Gå til indhold

Produktionssystemer: SolutionX - Produktionsudvikling i accelereret form

Dette initiativ – SolutionX (alternativt MADE-INNOVATION) – sigter på at etablere en organisation samt udvikle metoder og arbejdsformer, som kan løfte innovationsbyrden i den danske fremstillingssektor.

Indsendt af

Aalborg Universitet

Resumé

Dette initiativ – SolutionX (alternativt MADE-INNOVATION) – sigter på at etablere en organisation samt udvikle metoder og arbejdsformer, som kan løfte innovationsbyrden i den danske fremstillingssektor. Ambitionen er at øge innovationshastigheden og innovationseffekten med en faktor 10.

Med udgangspunkt i allerede etablerede vidensbaser opbygges teknisk-kommercielle internationale spidskompetencer inden for Produktudvikling, Materialer, Produktion, Logistik og Ledelse, samt kompetencer inden for innovation og innovative design-processer.

I SolutionX vil vi finde konkrete løsninger på en række udvalgte konkrete virksomhedsspecifikke problemstillinger. Herudover vil vi give virksomheder i Danmark adgang til aktivt at at arbejde i netværk med mere en 2000 internationale og nationale anerkendte forskere inden for sit erklærede fagområde.

SolutionX har fokus på at skabe samspil mellem vidensinstitutioner og fremstillingsvirksomheder på nye måder. SolutionX vil bidrage til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser samt øge danske virksomheders eksportandel.

Udfordring og muligheder

Den danske fremstillingssektor tegner sig for ca. 45 procent af Danmarks eksport, beskæftiger omkring 350.000 ansatte og genererer en betragtelig efterspørgsel inden for andre sektorer – IT, service, håndværk, transport, rådgivning, uddannelse, m.v. Fremstillingssektorens virksomheder udgør med andre ord en afgørende del af grundlaget for dansk økonomi.

Den danske fremstillingssektor er imidlertid under et stort og stigende pres.  I løbet af de sidste 10 år er antallet af ansatte i fremstillingsindustrien faldet med ca. 100.000 gennem outsourcing og offshoring.

I stigende grad omfatter nedlægning og udflytning af arbejdspladser også vidensarbejdspladser – specielt de mere tekniskorienterede arbejdspladser og kompetencer er i voksende grad truede. Intet tyder på, at denne trafik er aftagende – tværtimod.

Forskning viser, at produktion bidrager betragteligt til videnopbygning samt, at innovation (e.g. inden for produkt-, proces og forretningsudvikling) ikke kan ses uafhængigt af selve produktionen.

Uden fysisk produktion risikerer virksomheden at miste vigtig ”hands on” viden og indsigt, som muliggør, at ideer hurtigt og effektivt kan omsættes til reelle innovative produkter, processer, nye forretningsmuligheder, m.v.

Det er derfor vigtigt, at der gøres en speciel indsats for at fremme innovationsevne, som grundlag for at udvikle og fastholde produktion og globale konkurrenceevne. Dette er delvist erkendt og de sidste år er der iværksat flere forskningsmæssige initiativer – internationalt og nationalt (ManuFuture, Horizon2020, MADE, m.v.), for at rette op på ovenstående, men innovationsdelen halter.

AAU (og andre teknisk-/merkantile forskningsinstitutioner) besidder en langt større forskningsmæssig vidensbase (videnspotentiale), end den vidensbase industrien (og dens rådgivere) formår at udnytte kommercielt.

Der eksisterer således et enormt innovationspotentiale inden for det produktionstekniske/-merkantile fagområde.

For at fastholde virksomhedens konkurrenceevne skal den være i stand til at udnytte og implementere ny viden og teknologi i det rigtige tempo. Sker dette asynkront i forhold til f.eks. markedet eller de teknologiske muligheder kan det få katastrofale konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og i sidste ende true virksomhedens overlevelse. Og dermed den danske velfærd.

Dette initiativ – SolutionX – sigter på at etablere en organisation samt udvikle metoder og arbejdsformer, som kan løfte innovationsbyrden i den danske fremstillingssektor. Ambitionen er at øge innovationshastigheden og innovationseffekten med en faktor 10.

Med udgangspunkt i allerede etablerede vidensbaser opbygges teknisk-kommercielle spidskompetencer inden for Produktudvikling, e.g. embedded systemudvikling, materialer - Produktion, e.g. automatisation, teknologi, logistik og ledelse - Forretningsmodeller, e.g. open innovation, finansiering, eksport, salg og økonomi. SolutionX har allerede i dag adgang til mere en 2000 internationale og nationale anerkendte forskere inden for sit erklærede fagområde.

Målsætning

Målsætningen er at bidrage til, at Danmark kan bevare og videreudvikle en konkurrencedygtig fremstillingsindustri set i bred forstand til gavn for virksomhedernes innovationsevne og forretningsskabelse.
SolutionX’s succes måles og drives på kommercielle betingelser. SolutionX leverer:

  • Erhvervsrettede innovative løsninger i accelereret form med tilknytning til produktionsområdet
  • Accelererer virksomhedernes innovations- og udviklingsprocesser med minimum x 10
  • Erhvervsmæssige og videnskabeligt dokumenterede metoder
  • Faglige kompetencer, men også Engagement, Timing og Speed SolutionX identificerer og realiserer signifikante industrielle potentialer.

SolutionX giver deltagende virksomheder:

  • Eksklusiv og selektiv adgang til internationale og nationale videns ressourcer
  • Forener ressourcer i harmoni med kompetencer i de deltagende virksomheder
  • Udvikler/finder løsninger på virksomhedsspecifikke komplekse innovationsproblemstillinger
  • Tilfører idéhøjde og faglig dybde, som markant øger træfsikkerheden i de deltagende virksomheders strategiske beslutninger og innovationer

SolutionX faciliteter forretningsskabelse og øger eksekveringskraft i tæt samspil med deltagende partnere, men med udgangspunkt i virksomhedens produktionskompetencer.

Innovationsbehov

SolutionX bygger på flere antagelser:

  • at virksomheder er kompetente og dygtige samt har kolossale uudnyttede videns ressourcer
  • at virksomhedernes egen formåen ofte overstiger deres egen selvforståelse og fantasi

SolutionX bygger også på den antagelse, at forskningsmiljøerne - langt hen ad vejen, allerede har den forskning og viden, som virksomhederne har behov for og som de efterspørger.

Spørgsmålet er således ikke at udvikle ny forskningsviden, men i højere grad at sætte allerede viden og forskning i spil for at skabe tilgængelighed til ny viden og forskning, industrielt. Desuden at understøtte samspillet mellem forskning, erhverv og innovation samt at udvikle mekanismer, som sætter virksomhederne i stand til at frigøre og udnytte egne kompetencer.

Intentionen i SolutionX er at bygge bro over de forskellige ”tidskonstanter”, der eksisterer i hhv. den akademiske forskning og den industrielle virkelighed med fokus på at skabe accelereret innovation.

Danmark – i forhold til mange andre nationer, har unikke fordele her. Danmark har stolte traditioner og gode erfaringer i at etablere samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner – både inden for forskning og uddannelse.

Desuden består den danske erhvervsstruktur primært af små og mellemstore fleksible virksomheder. SolutionX vil bygge videre på denne tradition, men med udgangspunkt i helt nye instrumenter, bl.a. ved at etablere udviklings- og innovationsfaciliteter uden for universiteterne og i tæt samspil og samarbejde med de forskellige regioners virksomheder.

Aalborg har her en speciel position og erfaring.

De danske forudsætninger

Delvist redegjort for ovenfor. Danmark har et godt potentiale til at løfte de nævnte udfordringer, idet vi har styrker, kompetencer og viden, der gør det muligt at være med i den globale konkurrence. Der er i Danmark et stigende fokus på behovet for udvikling af produktion. Dette fremgår bl.a. af Forsk2020 og MADE initiativet (et kommende SPIR). I EU er der også stor fokus på produktionsområdet, bl.a. forventes det, at en stor del af budgettet i Horizon2020 vil være fokuseret på produktion.

Effekter og potentialer

SolutionX vil føre til, at fremtidens produktion får et højere indhold af viden og kompetencer, der evner i accelereret form at udvikle og anvende de nyeste teknologier (adrætte produktionssystemer) og dermed skabe øget innovationskraft i produktionssystemer til gavn for beskæftigelsen og Danmarks innovationsevne. Potentielt ligger der gemt i tusindvis af arbejdspladser, øget eksport, m.v.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. marts 2013