Gå til indhold

Erhvervsforskningscenter Access2innovation

Dansk erhverv og forskning har produkter og viden, der kan imødekomme behov i de nye vækstmarkeder i Afrika og Asien og samtidigt skabe arbejdspladser herhjemme.

Indsendt af

Aalborg Universitet

Resumé

Dansk erhverv og forskning har produkter og viden, der kan imødekomme behov i de nye vækstmarkeder i Afrika og Asien og samtidigt skabe arbejdspladser herhjemme. Men, markederne rummer en række udfordringer. Erfaringen fra access2innovation - et samarbejde mellem DI, AAU, CBS, KU, NGO’ere mfl. - er, at udfordringerne kan imødekommes, hvis der opbygges kommercielle partnerskaber mellem virksomheder, forskere, NGO’er og myndigheder.

I synergi med bl.a. Danida, forsknings- og innovationsinitiativer vil et erhvervsforskningscenter på tværs af resorts kunne facilitere etablering af mar-kedsdrevne partnerskaber, adgang til viden fra forskere, myndigheder og NGOer herhjemme og globalt og derved danne afsættet for adgang til vækstmarkederne.

Udfordringer og muligheder

Udviklingslandene særligt i Afrika og Asien op-lever vækstrater på 7-8%, men mangler adgang til viden, produkter og ressourcer der kan sikre en bæredygtig vækst. World Resource Institute anslår, at udviklingslandene har udækkede markedsbehov for 5.3 trillioner US$ med stigende efterspørgsel på energi, vand og fødevarer. Områder hvor dansk erhvervsliv og forskning har spidskompetencer.

Til trods for de synlige behov og voksende markeder har få danske virksomheder fokus på potentialerne, og særligt danske SMV’er møder en række udfordringer i at få:

  • Indblik i konkrete markeds/ brugerdrevne behov på vækstmarkederne; - Danida’ Business Partnerships har primært fokus på virksomheder der har indset markedsmulighederne og søger afsætning af et eksisterende produkt;
  • Udviklet teknologier til et ukendt marked, med nyt sociokulturel afsæt    – NGOer har viden om lokal kultur, men sjældent kapacitet til deltagelse og udvikling af kommercielle partnerskaber;
  • Kontakt, indsigt og samarbejde med forskningsviden herhjemme og i udlandet –”Building Stronger Universities (BSU)” har sigte på kapacitets-opbygning og ikke på samarbejde med erhvervsliv, myndigheder mv.;
  • Adgang til venture kapital til finansiering særligt i opstartsfasen – IFU, Eksportrådet har sigte på finansiering af markedsmodne projekter;
  • Opbygget viden i organisationen til at udvikle og implementere forretnings-strategier til et ofte nyt og ukendt marked med uvante (u)formelle rammer.

Erfaringerne fra access2innovation er, at udfordringerne kan imødekommes ved at opbygge og facilitere strategiske partnerskaber mellem NGO’ere, universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder med det sigte at levere markedsdrevne, innovative og bæredygtige løsninger målrettet behovene i udviklingslandene og samtidigt skabe nye arbejdspladser herhjemme. Et tankesæt som på pilotbasis har ført til samarbejde med over 150 virksomheder, lancering af 15 partnerskaber, etablering af tre opstartsvirksomheder med 24 nye arbejdspladser og mobilisering af 20 millioner kr. i privat og offentlig kapital.

Access2innovation og andre udviklingsprojekter rettet mod FN-, NGO- og BoP-markedet har dermed vist et stort potentiale i at tænke bistand og business sammen og aktivt facilitere partnerskaber sammen med virksomheder, vidensinstitutioner, NGO'ere, m.fl.

Målsætning

Erhvervsforskningscenteret vil udgør platformen for, at dansk erhvervsliv får adgang til viden, kapacitet og partnerskaber med universiteter, myndigheder og NGOer, som afsæt for udvikling af bæredygtige løsninger til de voksende markeder i udviklingslandene.

Innovationsbehov

Erhvervsforskningscenteret vil skabe et ”One Point Entry” for erhvervslivet til viden, ressourcer og netværk fra forskere, NGOer og offentlige myndigheder herhjemme og i udvalgte vækstmarkeder. Centeret vil opbygge ”infrastrukturen” på tværs af forskning, BSU, Danida, IFU og erhvervsfremme-initiativer til at koble afdækkede markedsbehov fra udviklingslandene, med den strategiske forskning herhjemme, erhvervslivets teknologier/services og venture kapital. Dette er baseret på en trestrenget indsats:

Forskning:

I tilknytning til BSUs fokus på kapacitetsopbygning på universiteter i bl.a. Ghana og Uganda sættes der fokus på at omsætte forskning til brugbar viden for erhvervslivet indenfor vedvarende energi, fødevarer samt vand og sanitet.

Fokus er på udvikling og test af analyseværktøjer og metoder til at understøtte erhvervslivets afdækning og implementering af aktiviteter. Baseret på samarbejde med MIT og UC Davis vil forskningen danne grundlaget for uddannelsestilbud målrettet studerende, følgeforskning til kommende partnerskaber samt gennemførelse af workshops for erhvervsliv og NGO’er, så forskningen kan indgå i udvikling af løsninger til de afdækkede behov.

Operationelle partnerskaber:

I tæt dialog med bl.a. DANIDA, IFU og øvrige erhvervsfremmeinitiativer vil centret facilitere den operationelle opbygning af kommercielle partnerskaber herhjemme og i udvalgte lande.

Centeret vil rumme fornødne ekspertise indenfor markedsudvikling, forretningsopbygning og teknologisk viden på de tre fokusområder og derved understøtte en proaktiv afdækning af behov og facilitering af partnerskabsopbygning for danske SMV’er. For at sikre inddragelse af international viden og kompetencer vil centret videre-føre DI’s BoP Learning Lab samt etablere rådgiverfunktion på udvalgte lokale universiteter i bl.a. Afrika og Asien, der kan bistå partnerskaberne og sikre adgang til lokal forskning.

Der afsættes midler til at partnerskaber kan søge om at gennemføre feasibility-studier og pilotprojekter.  Sekretariatet vil således rumme facilitere samarbejdet i den samlede infrastruktur fra ide til kommercialisering.

Access2innovation venture fund:

I samarbejde med Development Invest etableres en venture fund på 30 mio. kr. til finansiering af start-up virksomheder med fokus på vækstmuligheder i udviklingslande. Dermed etableres en markedsdrevet finansieringsløsning der imødekommer ”finansieringshullet” for start-up virksomheder. Venture-fonden etableres som en særskilt juridisk enhed for en klar afgrænsning til forskning og de operationelle aktiviteter.

Organisering:

Erhvervsforskningscentret etableres i tilknytning til AAU i partnerskab med DI, CBS, KU, kommuner (bl.a. Aalborg og Frederikshavn Kommune) og NGOere (bl.a. WWF, Dansk Røde Kors, MS, CARE). Hertil videreføres samarbejde med væksthusene for den lokale erhvervskontakt.

Finansiering:

I en forventet 5 års periode (2014 – 2019) søges finansiering fra INNO+ til udvikling af forskning og de operationelle aktiviteter på anslået 70 - 90 mio. kr. Hertil forventes tilvejebringelse af venture kapital på 30 mio. kr. med fokus på start-up virksomheder målrettet udviklingslande.

De danske forudsætninger

Dansk erhvervsliv har spidskompetencer indenfor vedvarende energi, fødevarer samt vand og sanitet. De sidste årtiers fokus på miljø, vedvarende energi, fødevareproduktion og -forarbejdning rummer derved teknologier, produkter, know-how og ressourcer som har et globalt potentiale. Styrkepositioner som koblet med forskningsviden samt NGOernes og myndigheders opbyggede kompetencer og erfaringer skaber forudsætningerne for partnerskab til at udvikle bæredygtige løsninger til de voksende markeder.

Effekter og potentialer

En målrettet partnerskabsdreven indsats vil sikre at erhvervslivets viden og produkter kan omsættes og anvendes på vækstmarkederne i Afrika og Asien. Som dokumenteret fra access2inovation vil effekten af en strategisk målrettet kobling af viden og ressourcer på tværs af resorts være adgang for erhvervslivet til nye vækstmarkeder og derved nye arbejdspladser og virksomheder herhjemme.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. marts 2013