Gå til indhold

Opslag til EUopSTART - generelle vilkår og retningslinjer

Opslag til EUopSTART

EUopSTART 2024

1. EUopSTART – generelle vilkår

1.1. Formål med ordningen

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række forskningsprogrammer under Horizon Europe.

1.2. Ansøgningsfrister og procedurer

Der er tre ansøgningsfrister/cut-offs i løbet af 2024:

 • Den 24. januar 2024 kl. 12.00 (er lukket)
 • Den 22. maj 2024kl. 12.00 (åbnede 25. januar 2024)
 • Den 24. september 2024 kl. 12.00 (åbner den 23. maj 2024).

Der kan i 2024 søges tilskud til EU-opslag, der har ansøgningsfrist senest den 31. december 2025.

Du kan søge om tilskud fra EUopSTART, når det endelige arbejdsprogram/ansøgningsfristen er offentliggjort, eller når EU har præpubliceret et udkast til arbejdsprogrammet på Funding & Tenders-portalen, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har åbnet for EUopSTART-ansøgninger via link her på siden. Hvis du søger EUopSTART til trin 2 i en to-trins ansøgning, kan du først søge EUopSTART, når du er inviteret til trin 2.

Efter hvert cut-off vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandle de ansøgninger, der er indkommet siden den foregående cut-off.

Styrelsen foretager en kvalitativ vurdering af alle ansøgninger, jf. kriterierne i punkt 4.2. Der ydes tilskud til de ansøgninger, som efter styrelsens vurdering bedst lever op til kriterierne. Øvrige ansøgninger henvises til at søge igen inden et efterfølgende cut-off.

For at være tilskudsberettiget skal en ansøgning opfylde de krav, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Hvem kan søge om tilskud?

Alle organisationer (offentlige, herunder kommuner og regioner, samt private), der er berettigede og godkendte til at søge tilskud fra Horizon Europe (se punkt 1.4.), kan søge EUopSTART-tilskud. Det er ikke muligt at søge EUopSTART på andre organisationers vegne. Ansøgninger, der er indsendt af 3. part, vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning, at organisationen, som søger tilskud via EUopSTART-ordningen har hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke den enkelte forsker eller medarbejder, der får tilskud fra EUopSTART.

Vær opmærksom på, at juridiske enheder, der vil deltage i forskningsprogrammer i Horizon Europe, skal være i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til, at de løbende kan medfinansiere deres projektdeltagelse samt dokumentere lønomkostningerne ved deltagelsen.

Desuden skal deltagerne have den nødvendige forsknings-/innovationskapacitet og evne til at indgå i internationale samarbejdsrelationer om forskning og innovation på højt niveau. Projektdeltagerne skal via forsknings- og udviklingsprojekterne i Horizon Europe bidrage til udviklingen af ny, banebrydende viden og teknologi, der på sigt kan være med til at løse nogle af de store samfundsudfordringer i Europa og globalt.

1.4. Hvilke fælleseuropæiske forskningsprogrammer er omfattet?

Du kan søge om EUopSTART-tilskud til din ansøgning til en lang række delprogrammer inden for Horizon Europe, herunder opslag i partnerskaber og missioner (jf. afsnit 3). Det er en forudsætning, at ansøgningen er rettet imod Horizon Europe-opslag, der udmønter konkurrenceudsatte midler.

1.5. Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af den aktivitet, der søges om tilskud til. Læs mere i opslagets afsnit 2 og se skemaet i afsnit 3.

 • Du kan som partner i et projekt få et tilskud på op til 75.000 DKK til at forberede en fuld ansøgning.
 • Hvis du er enkeltansøger, eller hvis du er koordinator for et konsortium på 2-3 partnere, og du koordinerer ansøgningen til Horizon Europe, kan du søge et tilskud på op til 75.000 kr. til den fulde ansøgning.
 • Hvis du er koordinator for et konsortium med mere en 3 partnere, og du koordinerer ansøgningen til Horizon Europe, kan du søge et tilskud på op til 100.000 kr. til den fulde ansøgning.

Der gælder særlige regler for ansøgninger til EU-projekter, der følger to-trins procedure:
Hvis du er koordinator for ansøgningen, kan du søge op til 75.000 kr. til første trin. Hvis du er partner i en to-trins ansøgning, kan du ikke søge om tilskud til trin 1. Støtteraterne for trin 2 er de samme som ovenfor. Se også særlige regler for ansøgere til EIC og ERC nedenfor.

Se skemaet i punkt 3 for de konkrete tilskudsbeløb.

Du kan ikke efterfølgende søge om tillægsbevillinger, og styrelsen giver ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om tilskud til aktiviteter, der har fundet sted, inden ansøgningen til EUopSTART blev indsendt.

1.6. Tilskudsperioden

Tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (30 dage). Den starter på datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter senest den dato, der er deadline for at sende ansøgningen til det valgte Horizon Europe delprogram.

Udgifter, der falder uden for tilskudsperioden, vil ikke være dækket af EUopSTART-bevillingen.

Vær opmærksom på, at du skal indsende din ansøgning til EUopSTART senest 30 kalenderdage før din EU-frist

1.7. Tilskudsberettigede udgifter

Du kan søge om tilskud til dækning af de tilskudsberettigede udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen.

For alle ansøgningstyper kan du få tilskud til:

 • Lønudgifter til den ansøgende organisations medarbejdere.
 • Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende organisations medarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende.
 • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura).

Bemærk, at tilskuddet ikke kan anvendes til forskningsaktiviteter.

Du kan få dækket op til 50 % af dine udgifter. Maksimumbeløbet fremgår af skemaet i afsnit 3. Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 DKK/time. Denne timesats dækker også overhead. Udgifterne opgøres uden moms.

Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud.

Det er udelukkende tilskudsmodtagere, der kan fungere som kontaktperson og stå for indsendelsen af en ansøgning.

Egenfinansiering kan enten bestå af kontante midler eller af værdien af de medarbejdertimer (opgjort til 600 DKK/time), der indskydes i EUopSTART-projektet.

Der gælder følgende begrænsninger:

 • Der gives kun én EUopSTART-bevilling til forberedelse af den samme EU-ansøgning.
 • Der kan kun søges om EUopSTART midler til forberedelse af samme EU-ansøgning én gang. Der gives ikke tilskud til forbedring eller opdatering af en ansøgning, som tidligere har fået EUopSTART-tilskud.
 • Du kan ikke søge om tilskud til udgifter, som der også er givet tilskud til fra en anden offentlig pulje.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ’Vilkår for bevillinger’ gælder for alle bevillingers udbetaling, anvendelse og administration. Du kan altid finde den aktuelle udgave på vores hjemmeside.

2. Virksomheder - Særlige vilkår for tilskud til private virksomheder

2.1. Hvem kan søge?

Det er en forudsætning, at en ansøgende virksomhed:

 • ikke er under konkurs eller i betalingsstandsning
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige (det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor betalingsfristen er overskredet)
 • har gjort sig bekendt med EU’s krav til små og mellemstore virksomheder om SMV-validering, og at virksomheden er støtteberettiget i henhold hertil.

Private virksomheder får tilskud fra EUopSTART efter reglerne om ”de minimis-støtte” ('Kommissionens forordning (EU) nr. 2023/2831 af 13. december 2023 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte' - den generelle de minimis-forordning).

De minimis betyder, at den virksomhed, der søger tilskud, over en periode på tre år maksimalt må have modtaget 300.000 euro i de minimis-støtte. Vær opmærksom på, at der gælder særlige de minimis-forordninger for virksomheder inden for landbrugssektoren (*) samt fiskeri og akvakultursektoren (**). 

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved at underskrive en de minimis-erklæring. Du finder erklæringen både nedenfor og i den elektroniske ansøgningsblanket. Erklæringen skal være underskrevet og vedhæftet ansøgningsskemaet.

OBS! Virksomheder kan til hvert cut- off indsende maks. 1 ansøgning til EUopSTART.

2.2. Særlige vilkår for SMV’er

Virksomheder kan højst indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Det er kun virksomheder, der opfylder EU’s betingelser for at være en SMV, der kan få EUopSTART-tilskud til at udarbejde ansøgninger til EIC Accelerator og til Eurostars.

Du finder SMV-definitionen på Europa-Kommissionens hjemmeside.

2.3 Specielt for ansøgere til Eurostars

Danske SMV’er, der ønsker at søge tilskud til at deltage i Eurostars programmet, skal desuden opfylde følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:

 • De skal være forskningsintensive SMV’er
 • De skal kunne dokumentere, at de videnmæssigt såvel som økonomisk har ressourcer til at gennemføre deres del af Eurostars-projektet.

2.4 Specielt for ansøgninger til EIC Accelerator

For EIC Accelerator gælder, at du kun kan søge tilskud til trin 2. Du kan derfor først indsende din ansøgning til EUopSTART, når du er godkendt til at søge trin 2. Ansøgere til EIC Accelerator skal vedhæfte dokumentation for godkendelse til trin 2 (f.eks. e-mail eller screendump) til deres ansøgning til EUopSTART.

Der gives ikke tilskud til at udarbejde en ansøgning til EIC Accelerator trin 1.

3. Oversigt over tilskudsmuligheder og –beløb

Det følgende skema giver en oversigt over de forskellige tilskudsmuligheder og tilhørende maksimale tilskud.

Ansøgningstype

Tilskud DKK 
Partner i
konsortium, koordinator for et lille konsortium (1-3 partnere) eller
enkeltansøger

Tilskud DKK
Koordinator
for stort
konsortium (>3 partnere)

Horizon Europe, søjle II: Klynge-programmer & søjle III: Forskningsinfrastrukturer
Trin 1-ansøgning i 2-trins opslag  - 75.000
Trin 2-ansøgning i 2-trins opslag 75.000 100.000
Ansøgning til enkelt-trins opslag 75.000 100.000
Ansøgninger til EU-missioner
og partnerskaber under Horizon
Europe støttes efter samme
princip som ovenfor

0/75.000

75./100.000

Horizon Europe, søjle I: Videnskabelig topkvalitet

Marie Skłodowska-
Curie Actions
Kun tilskud til actions med mere
end én tilskudsmodtager
(Doctoral Networks, Staff
Exchanges og MSCA and
Citizens)
75.000100.000
European Research Council (ERC) Synergy Grant 75.000
COST
Tilskud til etablering af nye netværk
75.000 75.000
Horizon Europe, søjle III: Innovativt Europa
European Innovation Council
(EIC) Accelerator, fuld
ansøgning trin 2

75.000

-
EIC Pathfinder 75.000 100.000
EIC Transition 75.000 100.000
European Innovation Ecosystems (EIE) 75.000 100.000
Eurostars 75.000 100.000

4. Ansøgning


4.1. Generelle krav til ansøgningen

Ansøger skal være tilskudsberettiget (jf. afsnit 1.3.), og tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (se afsnit 1.6. og 1.7.). Ansøgningen skal være skrevet på dansk eller engelsk. Der kan søges tilskud til EU-opslag, der har ansøgningsfrist senest den 31. december 2025.

SMV’er skal vedhæfte underskrevet de minimis-erklæring (jf. afsnit 2.1.) og ansøgere til EIC Accelerator skal desuden vedhæfte dokumentation for ok til trin 2 (jf. afsnit 2.4).

Det er et krav, at der er mindst tre partnere i det projekt, du søger EUopSTART-tilskud til at forberede. For ERC Synergy Grant gælder dog et krav om mindst to partnere. EIC Accelerator- og Eurostars-programmerne samt ansøgninger til EIC Pathfinder og EICTransition med en enkelt ansøger eller to partnere er undtaget fra denne regel.

Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der indsendes en ansøgning til det forskningsprogram under Horizon Europe, som EUopSTART-ansøgningen vedrører, og at der ikke foretages væsentlige ændringer i projektet i forhold til de oplysninger, som fremgår af EUopSTART-ansøgningen. Horizon Europe-ansøgningen skal opfylde formalia for at blive evalueret.

4.2. Behandling af ansøgningen

Styrelsen behandler din ansøgning på grundlag af alt rettidigt indsendt materiale, og eftersendt materiale vil som udgangspunkt ikke blive taget i betragtning. Projektet vurderes således udelukkende på grundlag af ansøgningen. Dog forbeholder styrelsen sig ret til at indhente yderligere dokumentation.

Ansøgningerne bliver vurderet efter følgende kriterier:

 • Ansøger beskriver klart og konkret idéen (formål og indhold) for forsknings- og udviklingsprojektet. Beskrivelsen skal være forståelig for ikke-fagpersoner.
 • Ansøger gør på overbevisende måde rede for sammenhængen mellem projektidéen og det Horizon Europe-opslag (topic) eller delprogram, der søges tilskud til.
 • Ansøger gør rede for, at projektidéen og den ansøgende organisation/det skitserede konsortium tilsammen passer til det ønskede delprogram, Horizon Europe-opslag og projekttype.

Vurderingskriterierne er grundlaget for styrelsens vurdering af ansøgningerne og afgørelse om tildeling af tilskud. Der er konkurrence mellem ansøgningerne, og det er derfor ikke givet, at en ansøgning opnår EUopSTART-bevilling, selvom alle kriterier er opfyldt. Hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager så mange ansøgninger, at de tilsammen overstiger puljens størrelse, vil der blive tildelt tilskud til de ansøgninger, som vurderes at opfylde kriterierne bedst.

4.3. Link til ansøgningsblanketten

På e-grant finder du den elektroniske ansøgningsblanket til EUopSTART.

*) Find Landbrugs-de minimis-forordningen på Europa-Kommissionens hjemmeside:

**) Find fiskeri- og akvakultur-de minimis-forordningen på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Spørgsmål til din bevilling?

Kontakt bevillingsenheden
Hverdag: 09.00-12.00
T. +45 33 92 92 00
E-mail: bevilling@ufm.dk

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support
Hverdag: 09.00-12.00
T. +45 33 92 91 90
E-mail: support.e-grant@ufm.dk

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2024