Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2011 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – september 2011

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – september 2011

Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2011 ca. 300 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter. Det samlede ansøgte beløb var på over 1,33 mia. kr. Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger, som rådet har besluttet at yde støtte til.

Der tages forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, hvis den ansøgte overhead takst er forkert, eller hvis der i en budgetpost er ansøgt efter forkerte takster, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillings- og afslagsbreve

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning.

Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentlige faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier.

Spørgsmål til afslag

Såfremt du har spørgsmål til afslaget, bedes du kontakte Det Frie Forskningsråds sekretariat på 

snarest muligt efter modtagelsen af afslaget.

Det Frie Forskningsråds sekretariat (INDSÆT INTERNT LINK) 


Projekttitel: Femto-midIR: Femtosecond few-cycle mid-infrared laser pulses
Bevillingsmodtager: Bache, Morten
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 5.757.434

Hvad hvis man kunne kontrollere kemiske reaktioner eller udforske hidtil ukendte materialetilstande ved at manipulere med faseovergange? Det kunne give kemiske processer uden skadelige biprodukter eller materialer med specialdesignede egenskaber. Dette og meget mere er muligt med ultrakorte laserimpulser, men det kræver flere ting: for det første skal impulserne være så korte, at de kohærent kan anslå fx vibrationerne. Derudover skal impulsenergien være stor nok til at anslå tilstande, som normalt ikke foregår, og bølgelængden af lyset skal passe til netop den type overgang, man ønsker at anslå eller måle. Projekt fokuserer på melleminfrarøde laserimpulser, da disse bølgelængder overlapper med vibrationstilstande i de vigtigste hydrogenbindinger, som danner basis for mange af de vigtigste materialer. For at kunne opnå målet om at danne impulser med den rigtige bølgelængde, som er korte og energirige nok, må vi bruge lasere, som danner længere impulser i det nærinfrarøde område. Disse skal konverteres til det melleminfrarøde, og samtidig gøres kortere, ja faktisk så korte at lyset inden for pulsens varighed kun svinger få gange. Det unikke ved dette projekt er, at alt dette kan gøres i en enkelt tynd glaskrystal, hvori vi danner solitoner, særligt stabile ulinære bølger. Denne teknik kan konkurrere med eller overgå gængse teknikker i effektivitet, og er meget mere simpel. Dermed håber vi, at ultrakorte melleminfrarøde impulser fremover kan blive brugt af mange flere. 


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Bendixen, Emøke
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 5.666.139

Diarre hos smågrise forårsaget af bakterien E. coli er skyld i et stort økonomisk tab i den danske svineproduktion. Et essentielt led i bekæmpelse af denne fravænningsdiarre kan derfor blive specifik selektion af grise til avlen, der genetisk er resistente mod E.Coli infektioner. Et vigtigt aspekt ved genetisk selektion er, at det kan have andre væsentlige biologiske konsekvenser for dyret. Projektets mål er at belyse, hvordan en mutation i genet FUT1, der beskytter mod E.Coli diarre, påvirker grisens tarmsundhed. Her er det især væsentligt at undersøge, hvorledes mutationen i FUT1 genet påvirker tarmens kolonisering med gavnlige tarmbakterier, da denne proces er meget essentiel for både tarmsundheden, men også dyrets sundhed generelt. Vi vil i projektet sammenligne tarmfloraen i pattegrise, der har den resistente eller den modtagelige variation af FUT1 genet. Tarmfloraens genom vil blive sekventeret (metagenom analyse) for hver gris, for at belyse hvorledes sammensætningen af tarmbakterier påvirkes af mutationen i FUT1 genet. Endvidere vil de proteiner der er vigtige for fasthæftning af patogener såvel som gavnlige tarmbakterier til grisens tarmvæg blive isoleret og analyseret (proteom analyse). Vores resultater er yderst vigtige for at kunne vurdere fordele og eventuelle risici ved selektion for FUT1 genet og implementere disse i avlsarbejdet for bedre tarmsundhed hos grise og dermed sundheden hos grise generelt.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Berendt, Mette
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.599.800

Blodprop i hjernen (apopleksi) er ifølge WHO den næsthyppigste dødsårsag i verden og forårsager ca. 6 mio. dødsfald årligt. Hos overlevende patienter ses fysiske og mentale handicaps, som er en stor belastning for patient og pårørende og har store samfundsmæssige udgifter. Trods lovende resultater i eksperimentelle dyremodeller, typisk gnavere, kan disse kun i begrænset omfang overføres til mennesker. Modellerne begrænses formentlig af, at de ikke i tilstrækkelig grad efterligner de komplekse sygdomsmekanismer i de ramte patienter. Risikofaktorer som alder, anden disponerende sygdom og livsstil afspejles fx ikke i de anvendte gnavermodeller for apopleksi. Hundens hjerne og blodkarforsyning har stor lighed med den menneskelige hjernes anatomi. Vi har i et tidligere studie (The Danish Canine Stroke Study) vist, at hunde rammes af spontan apopleksi med symptomer og udbredelse, der i høj grad svarer til det, man ser hos mennesker. Samtidig kan familiehunde som mennesker være belastet af anden disponerende sygdom som hjertesygdom, diabetes og fedme og har derfor lovende potentiale som sammenlignelig model for human apopleksi. Vi ønsker at foretage en systematisk sammenligning af mekanismerne relateret til henholdsvis spontane og eksperimentelle blodpropper i hjernen hos hunde, for herved at identificere forskelle i sygdomsudvikling og vævsødelæggelse, der kan have betydning for udvikling af nye præventive strategier og behandlingsmuligheder til gavn for apopleksipatienter.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Bonnet, Philippe
Institution: IT-Universitetet i København
Bevilget beløb: kr 5.191.652

Hvert år genereres data i millionvis af petabytes. Denne enorme mængde data skal kunne lagres og tilgås effektivt. Selvom harddiske har været det absolut mest udbredte lagringsmedie til data gennem 30 år, erstattes de nu i stigende grad af flash-enheder - komplekse enheder bestående af flash-chips, controller-hardware og producentejet software - som ikke spilder energi i stand-by tilstand, og som har forbedret effektiviteten eksplosivt m.h.t. lagring og håndtering af data. Flash-enhederne udgør en markant forandring fra brugen af harddiske. Data-intensive algoritmer og computersystemer må omformes for at opnå det fulde udbytte af flash-enhederne. Hvordan? Svaret er ikke indlysende. Mens teknologierne bag harddiskene gennem årtier er forblevet relativt stabile, muterer flash-enhederne i ét væk, og deres ydeevne varierer meget. Dette projekt fokuserer på re-design af databasesystemer. Målet er at undersøge, hvordan databasesystemer kan arbejde sammen med flash-enhedernes software gennem såkaldt cross-layer optimering, og derved opnå en højere samlet ydeevne. Projektet tager udgangspunkt i, at flash-enheder kan programmeres til at fungere med en stabil, høj ydeevne, så længe databasesystemet overholder en række klart definerede begrænsninger. Projektet vil gøre algoritmer beregnet til effektiv behandling af enorme mængder data til en realitet på moderne lagringsenheder.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Bruus, Henrik
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.333.628

Akusto-aktiveret celle sortering er ultralydsbaseret manipulation af celler i mikrofluide systemer. Denne teknologi er under rivende udvikling og har et meget stort potentiale som markeringsfri, højkapacitets diagnosticeringsværktøj indenfor biologi og medicin. Et særligt problem for videreudvikling af mange praktiske cellehåndteringsanvendelser er den mangelfulde forståelse af hvorledes cellernes form og deres indbyrdes akustiske og hydrodynamiske vekselvirkninger indvirker på den akustiske trykkraft. Formålet med projektet er at inkorporere celleform og celle-celle vekselvirkninger i de styrende ligninger, og at implementere disse i en fleksibel numerisk kode til brug ved simuleringer. De numeriske simuleringer bliver valideret ved direkte sammenligninger med eksperimenter udført på Lund Universitet. Endelig, i samarbejde med eksperimentelle samarbejdspartnere på UC Santa Barbara og Lund Universitet, vil specifikke akusto-aktiverede sorteringssystemer blive designet og testet til klinisk brug inden for analyse af blodkomponenter og forekomsten af forskellige type kræftceller.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Christensen, Janne Winther
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 5.034.349 

Hestesektoren er i vækst, og Danmark har nu det højeste antal heste pr. indbygger i EU (totalt ca. 200.000 heste). Den danske hestesektor understøtter ca. 21.000 fuldtidsstillinger samt en årlig omsætning på Kr. 24,8 mia. Heste til sport og fritid er en vigtig aktivitet for en stor andel af børn og unge. Ligeledes er anvendelsen af heste i forbindelse med terapi til børn og unge med psykiske diagnoser samt personer med fysiske handicaps stærkt stigende. Desværre rangerer ridning som en af de farligste sportsgrene, hvor børn og unge er en særligt udsat gruppe (Ulykkesregistret, 2010). Der er derfor et stort behov for at finde metoder til effektivt at nedsætte hestes frygtsomhed. I projektet undersøges samspillet mellem hoppens og føllets frygtsomhed, og om tidlig påvirkning af føllet via social transmission effektivt kan reducere frygtreaktioner både i følperioden og senere i livet. Desuden belyses sammenhænge mellem frygtsomhed, indlæringsevne og præstation, hvilket er vigtigt for egnethed, udvælgelse og sikker brug af heste til forskellige formål. Projektet udføres i internationalt samarbejde og vil bidrage med ny viden om sammenhænge mellem tidlig postnatal påvirkning og udvikling af frygtsomhed, samt om frygt og indlæring, til gavn for både hestens velfærd og sikkerheden for mennesker, der omgås heste.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Chung, Ilsug
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 5.760.000

In future computers, light instead of electronics will be used to transmit data between CPU, memory, and other component. Thus, we will be able to have very fast computers with low energy consumption. This computer with optical buses requires a small laser that can send data at high speed and at very low energy consumption is required. In this project, we study and develop this laser structure using nano-structured mirrors. Danish Abstract: I fremtidens computer bæres data mellem CPU, hukommelse og andre komponenter ved hjælp af optiske signaler i stedet for elektroniske. Det vil give os meget hurtigere computere med et lavt energiforbrug. Til en sådan computer med en optisk bus vil der blive brug for en meget lille laser som kan sende data ved høj hastighed med et ekstremt lavt energiforbrug. I dette projekt vil vi forske i udviklingen af en sådan laser ved hjælp af nano-strukturerede spejle.


Projekttitel: Ester synthesis by new efficient SILP (Supported Ionic Liquid Phase) Catalysis
Bevillingsmodtager: Fehrmann, Rasmus
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 4.437.936

Projektet vil etablere nye effektive ionisk væske katalysatorer og processer til fremstilling af estere, som er industrielt vigtige platformforbindelser for plastmaterialer og biodiesel. Ioniske væsker er lavtsmeltende salte, som er karakteriseret ved at være uflygtige, kemisk stabile - ofte over flere hundrede grader – og gode opløsningsmidler for katalytisk aktive forbindelser. Opsuges en sådan opløsning i porøse, høj-areal bærermaterialer opnås meget effektiv kontakt mellem reaktanter og katalysator og en kontinuert omdannelse til produkter med katalysatoren i et fast leje er nu mulig uden fordampning af opløsningsmidlet. Hermed kan traditionelle homogene katalytiske batch-processer realiseres i et forenklet kontinuert procesdesign med minimal anvendelse af katalysator og bevarelse af opløsningsmidlet. Vi har demonstreret sådanne SILP (Supported Ionic Liquid Phase) katalysatorers store potentiale for fremstilling af eddikesyre og aldehyder - nu under industriel realisering. I nærværende projekt vil palladium-baserede SILP katalysatorer til esterfremstilling fra alkener, såkaldt alkoxycarbonylering, blive udviklet. Ved methoxycarbonylering af ethen i methanol har vi fundet, at Pd-katalysatorer opnår usædvanlig stabilitet ved tilsætning af zwitterioner. Denne stabiliserende effekt vil her blive forsøgt udnyttet for Pd-SILP katalysatorer med ioniske væsker. Potentielt kan effekten udbredes til adskillige industrielle Pd-katalyserede processer, hvor stabiliteten ofte er kritisk.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Henglein, Fritz
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.839.369

Et regulært udtryk er en skabelon for, hvordan noget tekst forventes at se ud; f.eks. at en email-adresse skal starte med et navn efterfulgt af snabel-a (@) og så et domænenavn med det rette antal punktummer. Regulære udtryk er nogle af de mest brugte måder for programmører at udtrykke, hvilke resultater de vil have ud af en computer uden at skulle kode detaljerede instruktioner. Det har været kendt i årtier, hvordan man kan teste, om noget tekst passer en skabelon eller ej, men i praksis vil man også kunne uddrage data.  Populære programmeringssprog såsom Perl bruger dog nærmest vilkårligt lang tid på at uddrage data. Formålet med projektet er at gøre det betydeligt lettere, mere effektivt og sikrere at programmere med regulære udtryk end tilfældet er i dag, således at regulære udtryk kan bruges med forudsigelige resultater og på store datamængder i de mange anvendelsesområder, hvor de har nytteværdi. Det bygger på en for nyligt opdaget forbindelse af regulære udtryk til typeteori. Det er en teori for, hvordan man inddeler forskellige objekter i kategorier. Typeteori kommer oprindeligt fra logik, men er efterhånden den i praksis vigtigste teknik for at beskytte programmer mod nedbrud, orme, virus eller lignende. Deres forbindelse til regulære udtryk er dog ikke blevet studeret systematisk og udnyttet før.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Jensen, Henrik
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.375.118

Traditionelle lægemidler doseres ofte ens, men både den tilsigtede virkning og bivirkninger kan være meget individuel. Det betyder at mange patienter får en virkningsløs behandling, eller i værste fald udsættes for dødelige bivirkninger. Dette problem kan reduceres ved at anvende skræddersyet medicin (personalized medicine), hvor det ud fra molekylære biomarkører er muligt at forudsige virkningen af en given behandling. Med de teknologier der er til rådighed i dag, er skræddersyet behandling i praksis ikke mulig for de fleste sygdomme. Projektets mål er en ny teknologi (Flow Induceret Dispersions Analyse, FIDA), som kan bruges til præcis, hurtig og decentral (point-of-care) diagnostik vha. størrelsesbaseret kvantifisering af biomarkører i miniaturiserede analysesystemer. Derfor sigter projektet mod at opnå en eksperimentel og teoretisk forståelse af biomarkørers og lægemiddelstoffers diffusion (tilfældig bevægelse, som afhænger af molekylets størrelse) i miniaturiserede strømningskanaler, herunder betydningen af ligand binding, hydrodynamik og kanalgeometri. En detaljeret numerisk beskrivelse vil sikre at de miniaturiserede analysesystemer designes optimalt. Fordelene ved FIDA omfatter korte analyse tider (få sekunder), at der kun kræves ekstremt små prøvemængder (nanoliter), samt at teknologien vil være billig at masseproducere. Teknologiens anvendelse indenfor point-of-care diagnostik vil blive afprøvet på biomarkører for autoimmune sygdomme samt Alzheimers.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Jepsen, Peter Uhd
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 5.756.080

Formålet med dette projekt er at opbygge en teknologisk og vidensmæssig platform, HI-TERA, der skal give fremtidige sensor og måletekniske anvendelser baseret på THz-lys et solidt, videnskabeligt grundlag. Mange organiske forbindelser såsom sprængstoffer, farmakologiske materialer og fødevarerelaterede materialer findes naturligt som krystaller eller mikrokrystallinske pulvere. Disse stoffer kan genkendes ved at sende lys ved lange bølgelængder, det såkaldte terahertz (THz)-lys, gennem stoffet, for derefter at undersøge hvilke frekvenser der er blevet absorberet. Dette absorptionsmønster, eller spektrale fingeraftryk, kan måles selvom stoffet befinder sig skjult i en forpakning. Derfor er der stor interesse for udviklingen af sensorsystemer, der på sikker afstand kan detektere for eksempel sprængstoffer skjult på en person. Vi vil udvikle den viden, der er vigtig for forståelsen af det spektrale fingeraftryk, der kan måles fra mange kemiske substanser i THz-området. Vi vil opbygge en kilde til intens THz-stråling, benytte denne kilde til målinger af organiske krystallers respons til et kraftigt THz-felt, og udvikle de rette simuleringsværktøjer der kan give en nøjagtig indsigt i de mikroskopiske processer, der ligger til grund for det spektrale fingeraftryk. Som noget helt nyt vil den intense THz-kilde give os indblik i ikke-lineære fænomener i faste stoffer, og bidrage til udviklingen af ikke-lineær optik ved lange bølgelængder.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Jungersen, Gregers
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.831.650

Bakterien Lawsonia intracellularis er den hyppigst diagnosticerede årsag til diarré hos slagtesvin i Danmark og er dermed en af de vigtigste årsager til det store antibiotikaforbrug i svineproduktionen. En kommerciel L. intracellularis vaccine nedsætter antibiotikaforbruget og forbedrer tilvæksten, men der ses kun begrænset effekt på smittespredning af bakterien mellem grise og besætninger. Det er derfor nødvendigt at udvikle en forbedret vaccinationsstrategi. DTU-Veterinærinstituttet har de senere år gennemført eksperimentelle svineforsøg som viser, at der efter en primær infektion med bakterien kan opnås en total immunitet uden smittespredning overfor efterfølgende L. intracellularis infektion.
Frem for en traditionel afprøvning af forskellige vaccinekandidaters beskyttende effekt vil vi i dette projekt anvende ”omvendt vaccinologi” til at udpege bakterielle proteiner (antigener), som er involveret i den lokale beskyttelse i tarmen. Ved omvendt vaccinologi manipulerer vi en anden bakterie til at producere et antal relevante Lawsonia proteiner og anvender antistoffer fra de L. intracellularis-beskyttede grise til at udpege netop de proteiner, der i de beskyttede grise har givet dem immunitet. Projektgruppen består af forskere fra DTU-Veterinærinstituttet med viden indenfor vaccineudvikling, immunologi, cellebiologi/bakteriologi og molekylærbiologi og forskere med erfaring i bioinformatik fra DTU-SystemBiologi.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Kontogeorgis, Georgios
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 4.780.800

Gas hydrater generelt og specifik dem der indeholder CO2 er et problem i olie industrien. Dog giver en ny teknologi baseret på gas hydrat dannelsen mulighed til at opsamle CO2 fra kulfyrede kraftværker. Både forståelsen af problematikken omkring CO2 gas hydrater og deres udnyttelse som en modern ”CO2 capture” teknologi forudsætter termodynamiske data og modeller som kan anvendes bredt og for mange kemikalier, både dem der hjælper i dannelse og dem der forhindre gas hydrat dannelsen. Formålet med dette projekt er at bygge et solidt fundament, eksperimentelt og teoretisk, som kan bidrage væsentlig til vores forståelse af gas hydrater i olie industrien (hvor gas hydrater er uønskelige) og i relation til CO2 capture (hvor de er meget ønskelige).


Projekttitel: Development of novel anti-infective peptides by sophisticated computer-aided modelling
Bevillingsmodtager: Løbner-Olesen, Anders
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 5.189.207

Infektionssygdomme er fortsat en af verdens førende dødsårsager, bl.a. på grund af mikroorganismers evne til resistensudvikling. Samfundsmæssigt er der derfor interesse i at opretholde antimikrobiel forskning, således at infektionssygdomme også i fremtiden kan bekæmpes. Vi ønsker at udvikle to nye typer af syntetiske peptider med stor antimikrobiel aktivitet, som kan anses for forløbere til nye antibiotika: En gruppe af peptider er rettet mod specifikke intracellulære mål, i dette tilfælde DNA syntesen. Disse peptider er cirkulariseret for at facilitere transport ind i bakterierne og for at undgå protease medieret nedbrydning. Den anden type af peptider er lineære immun stimulerende peptider. Disse peptider stimulerer værtens eget immunforsvar til at bekæmpe infektioner bredt, d.v.s. forårsaget af bakterier, virus og svampe. Pathogene mikroorganismers resistensudvikling mod immunstimulerende peptider må forventes at være minimal. Den primære screen for enkelte peptiders aktivitet er i en infektionsmodel baseret på D. melanogaster. Computer baseret modellering anvendes til at relatere strukturelle karakteristika af udvalgte peptider til deres biologiske aktivitet. Vi kan så pege på hvilke ændringer i det enkelte peptid der vil føre til øget terapeutisk potentiale. De mest aktive kandidater vil vi teste i en muse infektionsmodel i samarbejde med SSI. Som den sidste del af dette projekt ønsker i at udvikle en rekombinant process til produktion af særligt aktive peptider.


Projekttitel: Novel Release-on-Demand Fertilisers: new strategies to increase the efficiency of phosphorus and micronutrient fertilization
Bevillingsmodtager: Magid, Jakob
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.407.390

I de sidste 100 år har været rigelige mængder af energi og råstoffer til rådighed og derfor er der kun i mindre udstrækning arbejdet på at skabe nye og bedre gødningsmidler. Fremover bliver det stadig vigtigere både af hensyn til miljøet og for bæredygtig fødevareproduktion. Hypotesen for projektet er at gødninger vil virke langt bedre hvis de kun frigiver fosfor og mikronæringsstoffer når der er aktivt voksende planter tilstede. Derved sikres at indholdet af fosfor og mikronæringsstoffer er biologisk tilgængeligt i lang tid, i stedet for at bindes hårdt til jorden eller udfældes i tungtopløselig form. Projektets formål er derfor at udvikle nye principper for design af gødninger ved at kombinere den nyeste viden om jord og planter med ekspertise indenfor avanceret uorganisk og organisk syntese. Forskellige metal-humussyre-fosfat forbindelser og lagdelte dobbelt-hydroxider bliver undersøgt for deres evne til at afgive næringsstoffer. Desuden undersøges porøse hydrofobe membraner der tillader indtrængning af rodhår, men isolerer gødningen fra den omgivende jord og jordvæske. Grundlæggende mekanismer bag næringsstoffrigørelsen fra de forskellige matricer kortlægges gennem forsøg med plantearter, der har forskellig evne til at påvirke centrale fysisk-kemiske og biologiske parametre i det rodnære miljø. Projektet kan have et betydeligt potentiale for kommerciel innovation og patentering, og bidrage til sikring af den fremtidige globale fødevareforsyning.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Mogensen, Preben Elgaard
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 5.760.000

“Cognitive Radio concepts for beyond-femto cells”, er den engelske titel på et nyt forskningsprojekt der har til formål at forske i ny teknologi til kapacitetsforøgelse og dækning af mobil bredbånd indendørs. Trafikmængden i de operatør-ejede mobile bredbåndsnet forventes at stige med en faktor 20-40 over de næste 5 år. For at aflaste de eksisterende mobile bredbåndsbasisstationer som vi kender dem i dag, bliver det nødvendigt at installere små basisstationer i hjem, på skoler og arbejdspladser, hvor en stor del af datatrafikken bliver genereret. Disse små laveffekts basisstationer kaldes populært ”femtocells” og de svarer i størrelse og radiodækning ca. til hvad vi kender fra et WiFi accespunkt. Femtoceller er på verdensplan solgt i få millioner og de anvendes hovedsagelig til at forbedre den mobile talekvalitet i bygninger med dårlig mobil radio dækning. Mobilindustriens intentioner om at femtoceller skulle aflaste det mobile bredbåndsnet har ikke fundet sted, hvilket til dels skyldes interferens mellem femtocellerne, og udendørsbasisstationer, samt licensbetingelserne for de ADSL eller kabelnet forbindelser hvortil femtocellen forbindes. Dette forskningsprojekt har til formål at løse femtocellens interferens- og frekvensproblemer ved at tildele et fælles frekvensbånd tilsvarende hvad der kendes fra det trådløse telefonsystem DECT. For at maksimere kapacitet og dækning, foreslås anvendelse af kognitive egenskaber til koordinering af radioressourcer mellem femtocellerne.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Nielsen, Ole Lerberg
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.578.492

Billeddiagnostik anvendes i vid udstrækning inden for både human- og veterinærmedicinen. Velkendt er diagnostik af knoglebrud med røntgen. Nuclearmedicinen anvender indsprøjtede radioaktive isotopers binding til celler og væv og skanning som det billeddannende princip. PET/CT skanning er den mest avancerede nuklearmedicinske teknik, og den foretrukne til påvisning af cancerknuder. De radioaktive PET-sporstoffer der er tilgængelige i dag, har dog alle den ulempe, af de ikke er selektive. Således opmærker det hyppigst anvendte sporstof både cancerknuder og områder med betændelse. Den endelige diagnose (cancer eller infektion) er derved behæftet med usikkerhed. Vi vil udvikle nye PET sporstoffer der selektivt kan påvise betændelse. Sporstofferne udvikles med udgangspunkt i kendskab til bakterielle infektioner hos mennesker, og testes i en svinemodel for stafylokok induceret knoglemarvsbetændelse. Med adgang til de nyudviklede sporstoffer bliver det ideelt muligt at billeddiagnosticere bakterie infektioner entydigt. Hos svin har dette betydning for fremtidige modelstudier af infektiøse sygdomme. Hos mennesker er bakterieinfektioner, herunder stafylokokinfektioner, en hyppig og stigende årsag til alvorlig sygdom (knoglemarvsbetændelse, infektion af hofteproteser mv.) og evt. død (blodforgiftning). De nyudviklede sporstoffer vil styrke den humane diagnostik væsentligt, og forhåbentligt gøre PET/CT skanning til den foretrukne billeddiagnostiske metode ved bakteriel infektion.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Offenberg, Joachim
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 5.759.555

Myrer er noget ubehageligt kravl, - synes mange af os. Men vi tager fejl. Myrer - i dette projekt vævermyrer - er fantastiske væsener. De kommunikerer på et højt plan uden ord, - bygger avancerede reder i trætoppene, og meget tyder på at deres afføring bliver udnyttet som en vigtig næringskilde for de frugttræer myrerne bor i, og i myrernes kommunikation. En redefuld myrer i toppen af et træ spiser 45.000 insekter i en vækstsæson og tilfører derved betydelige mængder gødning. Vi ved at der foregår en avanceret kommunikation mellem vævermyrer, som kun kan forklares som signalstofkommunikation; men strukturerne af signalstofferne er forbavsende lidt undersøgt.  Vi vil finde de basale mekanismer bag planters udnyttelse af vævermyre-gødning og udføre en kemisk identifikation af de signalstoffer, der er altafgørende for myrernes kommunikation Vi vil koncentrere vores resultater i en økologisk model, der kan lede til generaliserede konklusioner.Vores resultater vil kunne udnyttes direkte af frugtavlere i de tropiske lande, som mere målrettet vil kunne bruge vævermyrerne i deres produktion. Vi forudser at vores resultater kan udnyttes til en kommerciel produktion af myregødningserstatning eller af signalstoffer til semiobiologisk insektbekæmpelse.  Med resultater der rækker fra studier af basale mekanismer til en generaliseret økologisk model, tror vi på at kunne skabe et modelsystem for fremtidige studier og udnyttelse af myrer også i dansk skovbrug eller frugtproduktion.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Oxenløwe, Leif Katsuo
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 5.758.373

Silicium er det næstmest forekommende materiale i jordens skorpe efter oxygen, og besidder så gode halvlederegenskaber, at det er blevet til grundstenen i moderne elektronik. Men silicium er nu også begyndt at blive populært i fotonik kredse, idet silicium har vist sig også at besidde nogle godt skjulte, men meget eftertragtede optiske egenskaber som kan bruges til at kontrollere lys med. På DTU, Institut for Fotonik, har man nu opdaget at ren silicium ikke alene kan kontrollere lys, men kan gøre det på en så kort tidsskala at det muliggør optisk signalbehandling af terabit per sekund optiske data signaler. Denne effekt opnås når man kombinerer nanoteknologi med silicium bølgelederfabrikation. DTU Fotonik har verdens førende laboratorium indenfor højhastighed optisk kommunikation, og med opdagelsen af terabit potentialet i silicium åbnes der nu for hidtil uanede muligheder indenfor dette forskningsfelt. Med ren silicium kan man nu komme i gang med at skabe den meget omtalte optiske chip, og det endda en optisk chip med terabit per sekund kapacitet. Kickstartet af denne banebrydende opdagelse, vil dette projekt fokusere på at opbygge en dybere forståelse af fænomenet for at udnytte dette til at optimere silicium bølgelederne således at der kan designes et helt chip sæt der kan udføre flere forskellige komplicerede optiske funktionaliteter ved terabit/s data hastigheder.


Projekttitel: MIMO wireless communications for closely spaced antennas
Bevillingsmodtager: Pedersen, Gert Frølund
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 5.682.431

I MIMO teknologien bruges flere antenner i den samme trådløse enhed.  Teknologien er  nøglen til den fremtidige trådløse kommunikation, hovedsagelig fordi den tillader en kraftig forøgelse af dataraten, men også fordi pålideligheden af kommunikationen forbedres i forhold til de teknikker som anvendes mest i dag.  Der vil være to hovedtendenser i fremtidens trådløse kommunikation.  For det første vil nye frekvensområder blive anvendt med henblik på forbedring af den nuværende situation med overfyldte spektra.  For det andet vil små enheder som smartphones forventes at kunne opnå meget høje datarater og stor pålidelighed.   MIMO er en nødvendighed for at kunne indfri disse forventninger.  Udfordringen er at de eksisterende MIMO designs ikke fungerer optimalt på grund af den tætte placering af antennerne i typiske små enheder.  Vores mål i dette projekt er at muliggøre MIMO også i disse enheder. Løsningen ligger i at kombinere flere personers ekspertise med viden om henholdsvis antenneteori og kommunikationsteori.  Der vil blive udviklet modeller som inddrager nøglekarakteristika om antenner, radioudbredelse og kommunikationsteknikker.  Baseret på disse modeller udvikles metoder til effektiv anvendelse af MIMO i små enheder. 


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Petersen, Morten
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.219.267

Plantesygdomme og miljøpåvirkninger er hvert år skyld i, at en stor del af verdens afgrøder går tabt. Forædlingsprogrammer rettet mod at skabe en plante der kan klare ekstreme miljøændringer samt håndtere en bred af vifte af plantesygdomme vil være meget tidskrævende, hvis ikke noget nær umulig. Ligeledes har man ikke haft de molekylære gennembrud til at skabe ”super planter” og den bioteknologiske strategi er oftest rettet mod, at få afgrøder der enten er mere modstandsdygtige overfor en lille gruppe mikrober eller afgrøder der bedre kan modstå en bestemt slags miljøpåvirkning. I dette projekt foreslår vi, at finde en håndfuld gener der kan gøre planter og dermed afgrøder, mere modstandsdygtige overfor en stor gruppe mikrober og samtidig være bedre i stand til, at klare perioder med ekstrem vejrlig. Vi har i de senere år markeret os stærkt internationalt med vores opdagelser omkring en proces der kaldes autofagi, hvilket betyder ”at æde sig selv”. Forskning både fra vores gruppe og internationale grupper har vist, at autofagi spiller en fundamental rolle i alle flercellede organismers evner til at slå mikrobe angreb ned og til at klare skrappe midlertidige ændringer i miljøet. En stor gruppe af gener der styrer den proces er fundet og vi vil som de første prøve at få planter til at have denne proces kørende for lidt højere blus så vi får planter med mange forbedrede egenskaber på en gang!


Projekttitel: Understanding key mechanisms in mucosal immunity: Development of a new immersion vaccine
Bevillingsmodtager: Raida, Martin Kristian
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.906.627

Ny vaccine til opdrætsfisk kan reducere forbruget af antibiotika i akvakultur. Akvakultur er på verdensplan den hurtigst voksende fødevare-producerende sektor, og over 50 % af de fisk der anvendes til humant konsum, er opdrættede. I moderne akvakultur er populationstætheden høj, hvilket fremmer spredningen af infektiøse sygdomme, og bæredygtig akvakultur er derfor afhængig af effektive vacciner. Rødmundssyge forårsaget af bakterien Yersinia ruckeri er den mest tabsvoldende infektion, og er den direkte årsag til et støt sigende antibiotika forbrug i dansk ferskvandsopdræt af regnbueørred. Dette projekt går ud på at udvikle en ny dyp vaccine der gives og optages gennem vand og samtidig beskytter opdrætsfisk effektivt. Den nye vaccine og strategien for brugen af den vil fremover minimere forbruget af antibiotika i akvakultur, forbedre dyrevelfærden samt øge dambrugenes ekspansions- og indtjeningmuligheder. For yderligere at forøge effekten af den nye vaccine vil der blive udviklet et re-vaccinationsprogram som det kendes fra børnevaccinationsprogrammet. Projektet gennemføres i samarbejde med et internationalt forskningsteam, der bl.a. ved anvendelse af en ny metode kan vise vaccineoptaget samt sygdomsudviklingen i hele organismer via en 3D scanning. Denne metode vil på sigt også kunne anvendes til at forstå andre sygdomme og til at udvikle vacciner til andre dyrearter herunder mennesket.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Schiøtt, Birgit
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 5.758.600

"Proteiner og peptider er vigtige teknologiske produkter i dagens samfund. De benyttes bla. i produktion af madvarer, som tilsætningsstoffer i sæbeindustrien og som bio-farmaka. Historisk set, har benyttelsen af dem beroet på naturstoffer, som eksempelvis enzymet chymosin til ostefremstilling, som findes i maverne på nyfødte kalve. Man har længe kunnet fremstille produkterne med moderne bioteknologiske metoder, så nyfødte kalve ikke længere slagtes alene for at få enzymet fra deres mave. Teknologien har i de senere år åbnet op for muligheden for at designe peptider og proteiner, der har endnu mere fordelagtige egenskaber end de naturligt forekomne. Et eksempel kan hentes fra brugen af chymosin i ostefremstilling; her fandt man for nylig, at enzymet fra kamel-kalve er bedre til at koagulere komælk end enzymet fra kalve. Denne observation benyttes af Chr. Hansen A/S, idet de markedsfører kamel-chymosin. I projektet vil vi undersøge, om der findes endnu bedre former af chymosin, ved at benytte computer modellering til at forudsige om punkt-mutationer i camel- eller ko-chymosin kan forventes at give enzymer med endnu bedre karakteristika for osteproduktion –bedre råvareudnyttelse, og bedre smagende oste. Lignende computerstudier vil blive lavet på andre peptider og proteiner, som alle har et teknologisk anvendelsesperspektiv, udvikling af antimikrobielle petider (nye former for antibiotika) og kontraststoffer til tidlig detektion med ikke-invasive medico-teknikker, primært MR."


Projekttitel: Stress-strain behaviour of agricultural soils: towards new approaches (StressSoil)
Bevillingsmodtager: Schjønning, Per
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 4.384.950

Jordpakning er et alvorligt problem i moderne landbrug, idet pakningsskader under pløjedybden er stort set permanent. Beslutningsstøttesystemer for trafik på markerne er under udarbejdelse. De baserer sig dog på modeller for udbredelse af kræfter i og deformation af jorden, der er udarbejdet til brug for opførsel af bygninger; altså for kræfter, der er meget langvarige og for jord, der ikke er påvirket af biologi samt store udsving i vandindhold. Den øverste meter af landbrugsjorden kan ikke betragtes som et homogent, elastisk medium. Dette projekt vil implementere eksisterende modeller for mekanisk opførsel af systemer bestående af såkaldt diskrete (adskilte) elementer til beskrivelse af naturligt lejret jord. Jordmekaniske målinger foretaget ud fra denne tolkning af jord-mediet vil blive koblet med studier af både kunstige/kontrollerede og naturlige jorde. Modeller til beskrivelse og prediktion af kræfterne i jorden samt forudsigelse af pakning vil blive udviklet, idet der vil blive lagt vægt på, at basale, kortlagte jordegenskaber (indhold af ler og sand mm) kan fungere som drivende variable i modellerne. Resultaterne vil desuden blive implementeret i beslutningsstøttesystemer, der er under udvikling af den samme projektgruppe.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: She, Qunxin
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.406.517

Anvendelsen af enzymer som erstatning for kemiske katalysatorer i industrielle processer er afhængig af, enzymerne, der anvendes, har lang holdbarhed og er stabile og aktive ved høje temperaturer. Enzymer fra hypertermofile organismer, der lever ved temperaturer højere end 80 °C, har netop de egenskaber og er derfor interessante. Vi har isoleret en esterase fra arkebakterien Sulfolobus islandicus som er stabil ved 95 °C. Det viser sig imidlertid, at den samme esterase udtrykt rekombinant i bakterien Escherichia coli ikke er stabil over 65 °C. Sulfolobus islandicus er altså i stand til at tilføre proteinet en post-translationel modifikation som Escherichia coli ikke kan. I dette projekt vil vi bestemme, hvilken post-translationel modifikation Sulfolobus islandicus kan tilføre esterasen, og hvad den strukturelle baggrund for den stabiliserende effekt er. Vi vil karakterisere 10 esteraser fra forskellige Sulfolobus arter med hensyn til aktivitet, stabilitet og post-translationelle modifikationer. Ved hjælp af bioinformatik og protein engineering vil vi afgøre hvilke sekvensmotiver, der bestemmer om Sulfolobus introducerer den post-translationelle modifikation. Derudover vil vi karakterisere esteraserne termodynamisk ved hjælp af kalorimetri og NMR spektroskopi og igangsætte opklaring af deres tredimensionelle struktur. Resultaterne af vores undersøgeler vil kunne anvendes bioteknologisk til målrettet udnyttelse af Sulfolobus strategi til stabilisering enzymer fra andre organismer.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Somers, Marcel Adrianus Johannes
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 5.580.537

Indsætning af nitrogen og kulstof i overfladen på stål og rustfrie stål, kaldet nitrokarburering, resulterer i en markant forbedring af disse materialers egenskaber. Nitrokarburering som gasproces, hvor nitrogen og kulstof tilføres stålet fra en gasatmosfære, udføres normalt i temperaturområdet 400-600°C. Nitrokarburering finder især bred anvendelse til brug i stålkomponenter, hvor stor slid- og udmattelsesstyrke er påkrævet. Anvendt på rustfrit stål kan nitrokarburering give fremragende slid- og udmattelsesegenskaber uden at forringe stålets gode korrosionsegenskaber. Den nuværende forståelse - samt procesoptimering - er næsten udelukkende baseret på empirisk viden og ikke på en generel videnskabelig forståelse af termodynamikken og kinetikken af de faser som fremkommer. I herværende projekt vil ekspertise i eksperimentel og beregningsmæssig materialevidenskab blive sammenbragt i et transatlantisk samarbejde mellem DTU og The Pennsylvania State University for, at opnå en termodynamisk beskrivelse af de generiske modelsystemer Fe-C-N og Fe-Cr-Ni-C-N. Disse modelsystemer repræsenterer de tekniske systemer nitrokarbureret stål og rustfrie stål. De videnskabelige udfordringer er mangfoldige: fra syntese af homogene legeringer med en kontrolleret sammensætning, over udredning af de strukturelle informationer om hvordan de interstitielle elementer er fordelt i fast fase, til en teoretisk tilgang til termodynamikken baseret på en kombination af first-principles og statistisk fysik.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Sørensen, Søren Johannes
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.890.450

Vi vil i dette projet undersøge, hvorfor nogle bakterier hyppigere udvikler antibiotikaresistens end andre. Sygdomsfremkaldende bakterier og andre bakterier udveksler gener gennem en proces, der kaldes horisontal genoverførsel. Undersøgelserne vil specielt fokusere på at kortlægge de egenskaber, som bevirker, at nogle bakterier er mindre modtagelige for genoverførsler end andre. Ved anvendelse af den nyeste teknologi, såsom 2. generations DNA-sekventering og flowcytometri vil vi undersøge den grundlæggende mekanisme bag den evolutionære proces på en måde, der ikke hidtil har været mulig. Vi vil søge forklaringen på, hvorfor specielt sygdomsfremkaldende bakterier er bedre i stand til at modtage gener end andre, hvilket øger disse bakteriers evne til at tilpasse og udvikle sig. En sådan viden vil kunne bruges til at udvikle strategier til at stoppe udvikling af antibiotikaresistens hos sygdomsfremkaldende bakterier, samt gøre det muligt at forudsige potentialet for at der udvikles resistens i ellers følsomme bakterier. Projektet vil således medvirke til at finde metoder til at undgå en hurtig global spredning af sygdomme forårsaget af bakterier, som er resistente over for moderne medicin.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Vogensen, Finn Kvist
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.536.729

Bakteriofager (fager) er virus der angriber bakterier og dræber dem. Ved fagangreb på starterkulturer til fødevareproduktion hæmmes fermenteringen hvilket fører til længere produktionstider, lavere produktkvalitet, samt risiko for at patogene bakterier kan vokse i produkterne. Fager har længe været kendt som syrningsproblem på ostemejerier. Mere end 80 % af alle danske oste og >50 % af europæiske oste fremstilles med ikke-definerede kulturer bestående af mange stammer. Oplysninger fra industrien antyder at 1-5 % af alle osteproduktioner er ramt af tydelige fagproblemer resulterende i store økonomiske tab. Metoder til påvisning af fagangreb for denne type af kulturer har hidtil været begrænset af at de biologiske metoder (syrningshæmning) kun har kunnet vise hvornår der var alvorlige problemer, og har derfor ikke kunnet medvirke til at forstå kilderne til problemerne. Nye molekylærbiologiske metoder som kvantitativ PCR, PCR-DGGE/pyrosekventering og metagenomsekventering i kombination med high-troughput mikrotiter-baserede mikrobiologiske metoder muliggør nu en klarlægning af problemet. Målet er at vi med brug af disse metoder vil klargøre hvilke kilder der er vigtigst for fagudviklingen: den rå mælk, starterkulturen eller mejerimiljøet. Efterfølgende vil vi udvikle nye og præcise metoder der kan påvise problemer tidligt og dermed give mulighed for at gribe tidligt ind over for problemet på mejerierne og fra starterkultur producenter.

Senest opdateret 15. august 2019