men som tilbyder signifikant økonomisk potentiale
 • Opnåelse af de nødvendige teknologiske gennembrud for at forblive førende i højteknologisektorer, som har betydelig strategisk og økonomisk vigtighed
 • Fornyelse, genoplivelse eller restrukturering af traditionelle industrielle sektorer
 • Vekselvirkning med og positiv gennemslagskraft inden for en bred vifte af fællesskabets politikker (f.eks. industriel politik, bæredygtig udvikling, økonomiske og samfundsmæssige emner, regional politik)
 • Klar engagement fra industrien og stærk medvirken fra medlemsstater
 • Repræsentation fra en bred vifte af interessenter (f.eks. større industrielle brancher, SMV'er, NGO’er, finansielle institutioner, medlemsstater)
 • Håndtering af emner af anerkendt vigtighed
 • At en teknologisk platform er den mest passende tilgang til at opnå det ønskede resultat.

Vejledning om ETP

Europa-Kommissionen bistår med vejledning. Kontakt dem via via e-mail:

Hvad er Europa-Kommissionens rolle i ETP?

EU tilskynder den bottom-up industridrevne tilgangsvinkel. Det gør de ved f.eks. at deltage aktivt som observant i en platform eller ved at spille en vejledende rolle, hvor det er nødvendigt. Europa-Kommissionen ejer dog ikke teknologiplatformene og er heller ikke bundet af deres holdninger. Europa-Kommissionen følger udviklingen indenfor teknologiplatformene, og de vil, hvor det er nødvendigt bruge input herfra i udviklingen af den europæiske forskningspolitik.

Senest opdateret 15. maj 2020