Gå til indhold

Stemmeaftale om reform af pædagoguddannelsen

Aftalen er indgået 26. september 2013.

Aftaletekst

Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative har drøftet vilkår for ændring af pædagoguddannelsen og er på den baggrund enige om at reformere pædagoguddannelsen og indgå aftale om at ophæve lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Hensigten er, at pædagoguddannelsen fremover reguleres i henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i lighed med andre professionsbacheloruddannelser frem for som nu i en selvstændig lov. Dette indebærer, at ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for uddannelsen via en bekendtgørelse.

Stemmeaftalen indgås på baggrund af drøftelser, der har taget udgangspunkt i det udkast til lovforslag, som blev sendt i høring den 1. juli 2013 og de indkomne høringssvar.

Partierne er enige om intentionerne med og den overordnede ramme for reform af pædagoguddannelsen - som beskrevet i de almindelige bemærkninger til vedlagte udkast til lovforslag af 25. september 2013.

Partierne er også enige om, at kvaliteten i praktikken skal styrkes. Med henblik på at styrke kvaliteten i praktikken og særligt vejledningsindsatsen gennemføres der en evaluering af praktikvejledningen på pædagoguddannelsen, og der udvikles nye praksisnære prøveformer, som gør det muligt at teste de studerendes handlekompetencer. Evalueringen afsluttes i første kvartal 2014 med henblik på en drøftelse med ordførerne inden sommeren 2014.

Det er endvidere aftalt at foretage en evaluering af resultaterne med optagelsessamtaler på læreruddannelsen med henblik på at belyse eventuelle tiltag på pædagoguddannelsen. Evalueringen foretages, når der er opnået erfaringer fra to optag og drøftes med ordførerne i 2015/2016. Endelig er det aftalt, at bekendtgørelsen sendes til ordførerne inden høring.


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. oktober 2013