Gå til indhold

SMART SOCIETY – Big Data udfordringen

Smart udnyttelse af data kan skabe vækst i nye tjenester i det offentlige og som værdiskabelse til produkter fra industrien. Det foreslås at etablere et samfundspartnerskab til at udvikle dette vækst-potentiale.

Indsendt af

Aarhus Universitet

Resumé

Både den offentlige sektor og det private erhvervsliv står i dag over for enorme muligheder og udfordringer med at fortolke og udnytte de astronomiske mængder af data som løbende genereres og opsamles fra f.eks. web-sites, sensorer, fysiske produkter, samt eksisterende data i offentlige databaser.

Smart udnyttelse af data kan skabe vækst i nye tjenester i det offentlige og som værdiskabelse til produkter fra industrien. Det foreslås at etablere et samfundspartnerskab til at udvikle dette vækst-potentiale. Indsatsen skal lede til nye metoder og værktøjer til brugerrettede tjenester og produkter i virksomheder og samfundet.

Sådanne nye innovative offentlige og private tjenester vil samtidig åbne for et enormt vækstpotentiale for danske it- og industrivirksomheder.

Udfordring og muligheder

Vi lever i et digitalt samfund, hvor it er integreret i alt, og hvor data genereres i et uhørt tempo og omfang. De astronomiske mængder af data er som hovedregel ikke umiddel¬bart anvendelige (på grund af datas omfang, kompleksitet eller den hastighed, hvormed de genereres).

Men de åbner for et væld af uudnyttede potentialer, som med en fokuseret og koordineret innovativ forskningsindsats kan gøres til en samfundsmæssig guldgrube og være it-fundamentet til at tackle flere af de store Horizon 2020 udfordringer.

Smart Society dækker over en vision om et samfund med en sammenhængende og gennemsigtig generering, tilgængelighed og udnyttelse af digitale data. Vi er i dag i Danmark og alle andre lande milevidt fra visionen - offentlige og private systemer fungerer i vidt omfang som individuelle siloer uden skelen til helheden.

Visionen om Smart Society adresserer store overordnede samfundsmæssige udfordringer for et moderne samfund som Danmark, herunder udfordringer af eksempelvis demografisk eller demokratisk karakter (services for og inddragelse af borgere). Blandt de mange mere konkrete udfordringer kan nævnes samfundets brug af sparsomme ressourcer som vand og energi, trafikafvikling, folkesundhed, velfærdsydelser, bevaring af kulturarv osv. – alle eksempler på udfordringer med løsninger i Smart Society ved udnyttelse af det samlede potentiale i de store offentlige og private datakilder, der kan skabe nye smarte vidensbaserede tjenester baseret på eksisterende og nye åbne offentlige data.

Samtidig åbner Smart Society for enorme markedspotentialer for danske virksomheder, idet de generelle metoder og værktøjer kan understøtte nye former for "intelligent economy" ( www.idc.com/prodserv/maps/businessintel.jsp#.URvzjlqk7N7).

Dels for it-virksomheder i udviklingen af den samlende ikt-infrastruktur og i nye innovative tjenester for det offentlige, borgere og private virksomheder. Men i endnu større omfang for virksomheder, som i Smart Society vil kunne udvikle produkter med innovative it-løsninger - f.eks. i energi-, transport-, sundheds-, og kultursektoren.

Mulighederne for Smart Society er øget gennem en international trend om åbning af offentlige data. Det danske Folketing vedtog i december 2012 en ny lov, som åbner for en lang række offentlige data, - en proces, som må forventes at blive intensiveret fremover.

Men den tilsigtede effekt af åbne offentlige data opnås kun, hvis det sker i regi af et Smart Society med en sammenhængende offentlig og privat digital infrastruktur. De tekniske løsninger skal komplementeres af forvaltnings- og partnerskabsmodeller, som kan imødekomme de udfordringer, der ligger i at skabe nye offentligheder med digitale relationer mellem borgere, det offentlige og erhvervslivet.

En bred innovationsindsats med ikt som det bærende fokus og baseret på et samfundspartnerskab mellem danske vidensinstitutioner, private virksomheder, kommuner, regioner og staten vil give Danmark unikke muligheder for at indtage en førerposition i arbejdet med Smart Society, herunder en førerposition for danske virksomheder i det forventede enorme internationale marked omkring konceptet Smart Society.

Målsætning

  • At gøre Danmark førende mht. realisering og udnyttelse af et Smart Society
  • At danske virksomheder får en førerposition internationalt i udviklingen og udnyttelsen af tjenester til Smart Society
  • At Danmark bliver foregangsland for offentlig-privat udnyttelse af sammenspillet mellem åbne offentlige data og relevante industrielle data

Innovationsbehov

Den ambitiøse målsætning kræver en fokuseret og koordineret forsknings- og innovationsindsats med mange forskellige ekspertiser. Der er masser af innovative udfordringer - her nævnes blot nogle få eksempler.

Smart Society kræver en radikal nytænkning omkring udvikling af tjenester, hvor udfordringen i høj grad ligger i at samle og integrere forskellige uafhængige teknologier til pålidelige og velfungerede løsninger.

Herudover kræver Smart Society en åben digital infrastruktur til eksempelvis realtidsindsamling af sensormålinger fra bygninger, biler, smartphones, og til effektiv og sikker deling af åbne offentlige data. Generelt er en digital infrastruktur i Smart Society at sammenligne med infrastrukturer til rent vand, el, osv.

Smart Society kræver desuden design og udvikling af  nye interaktionsformer, herunder innovative udfordringer omkring realtids visualiseringer og brugergrænseflader. Behovet spiller her sammen med (industriel) design og arkitektur, idet der er en klar trend til integration af ikt i byrum, bygninger og fysiske produkter som bl.a. møbler og tekstiler og dermed et stigende fokus på den æstetiske og kulturelle dimen¬sion af ikt. Udvikling af nye interaktionsformer og samspil med de fysiske omgivelser vil medvirke til at Danmark får en førerposition inden for design, arkitektur og ikt.

Specielt omkring borgerens færden i Smart Society vil der være behov for en indsats omkring digital identitet, - en borgers identitet, som på den ene side giver fulde muligheder for at udnytte de mange nye tjenester, og som på den anden side garanterer borgeren et digitalt privatliv. Her spiller også forskning i overvågning, kultur og kunst en vigtig rolle for udforskningen af den personlige identitet.

Løsningen af  de innovative udfordringer kræver en ægte tværfaglig tilgang, som involverer store dele af teknik, humaniora, samfundsvidenskab, (industriel) design og arkitektur. Desuden kræver det en samlende dedikeret indsats af relevante innovative offentlige og private virksomheder, samt inddragelse af brugere i form af borgere, virksomheder, regioner og kommuner.

De danske forudsætninger

Danmark har unikke muligheder for at nå den ambitiøse målsætning. Dels har Danmark en størrelse og en tradition for hurtig udbredelse af ikt og åbenhed omkring brug af data, som giver os et naturligt forspring i realiseringen af Smart Society.

Herudover ligger dansk forskning på de relevante områder i verdenstoppen, og danske virksomheder har en tradition for design, udvikling og udnyttelse af innovative produkter og it-løsninger.

Udvikling af Smart Society kræver således et bredt samfundspartnerskab. Etableringen af et  Smart Society forudsætter legitimitet, transparens og forvaltning på et niveau, som endnu ikke findes noget sted i verden. Også på det område har Danmark veletablerede traditioner for flerfaglige samarbejder, samt en unik tradition for brugerdrevet innovation, som kan og bør udnyttes i en dansk indsats i Smart Society.

Effekter og potentialer

Der er i Smart Society store potentialer for markante løft i kvaliteten og effektiviteten af store dele af samfundet, markedspotentialer for danske it-virksomheder og kreative unge mennesker i udviklingen af Smart Society, og markedspotentialer for virksomheder i en lang række brancher for udnyttelsen af Smart Society.

EU-Kommissionen vurderer, at der inden for EU-grænserne er et potentiale på en årlig omsætning på godt 200 milliarder kroner alene ved at bruge offentlige data i it-baserede tjenester.

Med den foreslåede innovationsindsats vil Danmark få et unikt forspring i konkurrencen på markedet, som  i USA karakteriseres som ”a multibillion-dollar big-data market" (www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=237885#.URl9m6UZtbs).

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013