Gå til indhold

Affald som ressource i byggesektoren

Byggesektoren er den vægtigste sektor hvad angår volumen i materialeforbrug. Erstattes naturressourcer med sekundære ressourcer i produktionen af bygge-materialer lettes presset på naturressourcer og affald nyttiggøres.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Byggesektoren er den vægtigste sektor hvad angår volumen i materialeforbrug. Erstattes naturressourcer med sekundære ressourcer i produktionen af bygge-materialer lettes presset på naturressourcer og affald nyttiggøres.

Teknologi til opgradering af affald skal udvikles, således at også forurenede fraktioner kan renses og udnyttes. Eventuelle knappe ressourcer (fx fosfor) skal indvindes, inden materialerne bruges i byggeriet. De re-designede byggematerialer må ikke indeholde skadelige stoffer, og de skal kunne genbruges.

Udviklingsarbejdet skal foregå i samspil mellem industri og eksisterende, stærke forskningsmiljøer; byggeteknologi, miljøteknologi og kemiteknologi. Resultatet bliver en helhedsløsning med banebrydende teknologier til brug i Danmark og til eksport.

Udfordring og muligheder

Det er en global udfordring at udvikle miljøteknologiske løsninger, der kan mindske presset på naturressourcer og miljø, samt reducere sundhedsskadelige påvirkninger af mennesker (Kilde: Forsk2020). Byggesektoren står alene for 40–50 % af verdens ressourceforbrug (Kilde: European Commission JRC, 2006, Environmental Impact of Products (EIPRO) - Analysis of the environmental impacts related to the final consumption by the EU-25, EUR 22284 EN, Spain, European Commission).

Med et så massivt forbrug, er der mulighed for meget store besparelser af naturressourcer ved øget udnyttelse af sekundære ressourcer i byggeriet samtidig med at genanvendeligheden af byggematerialer og komponenter forbedres. Der ligger en unik mulighed i at re-designe byggematerialer med sekundære råstoffer så fremtidens krav til byggematerialerne i mødekommes.

I tillæg til det store ressourceforbrug biddrager byggesektorer med 20-35 % i de fleste kategorier af negative miljøpåvirkning f.eks. forsuring, smog og eutrofiering (Kilde: European Commission JRC, 2006, Environmental Impact of Products (EIPRO) - Analysis of the environmental impacts related to the final consumption by the EU-25, EUR 22284 EN, Spain, European Commission).

En sammenkobling af ambitiøse mål for innovative bygge-materialer, optimeret ressourceforbrug og minimering af miljøpåvirkninger kan danne baggrund for udvikling af innovative miljøteknologier til byggesektoren; teknologier som kan give en meget stor miljøgevinst lokalt som globalt.

Målsætning

Det overordnede mål for dette udfordringsorienterede INNO+ indsatsområde er at udvikle miljøteknologi til anvendelse i byggesektoren med henblik på at sikre, at anvendelsen af sekundære ressourcer i forhold til naturlige ressourcer vokser markant. Samtidig skal genanvendelse af byggematerialer bliver en reel, miljømæssig og økonomisk rentabel mulighed. Dansk erhvervsliv skal teknisk klædes på til at kunne udbyde og eksportere profitable, helhedsorientrede miljøteknologiske løsninger i byggesektoren.

Innovationsbehov

Der er brug for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats på tværs af forskningsinstitutioner og industri. Den nødvendige innovationsdrevne forskning frem mod realisering af målene ligger i et samarbejde mellem flere stærke, danske forskningsmiljøer (figur 1). På figuren illustreres den innovationsdrevne bevægelse mod dette nye forskningsfokus inden for hvert af de traditionelle forskningsområder; byggeteknologi, miljøteknologi og kemiteknologi.

Byggematerialer skal re-designes, således at de i højere grad bygger på udnyttelse af sekundære ressourcer, og dette skal ske under hensynstagen til byggematerialernes kvalitet og genanvendelighed. Denne opgave kan ikke løftes, hvis byggeteknologi betragtes løsrevet.

Utraditionelt samarbejde mellem stærke forskningsmiljøer udnyttes til udvikling af miljørigtig byggeteknologi. fokuserende på samtidig minimering af forbruget af naturlige ressourcer og emissioner til det omkringliggende miljø. Figuren illustrerer den innovationsdrivende, faglige bevægelse inden for hvert område.
Utraditionelt samarbejde mellem stærke forskningsmiljøer udnyttes til udvikling af miljørigtig byggeteknologi. fokuserende på samtidig minimering af forbruget af naturlige ressourcer og emissioner til det omkringliggende miljø. Figuren illustrerer den innovationsdrivende, faglige bevægelse inden for hvert område.

Det er nødvendigt at udvikle miljøteknologi til opgradering af affald, således at også de fraktioner, som forekommer i store mængder, f.eks. forurenede sedimenter, kan renses og udnyttes. Under opgradering ligger også, at eventuelle knappe ressourcer (fx fosfor) skal oparbejdes inden materialerne bruges i byggeriet. Under energiproduktionen ved forbrænding bør anvendeligheden af restprodukterne være en optimeringsfaktor, således at alle ressourcer udnyttes. Der er yderligere brug for at videreudvikle værktøjer f.eks. LCA således at de enkelte tiltag kan vurderes ud fra helhedsperspektivet inkl. miljøgevinsten.

De danske forudsætninger

Danmark har gennem en lang årrække haft fokus på miljø og har markeret sig såvel politisk som forsknings- og erhvervsmæssigt1. Dette forslag bygger på udnyttelsen af synergien ved et tværfagligt samarbejde mellem forskellige stærke, danske forskningsmiljøer og industripartnere til at skabe innovation i et helhedsperspektiv.

Den direkte vej til at få de nye materialer i brug ligger åben. Flere danske arkitektfirmaer (f.eks. Lendager Arkitekter) har allerede fokus på anvendelse af affald som ressource i byggeri, og samarbejde med bl.a. dem og store bygherrer som f.eks. Vejdirektoratet styrker udviklingsarbejdet.

Da de voksende affaldsmængder og udtømning af naturlige ressourcer er et stigende globalt problem, imødeses det, at der på baggrund af innovationen kan eksporteres både teknikker og systemløsninger.

Effekter og potentialer

Innovationsindsatsen forventes at have en direkte positiv effekt på miljøbelastningen fra det bebyggede miljø i Danmark, både hvad angår miljøprofil og råstofindvinding. Innovationen skal danne baggrund en ny stærk miljøprofil for dansk byggeri med afsæt i den nyudviklede miljøteknologi. Hermed dannes grobund for vækst i Danmark og eksport.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. marts 2013