Gå til indhold

Screening for life

Målet er at skabe et unikt biomedicinsk innovationsmiljø med henblik på at støtte den tidlige lægemiddeludvikling i dansk medicinalindustri og kemisk-biologisk forskning på universiteterne.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Målet er at skabe et unikt biomedicinsk innovationsmiljø med henblik på at støtte den tidlige lægemiddeludvikling i dansk medicinalindustri og kemisk-biologisk forskning på universiteterne.

Dette kan sikres gennem etableringen af en national screeningplatform med tilhørende stofbibliotek til systematisk samling af små molekyler. Hvert år producerer danske forskere på videninstitutioner tusindvis af stoffer, som kun i meget begrænset omfang bliver screenet for biologiske egenskaber. Med en national screeningplatform samt stofbibliotek vil det blive muligt at samle stoffer fra forskere overalt i landet og gøre en uudforsket ressource tilgængelig for medicinalindustrien og life science forskning i Danmark.

Der er stor international bevågenhed omkring innovationspotentialet inden for dette område, og Danmark deltager i to store EU satsninger indenfor feltet.

Udfordring og muligheder

Små organiske molekyler er værdifulde i behandlingen af sygdomme og udgør den aktive ingrediens i størstedelen af alle markedsførte lægemidler. Sådanne molekyler bliver i stigende omfang brugt som prober til forståelse af gener, celler og biokemiske processer. Der er behov for at koble viden og nye stoffer fra videninstitutioner med medicinalindustriens muligheder for at anvende stofferne og udvikle nye lægemidler. Flere succesfulde samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner har medført en voksende erkendelse af, at fremtidens lægemidler i stigende grad skal udvikles gennem offentligt-private samarbejder, fx nye antibiotika til behandling af infektionssygdomme forårsaget af multiresistente bakterier.

Med afsæt i den etablerede nationale ekspertise indenfor medicinalkemi og sygdomsbiologi, vil platformen gøre unikke kemiske forbindelser tilgængelige for danske videninstitutioner og virksomheder. Ved at tilknytte de fornødne kemiske ressourcer, vil der skabes grundlag for fundamentalt nye innovationsmuligheder for den basale kemisk-biologiske forskning. Der er etableret stofbiblioteker og screeningplatforme på en række førende forskningsinstitutioner i verden, f.eks. MIT, Harvard, Max Planck og CNRS, bl.a. med henblik på at sikre videnoverførsel mellem videninstitutioner og industrien, og en innovationsplatform i Danmark vil være af stor betydning for ambitionen om kemisk biologisk forskning og medicinalindustri i verdensklasse.

Derudover er der på EU-niveau iværksat to store initiativer inden for området:

IMI projektet ”European Lead Factory” er med et budget på 196 mio. € et storstillet projekt mellem medicinalindustrien, SMV’ere og Europas førende akademiske forskningsgrupper inden for syntesekemi, som sigter på at etablere innovative stofbiblioteker til screening.

DTU er derudover national tovholder for ESFRI projektet ”EU-OPENSCREEN”, som sigter på at etablere et europæisk netværk for åbne screeningsplatforme i Europa. Målet er at identificere nye biokemiske prober og lægemiddelkandidater.

En national platform vil dermed kunne blive bragt ud til en bred skare af internationale samarbejdspartnere og skabe maksimal udnyttelse af Danmarks engagement og andel i eksisterende satsninger på EU-niveau.

Målsætning

Der er behov for at samle medicinalindustrien og offentlige videninstitutioner omkring en national platform for innovativ lægemiddeludvikling. Sygdomsbiologisk, medicinsk og kemisk grundforskning vil mødes i et krydsfelt med fundamentalt nye muligheder for innovation. Ved at støtte den tidlige lægemiddeludvikling sikres Danmarks førende position inden for kemisk biologisk forskning og udvikling, både i forhold til medicinalindustrien og vidensinstitutionerne.

Innovationsbehov

Der er et stort behov for udvikling af nye aktive stoffer til industrien samt for en øget indsats i forhold til kemisk biologi. En national platform vil kunne identificere nye aktivstoffer, som har betydning for lægemiddeludvikling, og vil gøre det muligt at anvende tilgængelige stofsamlinger systematisk med henblik på forståelse af biologiske fænomener. Vi vil således kunne sikre en væsentlig videnoverførsel mellem videninstitutioner og medicinalindustrien.

De danske forudsætninger

Danmark har et unikt miljø inden for forskning og udvikling i kemisk biologi både i medicinalindustrien og videninstitutioner. Der er dog behov for en platform for samarbejder så innovationspotentialet mellem de danske aktører kan øges. Danmark deltager med både virksomheder og videninstitutioner i de to store EU-satsninger på området. En øget dansk indsats vil styrke denne deltagelse.

I Danmark er der iværksat flere mindre initiativer for at etablere screeningsplatforme og stofbiblioteker til kemisk biologisk forskning, f.eks. Center for Antimikrobiel Forskning, som er et samarbejde mellem DTU, KU Sund, LEO Pharma og Teknologisk Institut. En national platform vil kunne forsyne sådanne screeningsinitiativer med unikke kemiske forbindelser og fremme synergien mellem kemisk og biologisk forskning og udvikling i Danmark.

Både KU Sund og Bioneer støtter dette forslag.

Effekter og potentialer

En national platform vil skabe nye partnerskaber mellem videninstitutioner og medicinalindustrien med henblik på at udvikle nye lægemiddelkandidater, der vil kunne anvendes i bekæmpelse af sygdomme og sikre kemisk biologisk forskning og medicinalindustri i verdensklasse.

Der er brug for initiativer, der kan fastholde medicinalindustrien i Danmark og sikre fremtidige arbejdspladser i både små og store virksomheder. Det uddannelsesmæssige potentiale er massivt, og uddannelsen af en ny generation af kandidater med unik viden inden for kemisk biologi, screening og lægemiddeludvikling, vil være en forudsætning for en fremtidig dansk medicinalindustri.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013