Gå til indhold

Danmark som internationalt førende telemedicinsk test- og foregangsland.

Telemedicinske løsninger er ikke alene udset til at blive et centralt element i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Telemedicin har også potentiale til at blive omdrejningspunkt for en betydelig erhvervsmæssig vækst.

Indsendt af

Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut

Resumé

Telemedicinske løsninger er ikke alene udset til at blive et centralt element i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Telemedicin har også potentiale til at blive omdrejningspunkt for en betydelig erhvervsmæssig vækst, hvor Danmark udvikles til det førende telemedicinsk test- og foregangsland med særlig vægt på effekten af telemedicinske services for borgere, samfund og erhvervsliv.

Den ambitiøse målsætning kræver en målrettet 360-graders innovationsindsats, hvor nye løsninger og services udvikles i krydsfeltet mellem IKT, nye modeller for organisering, psykologi, og økonomi og marked. En indsats hvor udviklingen af infrastruktur baseret på internationale standarder og open source teknologi spiller en afgørende rolle.

Udfordring og muligheder Danmark og andre industrialiserede lande står overfor store udfordringer på sundheds og velfærdsområdet. Det skyldes at befolkningernes livslængde øges hvilket medfører en stigning i kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig er fødselsraterne aftagende hvilket tilsammen betyder at vi i de kommende år vil se et fald i arbejdsstyrken.

Endelig øges vore muligheder for velfærdsservice og behandling hvilket medfører øgede forventninger hos borgerne. Dette betyder et stærkt øget pres på de offentlige udgifter.

De øgede behandlingsmuligheder er baseret på en stærk centralisering og specialisering inden for hospitalsvæsenet. Hermed øges afstanden fra borger til hospital og kontakten og kommunikationen på tværs af sektorer, f.eks. mellem de specialiserede hospitalsfunktioner og velfærdsservice i kommunalt regi, vanskeliggøres.

For at møde disse udfordringer, satser flere lande på anvendelse af telemedicin, dvs. behandlingsforløb hvor store dele af aktiviteterne foregår mens patient/borger og de sundhedsprofession-elle er på forskellige lokationer. Dette gælder også Danmark, som i international sammenhæng ligger i front.

Men der er stadig meget begrænsede effekter af tele-medicin for borgere, samfund og erhvervsliv, fordi de hidtidige løsninger har været isolerede øer, der teknisk og organisatorisk ikke spiller sammen med andre systemer.

Målsætning

  • At gøre Danmark til det førende telemedicinsk test- og udviklingsland med fokus på effekten af telemedicinske services for borgere, samfund og erhvervsliv
  • At udvikle telemedicinske services så de indgår som en integreret del af det samlede udbud af sundheds- og velfærdsservices på tværs af sektorer
  • At udvikle telemedicinske services så de indgår som en integreret del af borgernes hverdag, og dermed støtter f.eks. fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  • At danske virksomheder får en førerposition internationalt i udviklingen af telemedicinske produkter og services baseret på åbne, internationale standarder.
  • At udvikle en tilgang til telemedicin der er fleksibel både behandlingsmæssigt, teknologisk og organisatorisk således at ny viden effektivt kan omsættes i drift og nye produkter.
  • At reducere antal og længde af indlæggelser og ambulante undersøgelser med 15% i 2020
  • At øge dansk erhvervslivs salg af telemedicinske løsninger med 25 % i 2020.

Innovationsbehov IKT-mæssigt er der behov udvikle en ramme baseret på åbne, internationale standarder som omfatter infrastruktur og skabeloner for moduler og hvordan de kombineres. Der skal udvikles en kerne af referenceimplementationer af moduler, der omfatter generering af data med fokus på borger-genererede data, datakommunikation og data-lagring.

Den telemedicinske IKT skal udvikles så den kan indgå i eksisterende systemer for sundhed og velfærd og så den fleksibelt kan tilpasses forskellige borgeres dagligdag. Der skal udvikles nye modeller for organisering af levering af telemedicinske services, herunder samspillet mellem eksisterende enheder (fx hospitalsafdelinger, hjemmepleje og praktiserende læger) og nye enheder som fx telemedicinske servicecentre, der kan være første kontakt for borgere i telemedicinsk behandling.

Der er især behov for udvikling af organisationsmodeller for optimering på tværs af sektorer, samt udvikling af nye økonomiske modeller, der kan bidrage til at maksimere det samlede udbytte for borgere og samfund.

En yderligere forudsætning er en koordineret indsats mellem offentlige videninstitutioner, sundheds- og velfærdsaktører og private virksomheder: Hvor de nationale aktører og videninstitutioner fokuserer på udvikling af infrastruktur og en fællesejet kerne af open source teknologi, der støtter markedsintegration og markedsadgang ikke mindst for SMV’er.

Hvor de offentlige sundheds- og velfærdsaktører bidrager til markedsintegration via intelligent efterspørgsel. Og hvor de private virksomheder bidrager med nye innovative løsninger, der kan øge den erhvervsmæssige vækst.

De danske forudsætninger Danmark har unikke muligheder for at nå den ambitiøse målsætning. DK fremhæves som internationalt førende ift. anvendelse af telemedicin. Dansk forskning på de relevante områder ligger i verdenstoppen, og danske virksomheder har en tradition for udvikling af innovative IKT-produkter.

Videre udgør kombinationen med unikke danske sundhedsdata, international topplacering i befolkningens e-readyness, udbredelse af bredbånd mv. et unikt udgangspunkt for at udvikle Danmark til attraktivt testland, der vil kunne tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og forskning. (”Væksteamet for sundheds- og velfærdsløsninger” m.fl.)

Endelig har Danmark en på IKT-området veletableret tradition for flerfaglige samarbejde mellem videninstitutioner, sundheds- og velfærdsaktører samt virksomheder, og vi har en unik tradition for brugerdrevet innovation, som bør udnyttes omkring skabelsen af nye, fleksible tilgange til telemedicin der sætter borgeren fremfor en specifik sygdom i centrum.

Den foreslåede indsats, med fokus på skabeloner for moduler og hvordan de kombineres baseret på åbne, internationale standarder vil skabe langt bedre muligheder for fortsat erhvervsmæssig vækst og innovation.

Ligeledes vil design, afprøvning og implementering af nye organisatoriske modeller for tværsektorielle samarbejder, nye modeller for offentligt privat samarbejde, og udviklingen af modeller for en intelligent offentligt efterspørgsel, være afgørende for at etablere et dansk hjemmemarked, der kan blive afsæt for dansk eksport til et voksende globalt marked.

Effekter og potentialer

Der er store samfundsmæssige gevinster ved effektiv anvendelse af telemedicin.  For det danske samfund langt over 1 mia. kr./år og væsentlig større på længere sigt. Med den beskrevne indsats øges såvel nationale effekter som erhvervsmæssigt potentiale. Det sker ved:

  1. at accelerere udbredelse i Danmark, bl.a. gennem øget borgeraccept pga. fokus på personer frem for sygdomme,
  2. at øge ressourceudnyttelsen gennem bedre integration på tværs af sektorer og bedre samspil mellem telemedicin og andre sundheds- og velfærdsaktiviteter,
  3. at bidrage til at udvikle et åbent, internationalt marked for telemedicin, der skaber store muligheder for dansk virksomheder, herunder SMV’er.

Potentialet illustreres bl.a. af at investeringerne i ”digital sundhed” steg 45 % fra 2011 til 2012, cf. http://gigaom.com/2013/01/07/digital-health-funding-rose-45-percent-in-2012/.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013