Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Postdocbevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) – november 2012

Postdocbevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) – november 2012

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har i forbindelse med rådets efterårsuddeling bevilget over 30 mio. kr. til individuelle postdocstipendier. Rådet modtog i alt 133 ansøgninger til et samlet beløb på 251 mio. kr.

Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger, som rådet har besluttet at yde støtte til.

Der tages forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, for eksempel i tilfælde af, at der er opnået støtte fra anden side, eller hvis der i en budgetpost er ansøgt efter forkerte takster. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

De ansøgere, der ikke er anført i oversigten, kan forvente at modtage et afslag, der angiver de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. de betingelser og vurderingskriterier, som er meddelt i opslaget. Rådet har ikke mulighed for at yde detaljeret faglig sparring i forhold til fremtidige ansøgninger, men kan blot give en kort uddybende begrundelse af det konkrete afslag, hvis ansøger anmoder om det.

Enkelte ansøgere er optaget på venteliste, som kan udløses, hvis der fremkommer økonomisk mulighed herfor. De pågældende modtager direkte besked herom. En eventuel udmøntning af ventelisten sker i løbet af december 2012. Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt i løbet af 1-2 måneder. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning.

Mange af de indsendte ansøgninger er af høj kvalitet, hvorfor konkurrencen om en bevilling er tilsvarende stor. Rådet kunne således støtte langt flere kvalificerede projekter, hvis den samlede bevillingsramme var større. FKK vil dog samtidig pointere, at en del ansøgninger kvalitetsmæssigt ligger under det niveau, der skal til for at opnå en bevilling fra FKK.


Individuelle postdocstipendier


Projekttitel: Breaking Bonds of the Heart - an Emotional History of Divorce 1885-2012
Bevillingsmodtager: Karen Asta Arnfred Vallgårda
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.951.289
Projektbeskrivelse: Projektet afdækker skilsmissens følelseshistorie i Danmark i de sidste knap 130 år. Skilsmisse har givetvis altid været en følelsesmæssigt ladet begivenhed for det par, der bliver skilt, såvel som for parrets eventuelle børn og pårørende. Måden, hvorpå man udtrykker og håndterer sine følelser, hænger tæt sammen med ens alder, køn, religion, uddannelse, økonomiske baggrund osv. og det er en teoretisk præmis for projektet, at følelser er konstituerende for sociale identiteter og hierarkier. Med det analytiske begreb ”emotionelle praksisser” lånt fra Monique Scheer, vil jeg undersøge, hvordan skilsmissepar, deres børn, pårørende, lovgivere og samfundsdebattører har forholdt sig til skilsmisse. Hvilke følelser er blevet udtrykt og hvordan? Hvor og hvornår blev følelser som skyld, skam, og sorg, lettelse og glæde opfattet som passende for mænd, kvinder, og børn? Hvilke emotionelle praksisser karakteriserede forskellige sociale domæner og institutioner (fx retten, medier, private rum)? Endvidere vil jeg analysere, hvordan sociale identiteter og skel blev underbygget eller udfordret gennem de forskellige følelsespraksisser. Det er en tese i projektet, at skilsmissens følelsesregister gennem hele perioden har udgjort et konfliktpunkt, og at følelsespraksisser skifter både over tid og i forhold til social position. Studiets resultater vil give indblik i skilsmissens skiftende betydning i det sociale landskab, men også i ændringer i forestillinger om ægteskab og familie.


Projekttitel: Mester i opmærksomhed - Et studie i de underliggende mekanismer for kognitiv færdighedslæring og deres påvirkelighed
Bevillingsmodtager: Inge Linda Wilms
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 2.764.889
Projektbeskrivelse: Når vi bruger vores opmærksomhed i det daglige, tænker de fleste ikke over, at det faktisk er en færdighed, der til dels er trænet op gennem de aktiviteter vi udfører. De dele af hjernen, der varetager opgaven at være opmærksom, kan forstyrres eller skades ved sygdom, traume eller ved almindelig alderspåvirkning. Når det sker, bliver det klart hvor mange forskellige delfunktioner i hjernen, der indgår i arbejdet med at holde os opmærksomme. Træning af kognitive færdigheder som opmærksomhed kan ikke sidestilles med almindelig færdighedstræning, idet man ikke kan sætte lighedstegn mellem det at anvende færdigheden og at træne den. Man træner altså ikke nødvendigvis opmærksomhed optimalt ved at prøve at være opmærksom. Det er snarere sådan at delfunktionerne, der indgår i arbejdet med at holde os opmærksomme, skal trænes på forskellig vis for at opnå et godt resultat. Dette projekt har til formål at undersøge hvorledes variation i elementerne: a) tilbagemelding under træningen, b) variation i intensitet samt c) træningsmiljøet påvirker effekten af opmærksomhedstræning. Ligeledes undersøges det om variation af disse elementer kan påvirke hvilke delfunktioner af opmærksomheden, der optrænes. Viden fra dette projekt skal medvirke til at udvikle en model for det man kan kalde neurotræning, der tager udgangspunkt i hjernens egne muligheder for at forbedre sig gennem påvirkning og erhvervet erfaring.


Projekttitel: The Social Life of Prayers: An Anthropological Study of Christian Syrians Reactions to the Current Crisis
Bevillingsmodtager: Andreas Bandak
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 2.168.099
Projektbeskrivelse: Dette projekt tager afsæt i den krise, der siden marts 2011 med stigende intensitet har udviklet sig i Syrien. Projektet undersøger, hvordan kristne syrere, der er flygtet til Libanon, forhandler situationen. Flertallet af de kristne engagerer sig ikke politisk, men lader i en krisetid bønner til helgener, Jomfru Maria og Jesus blive en central måde at handle i verden på for at opnå beskyttelse og trøst. Det er disse bønners sociale liv, forskningsprojektet undersøger. Bønner er indenfor de humanistiske og socialvidenskabelige discipliner sjældent blevet undersøgt i deres egen ret. Inden for antropologien er dette paradoksalt, da en af disciplinens pionerer, Marcel Mauss, udgav sin doktorafhandling netop om bønner. Dette projekt kombinerer hermed en teoretisk udforskning af bønners sociale liv og en specifik og meget aktuel kontekst for syriske kristne. Projektet placerer sig indenfor det nye felt af antropologiske studier af kristendom, der er vokset frem i løbet af de seneste ti år. I disse studier har prominente forskere skabt en fornyet opmærksomhed på kristendommens rolle for individer såvel som bredere samfund. Hidtil har der dog ikke været tildelt bønner nogen specifik opmærksomhed. Metodisk er projektet bygget op omkring 6 måneders etnografisk feltarbejde fordelt på tre perioder. Dette vil give mulighed for at undersøge bønner som en måde at handle i verden på i relation til udviklingen ikke blot i en afgrænset periode, men som den forløber over tid.


Projekttitel: Models of Resource-Bounded Rational Reasoning
Bevillingsmodtager: Jens Christian Bjerring
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.837.502
Projektbeskrivelse: Vi handler sjældent i blinde. Vi beregner ofte de risici, der er forbundet med vores handlinger, og vi tager ofte hensyn til mange forskellige faktorer i vores beslutninger. Når vi koncentrerer os, er vi ret gode til rationelt at evaluere vores handlinger og handlingsmuligheder. Vi er ikke perfekte, fordi vores rationelle tænkning ikke er perfekt: vi har kun begrænset hukommelse og begrænsede kognitive midler til rådighed for at vælge og retfærdiggøre visse handlinger frem for andre. Mens økonomer og forskere i kunstig intelligens har udviklet detaljerede modeller for den rationelle tækning, som kognitivt begrænsede individer som du og jeg baserer vores handlinger på, forholder det sig omvendt i filosofien. Her hviler de herskende teorier for tanke og handling på en stærkt idealiserende antagelse om, at individer er ideelt rationelle og ikke underlagt kognitive begrænsninger. Mange filosoffer har dog påstået—men få søgt at vise—at de herskende teorier kan generaliseres til også at belyse rationel, men dog kognitivt begrænset tænkning. Herværende projekt vil for det første kritisk evaluere denne påstand. Det vil dernæst udvikle en ny model for menneskelig, ikke-ideel tanke og handling, som både er filosofisk velmotiveret og formelt stringent. Projektets systematiske analyse af centrale aspekter af den almindelige menneskelige tænkning kan blandt andet hjælpe os til at forstå, hvordan vi rationelt bør optimere vores handlinger og beslutninger i en lang række situationer. "


Projekttitel: Emergence in the Special Sciences
Bevillingsmodtager: Jonas Fogedgaard Christensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.914.617
Projektbeskrivelse: Der er i moderne filosofisk videnskabsteori bred enighed om, at fysik har en privilegeret status blandt naturvidenskaberne som fundamental videnskab. Dette rejser imidlertid et spørgsmål om specialvidenskabernes berettigelse. Hvordan kan videnskaber som kemi og biologi afdække deres egne naturlove, hvis verden fundamentalt set er fysisk? Projektet søger at besvare dette spørgsmål. Omdrejningspunktet er en påstand om at specialvidenskabelige entiteter er emergente entiteter, der opstår fra de fundamentale fysiske entiteter. Hvis emergente entiteter kan indgå i kausale eller andre forklaringsmæssige relationer, der afdækkes og beskrives af specialvidenskaberne, vil det etablere et grundlag for disse discipliner, der ifølge projektet er kompatibelt med tesen om fysikkens status som fundamental videnskab. Projektet vil undersøge og motivere påstanden gennem en teoretisk analyse af emergens, samt vurdere hvorvidt disse teoretiske overvejelser finder anvendelse i specialvidenskaberne. Målet er en redegørelse for specialvidenskaberne og deres status, der inddrager centrale elementer fra den nyeste teoretisk-filosofiske forskning, og kobler disse med praktisk orienteret videnskabsteori."


Projekttitel: Fleksibilisering og arbejdsmarkedsrelevans: nye styringsmekanismer i uddannelsessystemet?
Bevillingsmodtager: Laura Louise Sarauw Christiansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.040.290
Projektbeskrivelse: Fører kravet om arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling til en instrumentel overfladelæring, som er i modstrid med ideerne om livslang læring og entreprenørskab? Eller er de nye muligheder for selv at sammensætte en arbejdsmarkedsrelevant kompetenceprofil med til at motivere de studerende, højne gennemførslen og dem mere ansvarlige? I dette projekt undersøges, hvordan de øgede krav om arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling påvirker de universitetsstuderendes til-, fra-, og omvalg under uddannelsen. Undersøgelsen fokuserer i særlig grad på konsekvenserne af regeringens fleksibiliseringsplan 2012, hvorefter de studerende selv får ansvar for at sammensætte en personlig kompetenceprofil på tværs af uddannelser og fag. I undersøgelsen indgår en spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 studerende samt interview og feltarbejde på udvalgte uddannelser i Danmark og England, hvor kravet om arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling har været gældende i en årrække.  Projektet vil hermed bidrage med en værdifuld viden om, hvordan kombinationen af kravet om arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling og den øgede valgfrihed påvirker de studerendes engagement, prioriteter og valg, herunder hvilke kompetencer, de studerende fremover tager med sig i (arbejds)livet. Med udsyn til den internationale udvikling vil undersøgelsen samtidig udgøre et relevant bidrag til diskussionen af de personlige og samfundsmæssige udfordringer ved – og konsekvenser af - de igangværende reformer.


Projekttitel: Værdsættelse eller besættelse? – En humanfaglig belysning og betænkning af konceptet om bygningsarv som et aktiv i byfornyelsen
Bevillingsmodtager: Hans Christian Post
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.734.093
Projektbeskrivelse: Post.doc-projektet vil undersøge konceptet om, at bygningsarv i form af historiske bygninger og byrum, og i form af hertil-knyttede fortællinger og erindringer, udgør et aktiv, som byer, regioner og lande med fordel kan tilgodese i byfornyelsesprocesser og endda gøre til skabelon for fremtidige byplanlægningsarbejder og profileringstiltag. I sin 100-årige historie som institutionaliseret fagpraksis har bygningsbevaringen i reglen formet sig som en reaktiv, perifer praksis, hvis fastskrevne formål har været at dokumentere historiske såvel som bygningshistoriske forhold. Konceptet om bygningsarv som et aktiv i byfornyelsen varsler flere nybrud i forhold hertil. Med konceptet bliver bevaringsdisciplinen i højere grad en proaktivt agerende, kommercielt orienteret disciplin, der søger at gribe ind i byplanlægningen, og samtidig tilpasser sig de oplevelsesøkonomiske vækst- og nyttediskurser, som aktuelt præger store dele af kunst- og kulturområdet. Med konceptet står bygningsarven derved til at vinde øget anerkendelse og indflydelse som fysisk fænomen, mens den omvendt i sin funktion af flerdimensional betydnings- og erfaringsgenstand potentielt reduceres til unik salgsfortælling. Formålene med projektet vil være at give en samtidshistorisk belysning af konceptet, og siden betænke de interne og eksterne følger af en mere proaktivt agerende, kommercielt orienteret bygningsbevaring. Endelig vil projektet på denne baggrund diskutere alternativer til konceptet i dets nuværende form.


Projekttitel: When China awakens... Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig
Bevillingsmodtager: Morten Pedersen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.194.344
Projektbeskrivelse: Det er en sejlivet forestilling, at Danmark forblev et landbrugsland, mens andre lande forvandledes til industrinationer, og at industrien har været et udefrakommende fænomen – en invasiv art, der har forstyrret en oprindelig dansk folkekarakter. Nyere forskning har imidlertid afdækket, at især perioden frem til 1920 var en dansk multinational guldalder, hvor danske virksomheder med succes etablerede sig kloden rundt. Den adfærd udfordrer bondebilledet, og udgør en erfaringsbank for nutidens erhvervsliv - men har ikke været genstand for målrettet forskning. Én af virksomhederne var F.L. Smidth & Co., der fra 1897 til 1939 byggede størstedelen af Asiens cementindustri og etablerede afdelinger i Kina (1924), Japan (1926) og Indien (1938). Dette projekt vil afdække den strategiske baggrund og erfaringerne med at vælge besværet med etableringen i den omskiftelige, risikofyldte og kulturelt fjerntstående sfære, frem for blot at eksportere og benytte lokale samarbejdspartnere. I kraft af en unik mulighed for adgang til virksomhedsarkivet vil periodens internationalt betydeligste danske virksomheds multinationale strategi for første blive analyseret. Projektet vil derved tilvejebringe et nyt grundlag for forståelsen af dansk-asiatiske relationer og styrke nytolkningen af dansk industris rolle med paralleller til nutiden, hvor særligt Kina anses for en uundgåelig del af danske virksomheders fremtid, og hvor behovet for fjernøstlige erfaringer ofte fremhæves.


Projekttitel: The Rise of the Chinese Sexual Identity: Queering the Hybrid Spaces of Chinese Cinema
Bevillingsmodtager: Zoran Pecic
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 1.998.810
Projektbeskrivelse: Der bliver skrevet og forsket meget i homoseksualitet i Kina. For eksempel, i den offentlige diskurs i Vesten bliver der brugt ord som ”befriende” og ”uundgåelig” til at beskrive fremkomsten af non-normativ seksualitet i Kina. På den anden side finder man akademikere, især inden for postkoloniale studier, som er skeptiske overfor idéen om den ”globale” homoseksualitet. De argumenterer for, at der findes seksualiteter, som er kulturelt specifikke og, i bund og grund forskellige fra dem, vi kender i Vesten. På denne vis taler begge sider ind i den traditionelle opfattelse af et entydigt skel mellem Øst og Vest. Derved har de ikke øje for de hybride rum, hvor der foregår et samspil mellem Vestlig postmoderne indflydelse og Kinas nutidige postsocialistiske modernitet. Kinesiske filmproducenter har i årevis udforsket disse rum i film som East Palace, West Palace (1996) og Lan Yu (2001), hvor non-normativ seksualitet formuleres ikke som kinesisk/vestlig, global/lokal, men som hybrid, politisk og paradoksal. Desværre er disse rum mere eller mindre gået ubemærket hen inden for queer-og postkoloniale studier, der ellers er oplagte udgangspunkter for en sådan undersøgelse. Det råder dette projekt bod på ved at analysere dette samspil med henblik på at diskutere det inden for en teoretisk kontekst. Ydermere, giver projektet et nuanceret billede af Kina og kinesisk seksualitet, som værende heterogen og kompleks.


Projekttitel: Print en ting! Analyser af 3D-prints æstetiske betydning med særlig vægt på billedkunst- og designfagenes brug af 3D-printere
Bevillingsmodtager: Lise Skytte Jakobsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.197.559
Projektbeskrivelse: Print en ting! Analyser af 3D-prints æstetiske betydning med særlig vægt på billedkunst- og designfagenes brug af 3D-printere. Projektet tager udgangspunkt i den aktuelle udvikling inden for 3D-printere beregnet til massemarkedet. Snart vil vi alle kunne printe lige, hvad vi ønsker os, lyder visionen. Midt i teknologibegejstringen savnes der imidlertid viden om, hvad det egentlig er for ting, vi printer, og hvilke æstetiske problemstillinger der er forbundet med denne særlige adgang til at få skærmens todimensionale digitale billeder omsat til tredimensionale objekter. Dette projekt undersøger, hvordan professionelle formgivere aktuelt bruger mediet, og hvordan de printede genstande kan opfattes æstetisk set. 3D-prints vil blive undersøgt som: udtryk for en uafgjort billedlighed mellem flere dimensioner; som en frisættelse af tingsproduktionen og som taktil viden. Projektet har en klar interdisciplinær dimension, idet det sammenstiller billedkunstneres, designeres og arkitekters forskellige brug af 3D-prints og dermed undersøger disse kreative fagligheders opfattelser af to- og tredimensionale billeder. Projektet vil udvikle analytiske tilgange til 3D-prints, der kan gøre teknologien begribelig som producent af en ny type tingslighed, der formgivningsmæssigt både adskiller og forbinder sig med traditionelle skulptur- og designmetoder. "


Projekttitel: Memory in attention: How do we search through memory and the visual field concurrently?
Bevillingsmodtager: Maria Nordfang
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.986.490
Projektbeskrivelse: Hjernens evne til at udvælge den allervigtigste information er en af dens mest imponerende egenskaber. Hver dag bliver vi bombarderet med uendeligt mange visuelle indtryk. Men hvordan genkender vi den information, der er vigtigst? Ofte er mange genstande vigtige på én gang. F.eks. leder man tit efter mange forskellige varer på indkøbslisten blandt hundredvis af produkter i supermarkedet. Til trods for at vi ofte søger det visuelle felt for mange genstande, vi har repræsenteret i hukommelsen, er det i store træk uudforsket, hvordan sådan en søgning foregår. Typisk har studier af visuel opmærksomhed udelukkende fokuseret på, hvordan vi finder én enkelt genstand eller egenskab i hukommelsen blandt mange genstande i synsfeltet. Vores nuværende viden om visuel selektion er derfor meget simplificeret. Dette projekt adresserer denne simplificering. Visual selektion vil blive kortlagt i situationer, hvor der er mange repræsentationer i hukommelsen og mange genstande i det visuelle felt. Kortlægningen vil ske via eksperimentel metode, hvor mængden af vigtig information i hukommelsen og mængden af information i det visuelle felt varieres på forskellig vis. Viden fra disse eksperimenter vil blive formaliseret i en ny model, som beskriver selektion i både hukommelsen og det visuelle felt. Formaliseret viden af denne slags vil bringe os tættere på en forståelse af menneskelig opmærksomhed i den komplekse verden, vi lever i.


Projekttitel: Omvendelsens teologiske poetik
Bevillingsmodtager: Maria Elisabeth Engell Jessen
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.862.047
Projektbeskrivelse: Beretninger om omvendelse har spillet en central rolle i kristendommens fortælletradition fra tidlige kristne tekster som Apostlenes Gerninger til nutidens mundtlige beretninger i DR2s program De Omvendte. Omvendelse er blevet beskrevet, opfordret til og kommunikeret af højtstående teologer og lægfolk, mænd og kvinder – i selvbiografisk form, allegorisk form, bibelske tekster, salmer, prædikener, opbyggelige tekster, i litteratur, der ikke er specifikt religiøs, og så videre. Fælles for disse omvendelsestekster er deres fiktive natur og deres eksplicitte henvendelse til læseren. Dette projekt undersøger gennem fem nedslag, hvordan omvendelsens poetik tegner sig gennem teologi- og litteraturhistorien. I en sammenstilling af fem forskellige tænkeres tekster (Dante Alighieri, Margery Kempe, Jakob Bøhme, John Bunyan og S. T. Coleridge) afsøger jeg omvendelsestekstens natur og viser, hvordan den i høj grad beror på henvendelsen til læseren og opmærksomheden på læserens omvendelse. Ved at gå til omvendelsesteksten fra et bredt historisk perspektiv og med litterært funderede analyseværktøjer udfordrer jeg den smalle aktuelle definition af en omvendelsestekst og viser, hvordan omvendelsens poetik tegner et særligt spor i teologi- og litteraturhistorien – et spor, der kommer til syne i brudfladen mellem individ og kollektiv identitet, tekst og læser, tradition og nytænkning og spørgsmålet om, hvor bredt vi kan definere en teologisk litterær tradition.


Projekttitel: Fascismefascination og velfærdsfortællinger - et komparativt studie af velfærdsstatens litteraturhistorie efter 1990
Bevillingsmodtager: Kasper Green Krejberg
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.117.467
Projektbeskrivelse: Litterære skildringer af velfærdsstaten handler ikke kun om skærmydsler på kommunekontoret og kaffeslabberas på plejehjemmet. Også det, mange opfatter som velfærdsstatens diametrale modsætning, fascismens voldshistorie, spiller en vigtig rolle i aktuelle velfærdsfortællinger. Dette projekt vil gennem tekstnære og komparative analyser undersøge fascismefascinationens litterære former og betydninger i en række romaner fra de seneste to årtier, der har velfærdsstaten som ramme. Med et internationalt tekstkorpus og det transnationale fascismemotiv i fokus er projektet med til at udvide den litterære velfærdsforsknings horisont, som hovedsageligt har været begrænset til nationen. Samtidig rækker projektet ud over det litterære felt og vil i kraft af sit tværdisciplinære perspektiv tilvejebringe fornyet indsigt i de vestlige velfærdsstaters identitets- og legitimitetskrise. I stedet for at betragte dem som veletablerede systemer, der er truet af global konkurrence og neoliberal reformpolitik, lægger projektet op til at behandle velfærdsstaterne som historisk foranderlige og dynamiske organisationsformer. Dets resultater vil derfor have særlig relevans for den aktuelle debat om offentlig velfærd og statens rolle i fordelingen af ressourcer.


Projekttitel: Talking Neolithic - Recovering the Language of the First European Farmers
Bevillingsmodtager: Guus Jan Kroonen
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.817.559
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet har til formål at kaste lys over den lingvistiske interaktion mellem to skelsættende, kulturelle begivenheder i det forhistoriske Europa: 1) Indførelsen af landbruget fra Mellemøsten mellem det 8. og det 4. årtusinde f.v.t., som forårsagede vidtgående forandringer i de oprindelige jæger-samleres liv og hverdag; og 2) invasionen af medlemmer af det indoeuropæiske hyrdesamfund fra den pontisk-kaspiske steppe i det 3. årtusinde f.v.t., som overførte deres sprog til hovedparten af kontinentet og dermed lagde grund for den nuværende sproglige sammensætning af Europa. Arkæologer og genetikere har længe diskuteret, om indførelsen af landbruget i Europa blev drevet frem ved udbredelsen af nye ideer og ny teknologi alene eller ved egentlig indstrømning af folk udefra. Med hjælp af nye sprogvidenskabelige metoder er det blevet muligt at påvise et lag i de germanske og andre indoeuropæiske sprog, som direkte kan være en fortsættelse af de første europæiske landbrugeres uddøde tungemål. Formodentlig har den invaderende indoeuropæiske hyrdekultur overtaget fagtermer relateret til landbrug og kvægavl fra disse tidligere landbrugere. Det at fastslå, hvordan denne rest af oprindelige, europæiske ord har set ud, er et altafgørende skridt i retning af at få bestemt de første europæiske landbrugeres kulturelle baggrund og kan bidrage til opbygningen af et tværfagligt netværk med fokus på de samfundsprocesser, der har ledt til indførelsen af landbruget i Europa.


Projekttitel: Constructional paradigms across word classes - evidence from Greek of un-orderly constructions forming orderly grammatical paradigms
Bevillingsmodtager: Sandra Lucas
Institution: København Universitet
Bevilget beløb: kr 1.761.608
Projektbeskrivelse: Jeg ønsker at demonstrere, hvordan sproglige konstruktioner (udtryk bestående af to eller flere ord) med komponenter fra indbyrdes forskellige ordklasser kan indgå i ordnede grammatiske paradigmer (betydningsmæssige modsætningsforhold). Til dette formål vil jeg påvise, hvordan tre meget forskellige konstruktioner fra post-klassisk græsk indgår i fælles paradigmer, der erstatter den klassiske infinitiv. Denne analyse af verbalsystemet udfordrer en gængs antagelse omkring det græske verbalsystems udvikling, nemlig at det bliver mere og mere simpelt. Antagelsen skyldes dels at de nye former ikke ligner klassiske grammatiske former og dels manglende redegørelse for de systemiske udviklinger, der ledsagede infinitivens forsvinden – en mangel projektet vil udbedre. Desuden anfægter jeg i projektet definitionen af ’konstruktioner’, som denne formuleres inden for ’Construction Grammar’, en af 21. århundredes mest populære teoretiske tilgange til grammatik. Jeg argumenterer for, at den gængse definition af ’konstruktioner’ bør udvides til også at inkludere kombinationer af ord, hvor meningen er kompositionel, dvs. at den kan udledes som summen af de enkelte ords mening og ikke er en abstraktion over disses sammensætning. En sådan kompositionel mening kan påvises i flere af de konstruktioner, der indgår i det empiriske materiale.

Senest opdateret 15. august 2019