Gå til indhold

På vej mod en ny organisering af lægemiddeludvikling

Dette tema orienterer sig mod organisatoriske og institutionelle innovationer i dansk lægemiddeludvikling. I den globale medicinalsektor ses et kraftigt opbrud i produktstrategier, værdikæder, samarbejdsformer og relationer til akademisk forskning.

Indsendt af

Copenhagen Business School (CBS)

Resumé

Dette tema orienterer sig mod organisatoriske og institutionelle innovationer i dansk lægemiddeludvikling. I den globale medicinalsektor ses et kraftigt opbrud i produktstrategier, værdikæder, samarbejdsformer og relationer til akademisk forskning.

Det er vigtigt, at der i Danmark udføres forskning, der undersøger de løsninger, man globalt forsøger med i dette opbrud.  Disse undersøgelser skal nyttiggøres gennem inddragelse og dialog med parterne i det danske medicinske innovationssystem, herunder virksomheder samt sundhedsvæsnets planlæggende og regulerende enheder.

Udfordring og muligheder

Lægemidler udgør en vigtig del af Danmarks eksport, og er samtidig en branche hvor innovationsevnen har afgørende betydning.

Et kraftigt strategisk opbrud foregår i den globale medicinalsektor i verdens medicinalselskaber: Store dele af forskningen outsources, nye modeller for forskningssamarbejder afprøves, og produkterne skifter karakter med introduktionen af personaliseret medicin og teknologier der binder diagnostik og behandling sammen på nye måder.

Denne udvikling rummer store udfordringer for tilpasningen af det medicinske innovationssystem; og tilbyder tilsvarende store muligheder for dansk økonomi, hvis tilpasningen sker i tide.

Målsætning

Dette tema sigter på at fremme og accelerere den tilpasning i det danske medicinske innovationssystem, der vil ruste det bedre til den igangværende omstilling af den globale medicinalindustri.

Det fremmes gennem en mere effektiv og informativ forarbejdning af erfaringerne fra de omstillingsprocesser, der foregår i den globale medicinalindustri, og som sker samtidig på forskellige planer. Eksempelvis omlægges samarbejdet med den akademiske forskning; virksomhedernes samarbejder med hinanden på nye måde i forskning og håndtering af IPR; og patienter inddrages på nye måder i udformning af medicin og ”behandlingspakker”. 

Hver for sig er disse områder af den globale omstilling usystematisk belyst. Men i dansk sammenhæng savnes navnlig en forståelse, der ser disse udviklingstræk i en sammenhæng, og derved tydeliggør kravene til strategisk tilpasning hos aktørerne i det samlede medicinske innovationssystem. Det er målsætningen med dette tema at styrke forudsætningerne for, at det medicinske innovationssystems forskellige aktører i højere grad kan operere ud fra en fælles vision.

Innovationsbehov

Behovet for fornyelser drejer sig ikke kun om, at virksomheder og universiteter leverer medicinske innovationer.

Med nærværende tema fremhæves, at potentialet i denne innovationsevne kun kan realiseres gennem tilhørende organisatoriske og institutionelle innovationer i samspillet mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, myndigheder og patientorganisationer.

Det gælder eksempelvis:

  • Nye organisering af samarbejdet mellem virksomheder i frembringelse og deling af IPR.
  • Ny organisering af mødefladen mellem universiteternes medicinske forskning og virksomhedernes efterfølgende udvikling og kommercialisering.
  • Udviklingen af personaliseret medicin indebærer stærkt udvidet informationsdannelse om individuelle dispositioner og risici. Realiseringen af det innovative potentiale på dette område forudsætter at der udvikles hensigtsmæssig regulering af adgang til og udnyttelse af denne information.

De danske forudsætninger

Danske universiteter har relevante forudsætninger for at kunne gennemføre den forskning, der kræves indenfor dette tema.  Det gælder både ekspertise om industriel og forskningsmæssig organisering, om innovations og forskningsøkonomi, om immaterielle rettigheder, sundhedsøkonomi, etik m.v.

Effekter og potentialer

Den vigtigste effekt af dette tema er at skabe øget information og forståelse af den omstilling, der i det kommende tiår forestår for udviklingen af nye lægemidler. Den forståelse vil styrke omstillingsparathed og koordinering blandt de mange aktører, der skal spille med i udviklingen.

Tilsammen er disse faktorer afgørende for at Danmark kommer ud på den anden side af omstillingen med et medicinsk innovationssystem, der formår at frembringe ikke kun forbedret behandling og forebyggelse, men også økonomisk vækst og beskæftigelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. marts 2013