Gå til indhold

Vækst i grøn husdyrproduktion

Der er stigende global efterspørgsel på forarbejdede animalske fødevarer. Dansk husdyrproduktion har potentiale til en væsentlig større eksport af kvalitetsfødevarer af høj værdi. Væksten skal være bæredygtig, så dyrenes sundhed og velfærd øges, og miljøbelastningen mindskes

Indsendt af

Aarhus Universitet

Resumé

Der er stigende global efterspørgsel på forarbejdede animalske fødevarer. Dansk husdyrproduktion har potentiale til en væsentlig større eksport af kvalitetsfødevarer af høj værdi.

En forudsætning for vækst er bedre konkurrenceevne i form af øget produktivitet, effektivitet og produktkvalitet. Væksten skal være bæredygtig, så dyrenes sundhed og velfærd øges, og grøn så klima- og miljøbelastningen mindskes. Via en koordineret forsknings- og innovationsindsats, som kombinerer biologisk og teknologisk viden, er det målet at skabe grundlag for forbedret dyremateriale, ernæring, styrings- og managementsystemer og implementering af innovative produktionssystemer til husdyrene.

Perspektiverne er ikke kun produktion og eksport af de animalske produkter, men også øget eksport fra virksomheder, der udvikler teknologi og udstyr til primærproduktionen.

Udfordring og muligheder

Der er øget global efterspørgsel på en lang række animalske produkter, og specielt den voksende middelklasse i Sydøstasien efterspørger i stigende grad højt forarbejdede kvalitetsprodukter baseret på kød og mælk, produkter, som danske landbrugs -og fødevarevirksomheder har meget stor ekspertise i at fremstille.

Dansk husdyrproduktion er imidlertid udfordret af høje omkostninger og i international sammenhæng af meget høje krav om hensyntagen til husdyrvelfærd, fødevaresikkerhed og ikke mindst miljø- og klimahensyn.

Der er behov for at gentænke hele værdikæden i husdyrproduktionen og gøre den både mere konkurrencedygtig og grønnere.

I de senere år er der opnået nye landvindinger inden for en række forskningsdiscipliner med relation til husdyrproduktionen, som kan styrke DK’s konkurrenceevne. Forskningen er grundlaget for avlsarbejdet (herunder genomisk selektion), optimal ernæring og ressourceudnyttelse, dyresundhed, dyrevelfærd, identifikation af biologiske indikatorer, udvikling af produktions- og managementsystemer (herunder sensor- og robotteknologi, IKT) og mindsket påvirkning af miljø og klima.

Anvendelse af ny viden i primærproduktionen vil øge produktivitet, effektivitet, forbedre husdyrenes velfærd og sundhed og dermed give en bedre produktion med lavt antibiotikaforbrug, mindre klima- og miljøbelastning og endelig højne produkternes kvalitet og egnethed til forarbejdning. Dette vil give øgede muligheder for salg til højværdimarkeder på baggrund af en bæredygtig og grøn husdyrproduktion.

Målsætning

Målet er at fremme effektivitet og sundhed i dansk husdyrproduktion gennem en biologisk/teknologisk forsknings- og innovationsindsats, der bidrager til en bedre konkurrenceevne i den danske husdyrproduktion, og dette samtidig med klima- og miljøbelastningen mindskes, og dyrevelfærden forbedres.

Målet er at øge eksporten af højværdiprodukter, herunder de økologiske, samt at sikre værditilvækst og arbejdspladser i den danske fødevareproduktion. Målene skal nås gennem samarbejde mellem primærerhvervet, brancheorganisationer, avlsfirmaer, forarbejdningsindustrier, små og store virksomheder typisk indenfor sensorteknologi, elektronik og IKT, firmaer inden for staldbygninger og staldinventar, myndigheder og universiteter.

Innovationsbehov

En markant forbedring af effektiviteten i den danske husdyrproduktion kræver en koordineret forskningsindsats på en række biologiske og tekniske områder. Fremtidens husdyr er resultatet af moderne avlsprogrammer baseret på genomiske teknologier. Dette giver et stort potentiale for at forbedre effektivitet, sygdomsresistens, produktkvalitet, og produkternes egnethed til forarbejdning.

Øget effektivitet og dermed en bæredygtig produktion opnås imidlertid kun ved optimal ernæring og management af dyrene med henblik på, at det genetiske potentiale hos dyrene udnyttes, og klima- og miljøbelastningen pr. produceret enhed minimeres.

Fortsat udvikling af produktionssystemer, både økologiske og konventionelle, hvor der tages hensyn til dyrenes behov vil kunne give bedre dyrevelfærd og mindsket klima- og miljøbelastning og imødekomme krav om dokumenterede produktionsmetoder, produktdifferentiering og produktkvalitet.

Optimeringen kræver et øget fokus på det enkelte dyr. Der er derfor brug for billig og pålidelig teknologi (hardware og IKT) til overvågning af dyrenes sundhed og velfærd, der samtidig kan give information om dyrenes fysiologiske og sundhedsmæssige status.

Disse informationer kan anvendes i biologisk/økonomisk optimerings- og styringsværktøjer til sikring af effektiv udnyttelse af fx foder samt minimering af sygdomsrisiko og klima- og miljøbelastning.

En fortsat udvikling af sådanne højteknologiske overvågnings- og managementsystemer kræver en udviklingsindsats inden for forståelse af dyrenes biologi, biomarkører, robuste sensorer, effektive metoder til at uddrage informationer fra massive sensordata, fodrings- og management strategier, som semiautomatisk tager hensyn til de enkelte individer og deres velfærd, optimerer produktionen økonomisk og minimerer belastningen af miljøet.

De danske forudsætninger

En af styrkerne ved dansk husdyrproduktion er evnen til at anvende ny viden og teknologi. Den danske husdyrproduktion har på den baggrund et meget stærkt udgangspunkt i forhold til at implementere nye innovative tiltag i praksis.

Dette er endvidere fremmet gennem en strukturudvikling, der har resulteret i meget store enheder i den primære husdyrsektor. Procesindustrien er også præget af meget store enheder med et stort innovationspotentiale, stor eksportandel, og som har gode muligheder for at markedsføre yderligere højkvalitetsprodukter.

Endelig har Danmark en række større og mindre industrier, der bl.a. udvikler staldsystemer, inventar og IT-teknologi og managementsystemer til primærproduktionen, med stort innovationspotentiale og eksportmuligheder.

Effekter og potentialer

En indsats på husdyrområdet har store perspektiver, idet indsatsen markant kan øge den danske husdyrproduktion og dermed eksport af højværdprodukter.

Øget fokus på effektivitet, konkurrence- og bæredygtig kvalitetsproduktion, med stor fokus på produktionssystemer, herunder klima- og miljøbelastning samt dyrevelfærd, vil give eksportvirksomhederne gode muligheder for salg af up-market produkter med et højere prisniveau end standardprodukter.

Perspektiverne er ikke blot på produktion og eksport af de animalske produkter, men også på en øget eksport fra virksomheder, der udvikler teknologi og udstyr til primærproduktionen.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013