Gå til indhold

Om retningslinjer for Åbne midler

Projekter under 'Åbne midler' skal styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder om innovation og videnspredning til gavn for erhvervslivet.

'Åbne midler' er et virkemiddel under udfasning og der forventes ikke flere ansøgningsrunder. Formålhar til formål

Formål

at styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder om innovation og videnspredning til gavn for erhvervslivet.

Dette skal ske gennem nyskabelse af de virkemidler, der eksisterer i dag. Hensigten er at aktivere en række aktører, virkemidler mm., som ikke i dag er en aktiv del af innovationssystemet.

Beskrivelse

’Åbne midler’ støttede aktiviteter, der ikke faldt ind under allerede kendte former for samarbejde og eksisterende virkemidler, som støttede samspil.

Projekterne har fokus på det nye og nyskabende.

 • Det kan være nye metoder til at styrke samspillet mellem private virksomheder og videninstitutioner.
 • Det kan være inddragelse af nye partnere, som typisk ikke deltager i offentlig finansierede samarbejdsprojekter om innovation.
 • Det kan være nye fagområder, som har et stort potentiale, men bliver klemt i de eksisterende ordningers krav om nuværende erhvervspotentiale.
 • Eller nyskabende på anden vis og styrker samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner samt skaber innovation i erhvervslivet.

Organisering

De 'Åbne midler' har til formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder om innovation og videnspredning til gavn for erhvervslivet. På den baggrund er det et krav, at der skal være deltagelse af både virksomheder og videninstitutioner.

Herudover er der ingen specifikke krav til, hvordan ansøger organiserer sig. Det vil afhænge af det konkrete projekt.

Aktiviteter

Aktiviteterne skal have fokus på at styrke innovation og vækstpotentialet i de virksomheder, der udgør målgruppen samt styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med videninstitutioner.

Der stilles derfor krav om, at projektet:

 • skal have deltagelse af både virksomheder og videninstitutioner
 • skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
 • skal udformes som en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart
 • resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds.

Dertil kommer, at projektet:

 • ikke må skræddersyes til én bestemt virksomhed i en sådan grad, at projektets bredere almennyttige værdi forsvinder
 • ikke må have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • ikke må virke konkurrenceforvridende

Finansiering

Rådet for Teknologi og Innovation kan finansiere op til 50 procent af det samlede budget. Videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder kan modtage midler fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Den/de deltagende videninstitutioner skal stå for minimum 40 procent af budgettet.

Medfinansiering af aktiviteter under de ’Åbne midler’ kan foregå ved kontante bidrag eller/og ved medarbejdertimer. For nærmere oplysninger se under bilag 1: omkostningstyper.

Tilskud udbetales halvårligt bagud. Tilskud udbetales når Styrelsen har godkendt perioderapport samt regnskab og evt. revisorerklæring, som tilskudsmodtager har udarbejdet.

Revisorerklæring skal indsendes en gang årligt.

Mere specifikke retningslinier for aflæggelse af perioderegnskaber, faglige perioderapporter samt evt. revisorerklæringer vil fremsendes sammen med tilsagn om tilskud.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgninger vil der – ud fra en helhedsvurdering - blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Nyskabelse: Hvorledes er projektet en nyskabelse i forhold til de eksisterende ordninger for samspil, herunder med hensyn til nye metoder, partnere, fagområder og nyskabelse på anden vis.
 • Sammenhæng med den eksisterende indsats: Hvordan supplerer og styrker projektet den eksisterende innovationsindsats for samspil mellem virksomheder og videninstitutioner.
 • Projektets erhvervs- og samfundsmæssig effekt: Hvorledes projektet er/eller potentielt bliver relevant for en større gruppe af det danske erhvervsliv.
 • Relevant partnersammensætning: Vurdering af om det er de mest kvalificerede partnere inden for projektets virkeområde.
 • Styrkelse af samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner: Hvorledes styrkes samspillet, såvel i det konkrete projekt som mere generelt til at bidrage til øget innovation og videnspredning i erhvervslivet.
 • Videnspredning: Plan for videnspredning, hvordan får andre end de deltagende virksomheder gavn af resultaterne.

Rådet for Teknologi og Innovation forbeholder sig retten til at udvælge projekter, så der samlet sikres en variation i de udvalgte projekter.

Fra år til år kan Rådet for Teknologi og Innovation udpege særlige fokusområder. Uanset om det omhandler særlige fokusområder eller helt åbne puljer, vil ansøgninger blive behandlet ud fra det samme sæt af vurderingskriterier.

Administrationen af ordningen

En ansøgning om medfinansiering under de ’Åbne midler’ adresseres til Styrelsen for Forskning og Innovation.

Initiativet ’Åbne midler’ har sin hjemmel i Lov om Teknologi og Innovation nr. 419 af 6. juni 2002.

EU

Virksomheder der modtager støtte fra RTI er underlagt Deminimis reglerne.


Omkostningstyper

Tilskud gives bl.a. til videninstitutioner (universiteter, handels- og ingeniørhøjskoler, GTS’er, CVU’er mv.). Ligeledes kan der gives tilskud til andre institutioner, der har til formål at indsamle og sprede viden (såsom fagforeninger, interesseorganisationer mv.)

Små og mellemstore virksomheder kan også være modtagere af tilskud. Små og mellemstore virksomheder defineres ud fra EU’s regler.

Store virksomheder kan deltage, men ikke modtage tilskud.

Medfinansiering kan enten bestå af kontante tilskud, eller den kan bestå af værdien af medarbejdertimer, der indskydes i projekter.
 
Der gives tilskud til følgende omkostningstyper:

 • Løn opgøres for offentlige institutioner opgøres til en fast pris på 600 kr. i timen inklusiv overhead.
 • Løn for GTS-institutter opgøres i overensstemmelse med retningslinier for godkendt teknologisk service i Danmark.
 • Ved beregning af værdien af medarbejdertimer i private virksomheder anvendes en fast timesats på max. 600 kr. pr. time inkl. overhead.
 • Rejser opgøres på baggrund af betalte fakturaer vedrørende interne medarbejderes rejser og ophold uden for institutionen. Omkostninger i forbindelse med kørsel i egen/institutionens bil opgøres efter statens regler.
 • Konsulentudgifter opgøres på baggrund af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedsprisen.
 • Konsulentudgifter kan kun medfinansieres i begrænset omfang.
 • Formidling/videnspredning, f.eks. produktion af foldere, andre publikationerne, hjemmeside o.lign., opgøres på baggrund af betalte fakturaer. Interne løn- og rejseomkostninger i forbindelse med resultatformidling og videnspredning anføres under omkostningstyperne ”løn” og ”rejser”.
 • Andre udgifter: Der gives i princippet ikke tilskud til andre typer af udgifter end de ovennævnte. Det er således ikke tanken, at der kan medfinansieres udstyr i stort omfang.
 • Tilskuddet er som hovedregel eksklusive moms. Hvis tilskudsmodtager ikke er momsregistreret kan momsen - eller dele af momsen – dog medfinansieres. Problemstillingen drejer sig udelukkende om eksterne regninger, som er momsbelagte, f.eks. regninger til konsulenter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. marts 2015