Gå til indhold

Udvikling af bæredygtig akvakulturproduktion

Akvakultur er et hurtig voksende erhverv og har i de sidste 30 år realiseret en årlig vækst på 8,8 % (FAO 2012). Danmark har allerede et forspring indenfor bæredygtige akvakulturanlæg og med en målrettet og innovativ indsats, kan en global førerposition udbygges.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Akvakultur er et hurtig voksende erhverv og har i de sidste 30 år realiseret en årlig vækst på 8,8 % (FAO 2012).

Akvakultur er vokset til allerede nu at være fuldt sammenlignelig med fiskeri som fødevareforsyning til verdens befolkning. Selvom akvakultur er en meget proteineffektiv opdrætsmetode indebærer fiskeopdræt, som al anden animalsk produktion, et tab af næringsstoffer til det omgivende miljø, hvilket mange steder i verden nu sætter begrænsninger for den ønskede fortsatte vækst. Via recirkulationsteknologi kan man afkoble produktion og miljøbelastning, og teknologien løser således en gordisk knude.

Danmark har allerede et forspring indenfor bæredygtige akvakulturanlæg og med en målrettet og innovativ indsats, kan en global førerposition udbygges.

Udfordring og muligheder

Det er en global samfundsudfordring at skaffe sund mad til en hastigt voksende befolkning. I 2050 forventes verdens befolkning således at være forøget med yderligere 2,4 mia. og temaet ”How to feed the World 2050” (FN) opnår støt stigende fokus i mange lande. Fisk udgør 17 % af menneskets indtag af animalsk protein, og de naturlige bestande kan ikke bæredygtigt levere yderligere.

Akvakultur, som gennem de seneste 30 år er vokset massivt, er et bæredygtigt bud på en løsning af denne samfundsudfordring og vil centralt kunne bidrage til fødevareforsyning og -sikkerhed.

Ved animalsk fødevareproduktion sker der er tab af næringsstoffer, fiskeopdræt ingen undtagelse. Skønt akvakultur typisk er meget ”næringsstofeffektivt”, kan miljøpåvirkningen også her begrænse vore muligheder for en bæredygtig mangedobling af fødevareproduktionen.
Recirkulationsanlæg rummer muligheden for at imødekomme dette dilemma, og via en innovationsindsats kan konkrete løsninger til både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed udvikles, kommercialiseres og sælges på et hastigt voksende verdensmarked. Investerings- og driftsmæssig optimering, fokusering på vandkvalitet, på mulighederne for saltvandsopdræt, på sygdomsbekæmpelse og ernæring kan danne basis for en solid dansk førerposition indenfor området.

Målsætning

Målsætningen for indsatsen er at placere og fastholde Danmark som verdensførende leverandør af teknologi til fiskeopdræt i recirkulerede anlæg.
Det vidensmæssige såvel som det erhvervsmæssige indhold af teknologien skal være optimeret bæredygtigt både økonomisk og miljømæssigt.

Innovationsbehov

  1. Opdrætsteknologien skal billiggøres og effektiviseres såvel med hensyn til investering som med hensyn til driftsomkostninger. Dette indebærer især en fokuseret indsats indenfor (prisbillig) vandrensningsteknologi til anvendelse i opdræt, forbedret energiudnyttelse i alle komponenter (herunder bl.a. pumper og ilttilsætning), optimeret design og processtyring, effektive metoder til hygiejnisering, sygdomsprofylakse og – behandling samt råvare-, ingrediens- og foderudvikling m.v.
  2. Opdrætsteknologien skal udvikles og optimeres til saltvandsbaseret opdræt, idet markedet for saltvandsopdræt vurderes at være markant større end for ferskvand, og derfor rummer store muligheder. Dette indebærer en fokuseret indsats på nogle af de samme områder med vandrensningsteknologi og biofiltrering som centrale, men også sensor- og materialeudvikling samt en række artsspecifikke biologiske og opdrætsmæssige forhold kræver en innovationsindsats.
    Den stærke danske position på området er i disse år under pres. Den traditionelle danske erhvervsstruktur med en lang række mindre, specialiserede virksomheder som samarbejder eller virker som underleverandører bevirker at en samlet, fokuseret innovationsindsats typisk ikke gennemføres. Med en så hastig udvikling, som den vi p.t. er vidne til på verdensmarkedet, øges interessen hos store til meget store internationale industrikoncerner el. ”-konglomerater”. Hvor sådanne koncerner typisk in-house har såvel vidensmæssig kompetence som økonomiske ressourcer til at gennemføre forsknings- og innovationsindsatsen, står det mere spredte danske erhverv med mange involverede SMVere typisk uden samlet strategi og virkemidler til reelt at løfte en fokuseret, generisk indsats. En offentligt initieret indsats indenfor forskning og innovation kan derfor være den samlende løftestang, som skal til for at bibeholde og videreudvikle Danmarks position på området. Erfaringer har vist, at når innovationsindsatsen således gennemføres står en lang række dynamiske og fleksible SMVere klar til at videreudvikle og implementere erhvervsmæssige løsninger. Uddannelse, etablering af erhvervsklynger og ERFA-grupper samt et velfungerende forsker-erhverv forhold med tilhørende vidensudveksling er en nødvendighed for efterfølgende at sikre implementeringen i de vækstorienterede virksomheder indenfor ganske få år.

De danske forudsætninger

Danmark har ekstremt gode forudsætninger for at løfte den skitserede indsats. Styrkepositioner, såvel videns- som erhvervsmæssigt, indenfor vand, vandrensning, pumper, sensorer og miljøteknologi har, koblet med styrkepositioner indenfor fisk, opdræt, ernæring, ingredienser og fiskefoder placerer Danmark med centrale forudsætninger for at realisere visionerne. Innovationen kan således baseres på eksisterende viden med solid, veletableret videns- og erhvervsmæssig baggrund for den fortsatte udvikling.

Via en unik kobling af biologiske, tekniske og ingeniørmæssige kompetencer forankret i universiteter, stærke virksomheder og en underskov af specialiserede SMVere har vi forudsætningerne for at innovere, udvikle og producere verdensførende dansk akvakulturteknologi.

Mulige interessenter: AU (Foulum, DCA, DCE), AAU (Kemi og Bioteknologi), KU (Life), ATV, DHI, TI, erhverv, Dansk Akvakultur, AquaCircle og såvel store virksomheder (ex. Grundfos, Biomar, Danfoss) som mange SMVere.

Effekter og potentialer

Verdens befolkning vil indtil 2050 vokse med yderligere 2,4 mia. mennesker, og i tillæg spises mere og mere fisk. Det ”vilde” fiskeri kan ikke levere større mængder, og potentialet for akvakultur er således enormt. Indenfor opdrætsteknologi, og specifikt recirkuleringsteknologi, er der således oplagte muligheder for Danmark såfremt vi via innovativ teknologiudvikling koblet med biologisk viden om opdrættet, foderudvikling og fortsat innovation i såvel vore etablerede som nye små, mellemstore og store virksomheder formår at udbygge vores position på det meget hastigt voksende verdensmarked.

En fokuseret indsats vil kunne positionere Danmark centralt indenfor denne teknologi til fødevareproduktion og vil give effekt i form af nyetablerede virksomheder (SMV), styrket konkurrencevene og øget beskæftigelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013