Tjekliste om kønsdimensionen i Horizon 2020

Denne tjekliste er tiltænkt dig, der skriver eller skal til at skrive en Horizon 2020 ansøgning. Den er et supplement til styrelsens side om kønsdimensionen i Horizon 2020.
Kontakt
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Kim L. Kryger
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 88
Email: KLK@ufm.dk

Det kan være en god idé først at se på kønsaspekterne fra et helikopterperspektiv og se på hele projektforløbet. Derefter vil det være en god idé at omsætte disse første idéer og tanker til konkrete tiltag og handling i forhold til din ansøgning. Her er nogle spørgsmål, som du bør stille dig selv.


Tjekliste: Hvad skal du overveje i din ansøgning og konsortiet.

Denne liste er tænkt som et åbent arbejdsdokument, som du meget gerne må bidrage til. Send forslag på mail til eurocenter@fi.dk

Ligestilling mellem kvinder og mænd i forskningen

 • Er der balance i kønsfordelingen blandt medlemmerne af konsortiet og teams og i de beslutningstagende stillinger?
 • Giver arbejdsbetingelserne mulighed for en tilfredsstillende balance mellem arbejds- og privatliv for medarbejderne på projektet?
 • Er der tilgængelige værktøjer og mekanismer, som kan bruges til løbende at vurdere de ligestillingsaspekter, der efterspørges i Horizon 2020 (f.eks. statistikker over medarbejderstaben).

Kønsaspekter i forskningsprojektet

I idéfasen:

 • Hvis der indgår mennesker i projektet som genstand for forskningen, er det blevet analyseret, om kønnet er relevant for emnet, der forskes i?
 • Hvis forskningen ikke umiddelbart involverer mennesker, er det så tilstrækkeligt klart, om der er kønsbetinget forskel i, hvordan mænd og kvinder forholder sig til forskningsemnet?
 • Har du anmeldt litteratur eller andre kilder, der forholder sig til kønsforskelle inden for forskningsfeltet?

I ansøgningsfasen:

 • Anvender I en metode, der sikrer, at (eventuelle) kønsforskelle vil blive undersøgt, dvs. at der bliver indsamlet og analyseret data vedrørende kønsforskelle (både biologiske/genetisk og sociokulturelle) gennem hele projektets forløb, og at disse vil blive en del af det offentliggjorte afsluttende materiale (f.eks. publikation) om projektet.
 • Beskriver ansøgningen klart og tydeligt, hvordan aspekter om kønsforskelle bliver håndteret i projektet (f.eks. i en særskilt arbejdspakke)?
 • Har I overvejet, om der eventuet kan være forskellige resultater og effekter af forskningen for hhv. mænd og kvinder?

I projektfasen:

 • Har I sammensat spørgeskemaer, undersøgelser, fokusgrupper osv. således, at de kan afsløre eventuelle kønsbetingede forskelle i jeres data?
 • Er der balance mellem kønnene i de grupper, der indgår i projektet (f.eks. eksempler eller testgrupper)?

I formidlingsfasen:

 • Viser jeres analyser statistikker, tabeller, figurer og beskrivelser, der fokuserer på de relevante kønsforskelle, der er dukket op undervejs i projektet?
 • Har I inddraget de institutioner, enheder eller tidsskrifter, der arbejder med kønsaspekter, i målgrupperne for formidling (dissemination) på linje med øvrige almindelige forskningsfaglige tidsskrifter.
 • Har I overvejet at udgive en publikation eller afholde en event, der særligt handler om de kønsrelaterede resultater af forskningen?

Kilde: Toolkit - Gender in EU-funded research, Directorate-General for Research.

Kønsdimensionen og de forskellige delprogrammer i Horizon 2020

Advisory Group for Gender har i forbindelse med udarbejdelsen af opslagene for 2016-17 fremført en lang række forslag til forbedringer af, hvordan man kan adressere kønsaspektet i de forskellige delprogrammer under Horizon 2020. Dokumentet henvender sig primært til Kommissionen, men kan også være interessant læsning for dig som ansøger, fordi det peger på, hvordan kønsdimensionen kan styrkes i de forskellige opslag. Dokumentet dækker alle tre søjler i Horizon 2020.

Senest opdateret 15. februar 2018