Gå til indhold

Vand i Byer - Innovationsnetværk for klimatilpasning

Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byer har et overordnet fokus på håndtering af vand omkring danske byer som følge af klimaændringerne.

Resumé

Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byer har et overordnet fokus på håndtering af vand omkring danske byer som følge af klimaændringerne. Det betyder, at Vand i Byer arbejder med hele vandkredsløbet dvs. både med regnvand og havvandsstigninger samt de påvirkninger, det har på stigende grundvand, søer og vandløb. Vand i Byers medlemmer spænder bredt fra virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og forsyningsselskaber.

  Frem til den 11. juni 2018 lå de aktuelle ansøgninger og de respektive budgetter til rådighed for offentlig kommentering blandt eksempelvis virksomheder, forskningsmiljøer, fonde, GTS, videregående uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, fagministerier, regioner og kommuner.


  Debatregler

   

   

  Kommentarer

  Lars Schrøder siger:
  18. maj 2018 12:51

  Potentialet i klimatilpasning er kæmpe stort - både i Danmark og internationalt. Der vil i de kommende år blive investeret mange, mange penge i klimatilpasning. Det er vigtigt at det er de bedste og mest bæredygtige løsninger der implementeres. Vand i Byers medlemmer spænder bredt fra virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og forsyningsselskaber og det giver en meget fin videndeling og fælles forståelse for udvikling og synergi. Vand i Byer har en stor styrke som et selvstændigt netværk der udvikler, tester og demonstrerer bæredygtige klimaløsninger.

  P Michael Øllgaard siger:
  19. maj 2018 14:09

  Vand-i-Byer er en organisation, der favner klimatilpasningsinitiativer og –organisationer i et frugtbart netværk. ViB er med til at højne kvaliteten af mange praktiske klimatilpasningstiltag og –projekter gennem at bringe forskere, medarbejdere i kommuner og vandselskaber, selvstændige konsulenter, entreprenører samt undervisere sammen til WS, seminarer og konferencer. Dermed opnås samlet set et betydeligt højere vidensniveau til fordel for implementeringen af de forskellige klimarelaterede praktiske projekter, forskningsprojekter og uddannelser.
  Jeg kan stærkt anbefale, at ViB fortsætter som Innovationsnetværk!

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:09

  Vand i Byers ledelsesgruppe ser det som et hovedformål at bringe de mange forskellige aktører, der arbejder med klimatilpasning sammen. Der er mange mindre virksomheder med under 5 ansatte der har meldt sig i Vand i Byer de seneste 1½-2 år med det ønske at møde og videndele med andre aktører af Vand i Byer.

  Karsten Arnbjerg-Nielsen siger:
  25. maj 2018 08:26

  Som en af initiativtagerne til det oprindelige partnerskab Vand I Byer har det været en fornøjelse at se, hvordan overgangen til et innovationsnetværk har været en succes. Netværket er de facto det stærkeste brand mht at samle den danske vandbranche til gavn for øget samarbejde og innovation indenfor klimatilpasning på vandområdet. Vi er på DTU glade for at have denne vigtige kanal, både som outlet for konkrete resultater, der kan anvendes, og som inspirationskilde til nye projekter og samarbejder som realiseres både indenfor og udenfor Vand i Byer.

  Allan Bruus siger:
  29. maj 2018 09:29

  Som repræsentant for Forsyningerne i Vand i Byer er det en enestående mulighed for at skabe innovation og udvikling inden for klimatilpasning. Dette i et tæt samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, myndigheder og forsyninger. Med udgangspunkt i et konkret behov for løsninger er der i netværket mulighed for skabe en udvikling inden for den danske vandbranche, der kan understøtte udviklingen både nationalt og internationalt.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:16

  I Danmark har vi været gode til at udvikle nye og billigere løsninger til at håndtere skybrud og længerevarende regn. Målet er at disse løsninger skal præsenteres internationalt bl.a. i forbindelse med den store IWA kongres i Danmark i 2020. Desuden er det nødvendigt, at vi også ser på andre dele af vandkredsløbet, der givetvis vil give store udfordringer i fremtiden herunder stormfloder, oversvømmede vandløb og stigende grundvand.

  Marianne Skov siger:
  30. maj 2018 23:05

  Rambøll bakker op om netværket og det vigtige arbejde og fællesskab som skabes. Potentialet er stort og klimatilpasningsmulighederne mange. Vi skal derfor fortsat udforske muligheder indenfor alle aspekter af vandkredsløb.

  Thomas Skou Grindsted siger:
  31. maj 2018 11:49

  Var til møde ved FORS i går om lukning af Haraldsborg Vandværk. Salen var fyldt med borgere der frygter vand i kælderenden som konsekvens af lukningen. By og Vand er et vigtigt netværk der vil blive mere aktuelt fremadrettet

  Britt Hjerl Abildtrup siger:
  05. juni 2018 10:53

  Vand i Byer har haft en helt uvurderlig indflydelse på vidensdeling af klimatilpasning med den mangfoldighed som kendetegner de mange løsninger på flere vandudfordringer. Behovet for vidensdeling er stadig kæmpestort da erfaringerne stadig er ganske spinkle endnu og der kommer hele tiden nye problematikker til og der er stadig områder og løsninger der ikke er debatteret færdigt. Klimatilpasning er stadig et ungt fænomen som det tager flere år at få en veletableret praksis indenfor området. Der er stadig mange uvisheder som skal klarlægges både lovmæssigt, praktisk og teknisk set.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:24

  Det er helt rigtigt, at der fortsat er mange områder, som skal klarlægges på klimatilpasningsområdet både lovmæssigt, organisatorisk og i forhold til de tekniske løsninger. Vi har håndteret regnvand og spildevand via afløbssystemer i mange år og eksempelvis er de nye metoder til vandhåndtering på byens overflader helt nye og derfor kun afprøvet i demonstrationsprojekter. Derfor er der behov for en grundig dokumentation af demonstrationsprojekterne og en efterfølgende videndeling, så resultater og løsninger bliver bredt forankret.

  Michael Kristensen siger:
  06. juni 2018 08:58

  Vand i Byer formår at samle offentlige og kommercielle interesser i et værdifuldt netværk omkring klimatilpasning, der er skabt et ekstremt vigtigt dialogfelt, hvor vidensdeling er i højsædet.

  Marie-Louise Sune Andersen siger:
  06. juni 2018 09:01

  Vand i Byer er et unikt netværk der understøtter vidensdeling, udfordringer og innovation af løsninger inden for håndtering vand - skybrud, vandkvalitet og havvandstigninger mv.. Vand i byer er stedet hvor hele vandbranchen mødes og hvor der i fællesskab tages hånd om fremtidens vandhåndtering.

  Jacob Granild siger:
  06. juni 2018 09:04

  Vand i byer har gennem case studier, surveys og aktionsforskning i praksis vist hvordan de komplekse omstillingsprocesser i byer kan styrkes og om borgernes engagement og deres rolle i en klimarobust by. Der ligger dog stadig et stort uforløst potentiale ligesom formidlingsdelen stadig er meget væsentlig at understøtte.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:28

  Heldigvis er der sket utroligt meget på klimatilpasningsområdet de seneste 5-8 år. Der er udviklet mange nye spændende løsninger og etableret et utal af projekter i hele Danmark. En del af projekterne kan man se via www.laridanmark.dk, som Vand i Byer løbende opdaterer. Der findes også en engelsk version af denne hjemmeside.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:35

  Heldigvis er der udviklet mange nye spændende løsninger på klimatilpasningsområdet de seneste år samtidig med, at der er etableret en række klimatilpasningsanlæg over hele Danmark. Man kan læse om mange af disse løsninger og anlæg på http://www.laridanmark.dk/, der er en hjemmeside som Vand i Byer løbende opdaterer. Der er en tilsvarende engelsk version af denne hjemmeside på http://wsud-denmark.com/

  Morten Andersen siger:
  06. juni 2018 09:06

  I Per Aarsleff bakker vi også op omkring netværket. Dialog og synliggørelse af problemer blandt fagligt kompetente parter, udfordrer entreprenøren i forhold til gennemførelse og optimering af nye og alternative løsninger.

  Jeppe Sikker Jensen siger:
  06. juni 2018 09:17

  Vand i Byer har en stor rolle i erfaringsudveksling og vidensdeling indenfor klimatilpasning. Der har hidtil være fokuseret på regnvand og de udfordringer det medfører. Nu er der behov for også at se på andre aspekter, herunder særligt de udfrodringer den stigende havvandstand medfører. Dette er nu medtaget i ansøgningens afgrænsning, hvilket er glædeligt. Der er behov for at få skabt løsninger for vores byer, der både løser problemer med afstrømmende regnvand og vand fra baglandet og samtidigt sikrer byerne og infrastruktur mod den stigende havvandstand. Her kan netværket bidrage med udvikling af løsninger.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:20

  Vand i Byer er glade for at Cowi bakker op om Vand i Byer. Noget af det nye arbejde i Vand i Byer bliver bl.a. at se på hvordan de beregninger, som der er udarbejdet til Metrobyggeriet og hvor Cowi har haft en stor rolle kan overføres til andre typer klimatilpasningsanlæg.

  Marck Hviid Borning, SHP A/S siger:
  06. juni 2018 09:22

  Vand i Byer har formået at samle alle interessenter omkring klimatilpasning og intelligent brug af vand og regnvand til gavn for både by og land. Som entreprenør har vi stor glæde af at deltage samt bidrage når muligt.

  Signe Marie Iversen siger:
  06. juni 2018 09:37

  Vand I Byer er et solidt fagligt og meget velfunderet netværk, der giver en særdeles værdifuld mulighed for videndeling om klimatilpasningens mange muligheder og udfordringer. Noget der bestemt ikke bliver mindre behov for fremover. Behovet for at tænke håndtering af vand ind som en helhed (nedbør, grundvand, havvand og vandløb) er indlysende, og derfor er det fint at se, at Vand I Byer også vil beskæftige sig med grundvand og hav de kommende år. Muligheden for deltagelse i udviklingsprojekter og den meget brede medlemsgruppe, gør netværket interessant og vi ser frem til, som kommunal aktør, fortsat at blive inspireret af netværket til at tænke innovative klimaløsninger.

  Jesper Goodley Dannisøe siger:
  06. juni 2018 15:58

  Vand i Byer har været et helt enestående netværk der har været i stand til at samle offentlige myndigheder, universiteter, rådgivere og entreprenører i et helt fantastisk innovativt miljø, som ikke findes noget andet sted i Europa og for den sags skyld andre steder. Derfor må det være helt naturligt at der ydes støtte til dette netværk, der gennem hele sin levetid har været i stand til at forny sig selv, understøtte innovation og ikke mindst det meget vigtige tværfaglige arbejdsmiljø om klimasikring af Danmark. Danish Water Forum har i mange tilfælde haft den glæde at kunne fortælle om netværket ude i verdenen og det er vigtigt at huske, at al udvikling og test i Danmark bliver til nye services og løsninger i resten af verdenen som kan gavne Danmarks anseelse som grøn nation og som skaffer arbejde og indtægter til Danmark. Win-Win passer vist meget fint her!!

  Jes Clauson-Kaas siger:
  06. juni 2018 16:14

  Vand i byer er et unikt tværfagligt forum, som er nødvendigt for at sikre samfundsøkonomi optimale løsninger på klimaudfordringen.
  Det tværfaglige arbejde fungerer og netværkene holdes i live gennem fagligt stærke temamøder.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:44

  Samfundsøkonomien i de udviklede løsninger har altid været et fokusområde for Vand i Byer. Det er meget vigtigt, at de nye løsninger der etableres hænger sammen samfundsøkonomisk både i forhold til anlæg og drift. Heldigvis er der også udviklet nye værktøjer, som også ser på de merværdier som klimatilpasning kan give både i forhold til natur, rekreativt, oplevelser, energi, sundhed mv.

  Peter Sørensen siger:
  06. juni 2018 21:00

  Vand i Byer er et meget velfungerende netværk, som giver mulighed for videndeling og matchmaking blandt de mange forskelligartede aktører, der arbejder med klimatilpasning. Vand i Byer har også nogle relevante udviklingsprojekter om emner, der samler hele branchen. Det er også rigtigt set at Vand i Byer i fremtiden vil beskæftige sig med hele vandkredsløbet.

  Jakob Vedel siger:
  07. juni 2018 07:49

  Hvilket engagement der er på møderne i Vand i Byer, alle deltagere, fra hele landet, er så vildt vidende og nysgerrige omkring hvordan vi løser vores fælles problem med regnvandet i byerne.
  Det er en glæde at komme og deltage i udvekslingen af de sidst nye tiltag og idéer.
  Så klø på :-)

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:37

  Ja det var et meget fint stormøde vi havde i Aarhus i går med meget engagerede deltagere og et spændende program.

  Iben Bertelsen siger:
  07. juni 2018 08:20

  Vand i byer er nødvendigt for at opnå konsensus i arbejdet m. klimatilpasning, og på sigt retningslinjer på området, så der kan spares advokat og rådgiver kroner på området.

  Kristine Vik Kleffel siger:
  07. juni 2018 09:16

  Tilpasning til ændret klima er et langt, sejt træk. Indsatserne vil vare mange år. Det er vigtigt, at der udvikles nye innovative løsninger, og at viden deles. Samt at vand (for meget/for lidt, fra havet, regn, vandløb osv) adresseres som et hele. Fra Region Hovedstaden ser vi, at innovationsnetværket Vand i Byer kan være en vigtig spiller i at løfte denne dagsorden. Netværkets styrke er desuden den brede medlemssammensætning på tværs af offentlige og private parter som videns- og forskningsinstitutioner, kommuner, regioner, forsyninger, private virksomheder og rådgiverbranchen. På den baggrund bakker vi op om ansøgningen.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:48

  Ledelsesgruppen i Vand i Byer er glade for opbakningen fra Region Hovedstaden. Det er meget vigtigt, at vi hele tiden sørger for at koordinere med projekter og andre initiativer på klimatilpasningsområdet i kommuner, regioner, forsyninger mv. så vi ikke laver dobbelt arbejde.

  Svend-Erik Jepsen siger:
  07. juni 2018 09:39

  Regningen for at klimatilpasse vores byer er stor. Derfor er det vigtigt, at der er et netværk som Vand i Byer, der arbejder på at udvikle og vise de metoder, der mest effektivt håndterer de udfordringer mere og kraftigere regn og vandstigninger giver. I Dansk Industri ser vi et dobbelt mål med Vand i Byer, dels at udvikle og udbrede de bedste metoder til effektiv håntering af udfordringerne og dels er det en vigtig platform for udvikling af metoder og teknologier, som danske virksomheder kan sælge både i Danmark og ude i verden.
  Endelig er Vand i Byer vigtigt for at der er gode metoer udviklet og afprøvet når den interntaionalte vandkonference (IWA2020) afholdes i København med mere end 5.000 vandprofesionelle deltagere.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 16:55

  Det er godt, at DI som repræsenterer mange virksomheder, kan se værdien i Vand i Byers arbejde. Vi forsøger netop at arbejde på flere områder, så netværket dels understøtter virksomhederne i udviklingen af nye løsninger, men også viser vejen med en international platform, så klimatilpasning også giver eksport og arbejdspladser til Danmark.

  Hanne Lund siger:
  07. juni 2018 10:01

  Vand i byer tilbyder et godt forum til erfaringsudveksling og idegenerering så vi opnår bedre løsninger på de klimaudfordringer vi står over for. Det betaler sig!

  Mille Wilken Bengtsson siger:
  07. juni 2018 10:02

  Klimatilpasning koster årligt samfundet mange millioner kroner. Vand i Byer er et helt unikt netværk, der skaber nye (og innovative) metoder og løsninger indenfor klimatilpasning og genererer ny viden og samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor. Dertil kommer den omfattende vidensdeling og erfaringsudveksling, Vand i Byer står for.
  Kort sagt: Med de klimaudfordringer vi står overfor, kan vi slet ikke undvære Vand i Byer.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:03

  Klimatilpasning af Danmark og resten af verden bliver meget dyrt og det er uden betydning, hvilket et af klimascenarierne man kigger på. Målet med klimatilpasningen skal være, at vi udnytter de mange penge, der skal bruges på dette område til også at understøtte andre samfundsdagsordener fx med natur, på veje og kyster, i byudvikling mv.

  Susanne Rasmussen siger:
  07. juni 2018 10:15

  Det er afgørende for gode løsninger, at der er netværk blandt alle aktører. Vand i Byer har formået at samle offentlige og kommercielle interesser i et givende netværk omkring klimatilpasning, med viden og dialog til gavn for alle deltagere.

  Sisse Brink Valentin siger:
  07. juni 2018 10:39

  Uden innovationsnetværket havde vi ikke opnået den synergi, der nu eksisterer mellem vidensinstitutioner, offentlige forvaltninger og private virksomheder m.fl. indenfor klimatilpasning: Forskningsresultater omsættes lynhurtigt til innovative ideer og konkrete anlægsprojekter. Der er dog stadig mange emner at udforske for at sikre Danmarks førende position på det internationale marked og for at sikre de mest omkostningseffektive og miljømæssigt forsvarlige løsninger indenfor landets grænser, f.eks. at udvikle løsninger, hvor kobling af hydrauliske modeller og bevægelser i landskabet kan sikre, at fremskrivning af klimascenarier sker på et kvalificeret grundlag. Bedre vandkvalitet i grundvand såvel som recipienter har også et enormt potentiale - på forskningsniveau såvel som i anlæg/driftsøjemed. Mange flere kan nævnes.
  Vi har sammen pligt til at sikre fremdriften på klimaområdet.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:13

  Vand i Byer har i den fremsendte ansøgning vist vejen med 4 nye faglige spor samt et internationalt spor. Både kobling af hydrauliske modeller og vandkvalitet er vigtige indsatsområder i disse spor. Jeg er helt enig i, at der fortsat er mange områder hvor virksomheder, kommuner, forsyninger og vidensinstitutioner i samarbejde kan udvikle nye løsninger til gavn for alle parter.

  Susanne Hartelius siger:
  07. juni 2018 10:50

  Vand i Byer er et unikt netværk med førende viden indenfor klimatilpasning. Der sker rigtigt meget indenfor området og som deltager i netværket føler jeg mig tryg ved at have dette netværk i forhold til at være opdateret på nyeste viden og i forhold til at kunne spørge rundt i gruppen.

  Elsebeth Furbo siger:
  07. juni 2018 11:14

  Der er en fantastisk mangfoldighed i Vand i Byer netværket, bestående af kommuner, forsyninger, regioner, rådgivere, private virksomheder af meget varieret karakter samt vidensinstitutioner. Ved hvert stormøde stilles skrapt på et specifikt emne, som kompetent vinkles og relateres til klimatilpasningsområdet. Det er utrolig vigtigt at have et forum som Vand i Byer i Danmark, hvor alle på tværs af kommune- og regionsgrænser kan byde ind med deres viden, erfaringer og kompetencer, så vi kan lærer af hinanden og blive endnu bedre til at lave helhedsorienteret klimatilpasning.

  Henrik Juel Poulsen siger:
  07. juni 2018 11:38

  Håber at Vand i byer kan fortsætte.
  Vand i byer tilbyder netop vidensdeling på et uformelt niveau og skaber grundlag for et godt netværk og udvikling af klimatilpasningsopgaver.
  Klimatilpasning er nødvendigt.
  Det er vigtigt at vi får de bedste løsninger, så vi får mest muligt for pengene.
  Samarbejdet mellem forsyning og kommune er vigtigt og der ligger et stort uudnyttet potentiale for store besparelser og gevinster.
  Vand i byer har netop bidraget til at forsyninger og kommuner mødes i forum, hvor man får indblik og viden om hinandens udfordringer og man tager hjem med en bedre forståelse af hvad der skal til eller hvordan en opgave kan løses.
  Tak til Vand i byer for nogle gode arrangementer og stormøder.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:24

  Det er rigtigt, at kommunernes og forsyningers udfordringer på klimatilpasningsområdet er en vigtig del af Vand i Byers arbejde. Det som vi altid forsøger på i Vand i Byer er at koble virksomheder og vidensinstitutioner til disse udfordringer, så alle parter i fællesskab kan skabe gode robuste løsninger til fælles bedste.

  Christian Ammitsøe siger:
  07. juni 2018 12:17

  HOFOR ser Vand i Byer som en vigtigt forum for innovation, vidensdeling og netværksdannelse inden for klimatilpasning i bred forstand både i Danmark og internationalt. Vand i Byer har formået at samle hele den danske branche inden for klimatilpasning og udgør dermed det naturlige fokuspunkt for en fortsat udvikling af området. Frem mod IWA 2020 konferencen er der behov for en styrket udvikling og branding af de danske kompetencer og løsninger inden for klimatilpasning med henblik på 1) at opnå et stærkt hjemmemarked hvor innovative løsninger efterspørges og implementeres, og 2) maksimal eksponering og udnyttelse af eksportpotentialer.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:29

  Vand i Byer ser frem til et godt samarbejde med de danske forsyninger og alle andre, der arbejder med klimatilpasning frem mod IWA 2020 og jeg er helt enig i de mål du har formuleret.

  Anne Laustsen siger:
  07. juni 2018 13:26

  Vand i byer er et unikt netværk, som samler interessenter på tværs af vandbranchen og dermed skaber rammer og muligheder for samarbejde, innovation og vidensformidling. Vand i byer har været med til at sætte en ændring i gang i den måde vi håndterer vand i byerne med ekspresfart. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have dette fore fremover, så vi kan fortsætte med at dele erfaringer , etablere samarbejder, lave nye produkter og sætte gang i udviklingen på tværs af sektorer og interessenter

  Martin W. Sørensen siger:
  07. juni 2018 14:26

  Jeg ser ViB som et godt tværfagligt forum hvor både teoretiske og praktiske forhold kan blive vendt. Der bliver som oftest taget gode og interessante emner op som behandles bredt, og som har relevans for mit daglige arbejde og den forsyning jeg arbejder i.
  Forsyningsselskaberne spiller selvfølgelig en afgørende rolle på området, og Vand-center Syd ønsker at være med fremme hvor det sker. Vi skal både bidrage til, og inspireres af, snakken og aktiviteterne i ViB.
  Personligt har jeg stor interesse i at udbygge min viden om regnvandshåndtering, samtidig med at jeg gerne vil udvide mit netværk til kollegaer på fagområdet.
  Samtidig tror jeg på at netværk og forståelse for andres syn på regnvandsproblema-tikken, er afgørende for at udvikle fagområdet, og for at vi sammen kan udtænke og gennemføre de bedste løsninger.

  Ulrik Hindsberger siger:
  07. juni 2018 17:36

  Vand i Byer forsøger med de forskellige møder og aktiviteter vi tilbyder medlemmerne at rumme både teoretiske og praktiske problemstillinger. Nogle emner egner sig bedst til et mindre bobleprojekt eller et møde i en snæver kreds, mens det er oplagt at andre emner bliver taget op af en bredere kreds på et stormøde eller i et større, åbent udviklingsprojekt.

  Rolf Johnsen siger:
  07. juni 2018 20:07

  Klimatilpasning er stadig en ny dagsorden. Det er en udfordring der går på tværs af mange fagområder og kræver derfor særlig opmærksomhed og videndeling. Vand i Byer har på et tidligt stadie medvirket til at drive en innovativ og løsningsorienteret tilgang med fokus på smartere vandhåndtering i byerne. Det har medvirket en meget innovativ national klynge omkring smartere håndtering af regnvand og klimatilpasning..
  I Region Midtjylland inviterer vi via C2C CC til yderligere samarbejde for at få videndelt på tværs af geografiske skel.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 14:54

  C2C CC projektet som styres fra Region Midtjylland er et meget spændende klimatilpasningsprojekt, som Vand i Byer ser store perspektiver i. Vand i Byer vil arbejde for en øget videnoverførsel fra regionale netværk fx C2C CC og KLIKOVAND til Vand i Byers øvrige medlemmer bl.a. om helhedsbetragtninger på vandkredsløbet herunder regn, hav/fjord, vandløb og grundvand.

  Thomas Møller Schmidt siger:
  08. juni 2018 08:06

  Vand i Byer har fokus på, at klimtilpasning kræver udvikling af ny metoder og samarbejdsformer. De har formået at understøtte denne udvikling via deres møder, workshops osv., og de har skabt et netværk, som er relevant for private virksomheder, forskningsinstitutioner, rådgivere, kommuner og forsyninger. Alle aktører oplever, at netværket har værdi, hvilket er helt afgørende, når de ”rigtige” løsninger skal udvikles. Klimatilpasningen har sat samarbejde på tværs af sektorer på dagsordenen - det kan vi stadig blive meget bedre til. Det er derfor vigtigt, at Vand i Byer fortsætter!!

  Lotte Kunstmann siger:
  08. juni 2018 09:14

  Vand i Byer er et meget givende netværk, hvor alle fagligheder og kompetencer kan mødes om konkrete problemstillinger og med fokus på, hvordan man kan samarbejde om at udvikle gode klimatilpasningsprojekter. Jeg har haft stor gavn af de mange forskellige oplæg, workshops og diskussioner om store som små problemstillinger på møderne. Det har været fedt, at deltage i et forum, som ikke bare har givet inspiration, men også konkrete værktøjer og idéer til selv at tage fat. Håber det må fortsætte....

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 14:59

  Fra Vand i Byers side må vi bestemt også sige, at det har været meget givende at samarbejde med Viborg Kommune omkring videnformidling om sØnæs-projektet. Her har man virkelig formået at tilpasse projektet til en række andre dagsordener, så man har fået utrolig meget merværdi for de penge, der er investeret i sØnæs-projektet.

  Anne Stausholm siger:
  08. juni 2018 10:17

  Vand i Byer er vigtig i relation til de mange udfordringer vi står overfor med klimatilpasning. Det rummer masser af muligheder, men også udvikling af løsninger på tværs af faggrænser her er Vand i Byer et centralt omdrejningspunkt.

  Søren Quist Rasmussen siger:
  08. juni 2018 10:51

  VIB er et meget vigtigt netværk for forståelse og problemløsning for fornuftig regnvands håndtering i vore byer.
  Netværket består af producenter, entreprenører, myndigheder og kommunale driftorganisationer. Det betyder at alle de implicerede funktioner kan drøfte problemstillinger og løsningsforslag og straks få tilbagemelding fra folk der besidder den tekniske kompetance. Det giver en kæmpe besparelse, da mange af de problemer et nyt tiltag kan medføre, allerede kan drøftes i idefasen og tilpasses efter "det muliges kunst". Der bruges årligt milliarder af anlægskroner som kun er medvirkende til at forværre situationen, fordi lovgivningen er udført, uden at have været i kontakt med "rigtige eksperter", men udelukkende udnævnte "pseudo eksperter". Et netværk som VIB må ikke opløses, så længe der findes udfordringer indenfor vandsektoren.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:05

  Vi er glade for, at du som en af vores mange producenter i netværket deltager så aktivt i de fleste af vores arrangementer. Det gælder både når det handler om jeres udfordringer som virksomhed i forhold til klimatilpasning, men også omkring bredere spørgsmål som strategien og retningen for Vand i Byer i de kommende år.

  Søren Christensen, DM&E siger:
  08. juni 2018 11:51

  Øgede vandmængder både over og under overfladen er en fælles udfordring, som kun kan løses i fællesskab mellem alle aktører og interessenter i værdikæden. Som brancheforeningen for små og mellemstore entreprenør- og kloakmestervirksomheder bakker DM&E derfor op om fortsættelse af Vand I Byer.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:10

  Der er ingen tvivl om at små og mellemstore entreprenør- og kloakmestervirksomheder er meget vigtige, hvis visionen om et klimarobust Danmark skal realiseres. Det gælder både i forhold til regnvand, havvand, vandløb og grundvand. Der sker også meget innovation under udførelsen af de konkrete løsninger og på dette område ser Vand i Byer også et potentiale for eksport af viden på lidt længere sigt. Det vil vi meget gerne samarbejde med Danske Maskinstationer og Entreprenører om.

  Claus Beier siger:
  08. juni 2018 11:58

  I klima-sammenhæng er vand et helt centralt udfordringsområde, og i den forbindelse udgør "vand i Byer" et særlig betydningsfuldt område - både som problem og som mulighed. For universiteterne giver dette unikke muligheder for at skabe viden og uddanne kandidater med et særligt fokus på tværfaglighed med kobling af naturvidenskab, samfund og humaiora og teknologi. KU har stor glæde af det samarbejde der er opbygget på tværs i netværket, og i forhold til Danmarks værtsskab for IWA konferencen i 2020, udgør "Vand i byer" en fantastisk platform for at levere stærke cases og demonstrere danske styrker indenfor tværfagligt samarbejde

  Joy Alrø siger:
  08. juni 2018 12:54

  Vand i Byer bidrager med unik inspiration til at gå nye veje i klimatilpasningen. Som kommune har vi fortsat stort behov for Vand i Byer.

  Ryan Bo Jensen siger:
  08. juni 2018 13:50

  Netværket “vand i byer” er meget relevant for mig ,som holdleder og med ansvar for vejafvanding i kommunalt regi.
  Netværket giver mig en unik mulighed for at vidensdele og sparre med andre fagligheder og organisationer , der også arbejder dedikeret indenfor området.
  Vidensdeling er som jeg ser det,afgørende for at vi sammen lykkedes bedst muligt ,med de næste mange års indsats på området.
  Derfor har vi både på den korte men også på den meget lange bane, behov for et Udviklingsforum som “ vand i byer”

  Netværket “vand i byer” er meget relevant for mig som holdleder og med ansvar for afvanding, i kommunalt regi.
  Netværket giver mig en unik mulighed for at vidensdele, og sparre med andre fagligheder og organisationer , der også arbejder dedikeret med området.
  Vidensdeling er som jeg ser det, afgørende for at vi lykkedes bedst muligt med de næste mange års indsats på området..
  Derfor har vi både på den korte og den meget lange bane, brug for innovations og Udviklingsforum som som “vand i byer”

  Ryan Bo Jensen siger:
  08. juni 2018 14:32

  Ildsjæle på klimaområdet, har efter min mening behov for at forenkle budskabet om stigende nedbørsmængder og øvrige vandstande .
  Mennesker jeg dagligt møder på min vej undrer sig over jeg kan tale om stigende nedbørsmængder midt i en tørketid,,,dermed sagt at “ vand i byer” kan bidrage med at udbrede fulde kendskab til hele problematikken, blandt den brede befolkningen.

  Mia Holmbo Lind siger:
  08. juni 2018 18:01

  Miljøstyrelsen har deltaget i Vand i Byer gennem hele netværkets levetid. Vi har oplevet netværket som en vigtig platform for at skabe nye forbindelser og ideer på tværs af klimatilpasningssektoren. Projekter og initiativer i Vand i Byer regi har en høj kvalitet og fokus på synergieffekter, der bidrager meget positivt til arbejdet med klimatilpasning i Danmark.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:13

  Vand i Byer er glade for samarbejdet med Miljøstyrelsen og i forhold til den platform, som Miljøstyrelsen har for videnformidling på området bl.a. via http://www.klimatilpasning.dk/

  Svend Christensen siger:
  09. juni 2018 14:44

  Vand i Byer er et godt eksempel på et område, hvor problemer ikke kan løser af en enkelt aktør eller disruptive løsninger. Visionen ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering” kræver tværfaglig forskning og udvikling og især samarbejde mellem offentlige og private partnere. Set fra en forskersynsvinkel synes jeg derfor at de 4 valgte faglige spor (1.Grøn vækst - klimatilpasning i et nationalt og globalt perspektiv, 2. Udvikling og dokumentation af klimatilpasningsløsninger 3. Merværdi – klimatilpasning der styrker sundhed, liveability og bæredygtig omstilling og 4. Digital klimatilpasning) alle er relevante i forhold til visionen og store potentielle muligheder for bæredygtig udvikling af byer.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:19

  Vand i Byer mener også ,at de 4 valgte spor er de rigtige i forhold til visionen for bæredygtig udvikling af byer. Det femte tværgående spor om internationalisering vil også have en meget central rolle bl.a. pga. Danmarks værtskab for IWA kongressen i 2020.

  Hanne Kold siger:
  09. juni 2018 22:18

  Innovations netværket "Vand i Byer" er et vigtigt netværk for udvikling og samarbejde omkring klimatilpasning.
  På grund af netværkets fokus på håndtering af vand som følge af klimaændringerne, betyder det at Vand i Byer arbejder med alle vandkredsløb, dvs. regnvand, havvands stigninger, samt disses indvirkninger på grundvand, søer og vandløb. Vand i Byers medlemmer spænder bredt fra virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og engagerede enkeltpersoner.

  Glenn Frommer siger:
  10. juni 2018 16:13

  I am a Board Adviser for the International Sea Level Institute, headquartered in the United States. I am in charge of he Danish office in Copenhagen. We have a close cooperation with Inundo and in that connection Vand-i Byer. We bring international experience with the Arctic Council and support for ViB's activities with a view to leveraging the unique Danish perspectives to a wider audience. Denmark. and its achievements in adapting to climate change are viewed positively internationally and that allows us to develop contacts between Danish Institutions and businesses and our international contacts. We strongly opine for continued support for ViB's activities.

  Arne Cermak Nielsen siger:
  10. juni 2018 21:14

  Potentialet for at krydse stormflodssikring med andre storskalaprojekter inden for byudvikling og infrastruktur er stort. Finansieringsmæssigt kan det være med til at løfte en ellers uoverkommelig opgave, hvis dele af indsatsen bliver en investering. Men det kan også give unikke byudviklingsperspektiver og løsninger, som kan eksporteres. Derfor er der behov for et stærkt tværfagligt netværk, som kan løfte denne opgave.

  Rune Kier Nielsen siger:
  11. juni 2018 08:39

  I AquaGlobe - Water Solution Center ser vi stort potentiale i Vand i byer. Foruden at vi er enige i meget af det der er blevet skrevet tidligere, så vil behovet for erfaringsudveksling og innovation om klimatilpasning kun stige i takt med at udfordringerne vokser og også udlandet får set behovet og åbnet op for investeringerne. I AquaGlobe får vi allerede mange henvendelser om byer rundt omkring i verden, der lider under klimaforandringer, ekstremregn og tørke - og som leder med lys og lygte efter danske løsninger. Et nyligt eksempel er Accra i Ghana der oversvømmes og fordi spildevand blandes med regnvand i gaderne, oplever de koleraepidemi. Men der er mange andre eksempler fx i USA. Klimatilpasningsløninger er et område, hvor danske rådgivere og entreprenører står stærkt, men som ikke helt har set længere end de gode løsninger lokalt. Vi håber i AquaGlobe at Vand i Byer vil være med til at udvide horisonten hos aktører der arbejder med klimatilpasningsløsninger for at eksporterer og derved bidrage til verdensmålene.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:23

  Vand i Byer vil meget gerne samarbejde med både AquaGlobe, Klimatoriet og CALL om at udvide horisonten hos alle danske aktører, der arbejder med klimatilpasningsløsninger for at eksportere mere og derved bidrage til verdensmålene.

  Dorthe Selmer siger:
  11. juni 2018 09:32

  Vand i Byer har været, er og vil være et rigtigt vigtigt innovationsnetværk i mange aktørers bestræbelser på at få og holde Danmark fremme i skoene internationalt, når det gælder klimatilpasning.
  Coast to Coast Climate Challenge, som er et EU-støttet seksårigt midtjysk initiativ, planlægger sammen med Vand i Byer, at styrke opmærksomheden hos borgere, myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder på potentialerne i klimatilpasning i hele Danmark både i byer og på landet. Vi har i Danmark gode muligheder for at udvikle helhedsorienterede innovative koncepter og produkter. Og vi har hidtil haft et udbytterigt samarbejde med Vand i Byer, hvilket vil fortsætte ubrudt, når Vand i Byer får lov til at fortsætte.

  Maj-Britt Quitzau siger:
  11. juni 2018 09:35

  Vand i byer netværket er med til kvalificere det tværfaglige samarbejde ift klimatilpasningsprojekter og skabe innovation hos kommuner, rådgivere osv. Jeg har lige været på studietur med C2C projektet, hvor Region Midtjylland og en lang række jyske kommuner deltog, og her var der enormt stor interesse og behov for den type udviklings- og udvekslingsarbejde, som Vand i Byer bidrager til. Det vil derfor være en stor samfundsmæssig gevinst, at Vand i Byer kan fortsætte det vigtige arbejde.

  Marlene Lisa Eriksen - Forsikring & Pension siger:
  11. juni 2018 09:46

  Vand I Byer løfter en yderst vigtig opgave i forhold til klimatilpasning i Danmark. Nemlig at fungerer som nationalt netværk, der samler alle aktører inden for klimatilpasning, opsamler viden og erfaringer og deler disse.

  Der sker enormt meget inden for klimatilpasning i disse år, så der er brug for et nationalt organ, der kan samle op på de mange nye initiativer, sætte potentielle samarbejdsparter op med hinanden, indsamle erfaringer, dele viden og sætte nye projekter i gang. Denne opgave løfter Vand I Byer fremragende. Forsikring & Pension ser Vand I byer som det vigtigste, nationale klimatilpasningsnetværk i Danmark, og støtter derfor op om deres ansøgning om forlængelse.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:29

  Vand i Byer er meget glade for samarbejdet med Forsikring og Pension på klimatilpasningsområdet. Det har været meget udbytterigt for Vand i Byer både i forhold til faglig sparring og finansiering, at Forsikring og Pension er gået så aktivt ind i to af de store udviklingsprojekter, der netop er afsluttet. Det er et samarbejde, som Vand i Byer meget gerne ser fortsætte de kommende år.

  Morten Elle siger:
  11. juni 2018 10:00

  Klimatilpasningen er en stor opgave, der ikke kan løses af en enkelt part. Klimatilpasningen kræver dialog mellem mange aktører i et netværk. Dialogen må ikke afbrydes nu, der er endnu mange udfordringer, der skal tages op. Vand i Byer har fungeret som det netværk, hvor man har kunnet diskutere klimatilpasningsudfordringerne og initiere de projekter, der skal være med til løse problemerne. Det er vigtigt at Vand i Byer fortsætter som det nationale klimatilpasningsnetværk.

  Dan B. Hasløv siger:
  11. juni 2018 11:52

  Netværket er vigtigt for både at fastholde og udvikle nye samarbejder. Klimapåvirkningerne fra havet vil løbende påvirke og udfordre løsningsrum, økonomi og behovet for nytænkning vil løbende være stort. Kysterne er stedet hvor dogmer vil blive udfordret - specielt i lyset af at klimapåvirkningerne fra havet kan blive accelererende og blive en udfordringer for byer, kysternes ferieområder og kystnaturen.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:34

  Der er ingen tvivl om at klimapåvirkningerne fra havet vil få meget stor betydning for Danmark i fremtiden. Danmark har mange tusind kilometer kystlinje og mange småøer, så der er behov for at vi finder de bedste og mest økonomismisk fordelagtige løsninger, der passer til danske forhold.

  Michael Brask NCC siger:
  11. juni 2018 12:58

  Vand I Byer har været et rigtig godt netværk for NCC. Det har givet en masse nye kontakter og viden i forbindelse med vores NCC PermaVej koncept. Derfor de største anbefalinger herfra til forlængelsen af innovations netværket

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 15:39

  Vand i Byer har været glade for at samarbejde med NCC om forskellige projekter. Der er et stort potentiale i øget nedsivning gennem veje, da vejene udgør en stor del af de fleste byers samalede areal. Det er også et område som helt sikkert har stort eksportpotentiale.

  Kim Gissel Nyrup Plast siger:
  11. juni 2018 13:09

  Godt og meget relevant. Nyrup Plast A/S bakker op det.

  Kim Gissel Nyrup Plast siger:
  11. juni 2018 13:09

  Godt og meget relevant. Nyrup Plast A/S bakker op det.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 16:01

  Virksomheder som Nyrup Plast har mange spændende produkter til vandhåndtering generelt og mere specifikt til regnvandshåndtering. Vand i Byer ønsker at gøre en øget indsats for at de kontakter som Nyrup Plast og lignende virksomheder har til udenlandske samarbejdspartnere kan understøtte netværkets ambition om større fokus på eksport og internationale samarbejder.

  Nina Caspersen siger:
  11. juni 2018 15:04

  Vand i byer er et unikt netværk, fordi det omfatter så mange parter. Vandhåndtering er en tværgående disciplin og derfor er det nødvendigt med et tværgående netværk for at favne området.

  Mikas Schmidt Christiansen siger:
  11. juni 2018 15:13

  Vand i Byer er det vigtigeste innovative netværk for deling af viden indenfor klimatilpasning. det er både relevant for både nyuddannede og mere erfarne fagfolk.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 16:26

  Vand i Byer er glade for opbakningen fra MT Højgaard og ser også frem til et godt samarbejde de kommende år på klimatilpasningsområdet.

  Jens Rønnow Lønholdt siger:
  11. juni 2018 15:21

  INUNDO, som er en åben netværksbaseret tænketank indenfor havvandsstigning, stormflod og kystzoneforvaltning, har over de seneste to år haft et tæt samarbejde med ViB. Dette dels med baggrund i de fremragende resultater som ViB i denne innovationsperiode har skabt indenfor håndtering af regnvand. Dels med baggrund i at ViB i den kommende innovationsperiode også ønsker af fokusere på havvand, stormflod, og kystzoneforvaltning, som er INUNDOs fokusområde. Dette gode samarbejde har konkret udmøntet sig i et "INUNDO aftryk" i den foreliggende ansøgning indenfor især tre områder. (i) Udvikling af kystsikring med merværdi, herunder metoder og værktøjer for integreret kystzoneforvaltning. (ii) I den forbindelse udvikling af samfundsøkonomiske tilbagetrækningsstrategier i kystzonen. (iii)Og sidst men ikke mindst, og sammenhængende med de to foregående, udvikling af udvikling af digitale visualiserings- og planværktøjer ikke kun for professionelle planlæggere og beslutningstager, men også for berørte grundejere og borgere. En gruppe som INUNDO har meget fokus på da det er dem der i sidste ende skal ikke alene leve med løsningerne, men også betale for dem. Det er derfor af meget stor vigtighed at ViB får mulighed for at fortsætte sit meget professionelle arbejde indenfor regnvand, der jo omfatter alle aktører og videncentre på områder, og at nu også havvandsstigning, stormflod og kystforvaltning indgår i det kommende innovationsarbejde.

  Ulrik Hindsberger siger:
  12. juni 2018 08:58

  Det er rigtigt at Vand i Byer ønsker at fokusere mere på havvand, stormflod, og kystzoneforvaltning i de kommende år. Vi forventer at kunne påbegynde 2-3 boble- eller udviklingsprojekter om disse emner.

  Merle Enghoff siger:
  11. juni 2018 15:33

  Klimatilpasning har endnu et stort uforløst potentiale - på mange fronter. Og kernen i klimatilpasning er samarbejde på tværs, fordi det kræver tværfaglige kompetencer og løsninger på tværs af fagområder og grænser. Derfor er det helt essentielt, at have et netværk som VandiByer, som kan samle de mange forskellige aktører på området, så vi kan få skabt nogle robuste og intelligente løsninger.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 16:30

  Vand i Byer er glade for samarbejdet med KLIKOVAND og Task Forcen. KLIKOVAND har fokus på samarbejdet mellem kommuner og forsyninger, hvor Vand i Byer med de mange tilknyttede virksomheder har mulighed for at involvere både virksomheder og vidensinstitutioner til de aktuelle udfordringer.

  Henning Westphal siger:
  11. juni 2018 16:35

  Danskekloakmestrer støtter op om initiativet vand i byer

  Tina Otterstrøm Jensen siger:
  11. juni 2018 18:32

  Også fra Novafos´ side bakker vi op om Vand i Byer og ser innovationsnetværket som en vigtig spiller i arbejdet med klimatilpasning. Den brede sammensætning sikrer, at alle stemmer bliver hørt, og at løsningerne bliver til gavn for alle. Og der er brug for helhedsorienterede løsninger, for vi står over for en kæmpe opgave i mange år, hvor innovation er helt centralt.

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 21:47

  Vand i Byer er glade for at Novafos som nyt stort forsyningsselskab bakker op om en fortsættelse af Vand i Byer. Novafos har en utrolig vigtig rolle i arbejdet med klimatilpasning både i planlægningen og udførelsen af store klimatilpasningsprojekter.

  Signe Barnes siger:
  11. juni 2018 21:12

  Vand i byer er et unikt netværk til vidensdeling på tværs af brancher og organisationstyper, der alle arbejder med vand i byer. Der er i fora og projekter skabt en lang række innovative løsninger, som det også er formået at erfaringsdele. Det er helt bestemt grobund for at netværket med basis i projektansøgningen vil kunne flytte og løfte markant, særligt i kraft af den store opbakning fra virksomheder på tværs. Som SMV bakker vi 100% op om ansøgningen og håber at vi gennem netværket fortsat vil kunne blive inspireret og deltage i løsningen af en væsentlig samfundsudfordring/potentiale

  Ulrik Hindsberger siger:
  11. juni 2018 21:51

  SCALGO har leveret meget spændende produkter til planlægning af klimatilpasningsprojekter, som i dag bliver brugt over hele Danmark. Vi er glade for at Vand i Byer har kunnet bidrage med videndeling af gode produkter og løsninger og ser det også som en hovedopgave i fremtiden.

  Kommentering er slået fra.
  Senest opdateret 15. juni 2018