Gå til indhold

Intelligente transportsystemer

Trængsel er en stor samfundsmæssig udfordring både i Danmark og i mange andre lande. IT-baserede løsninger i form af intelligente transportsystemer (ITS) kan på forskellig vis bidrage til at lette trafikafviklingen.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Trængsel er en stor samfundsmæssig udfordring både i Danmark og i mange andre lande. IT-baserede løsninger i form af intelligente transportsystemer (ITS) kan på forskellig vis bidrage til at lette trafikafviklingen. En fokuseret innovationsindsats i forhold til ITS vil styrke konkurrenceevnen, da høj mobilitet er en vigtig konkurrenceparameter. 

Der er desuden behov for øget forskning og innovation inden for logistik og distribution, der kan underbygge eksport og samhandel, samt støtte danske transportvirksomheders styrke inden for logistik.
En first mover fordel for danske virksomheder på dette felt rummer store perspektiver på verdensmarkedet.

Udfordring og muligheder

En opgørelse fra COWI viser, at på årsbasis bliver ca. 29 millioner timer brugt i trængsel på vejene i hovedstadsområdet, hvilket svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. . Trængsel er en udfordring i hovedstadsområdet og på store dele af vejnettet i andre dele af Danmark, men det er også en udfordring mange andre steder i verden.

Forskellige typer af intelligente transportsystemer kan give en markant reduktion af trængslen. Regeringens Trængselskommission har netop offentliggjort et idékatalog med forslag til initiativer, der kan reducere trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet. I kataloget er der en række forslag til forskellige typer af intelligente transportsystemer, herunder eksempelvis optimering af signaler samt kørsel i nødspor og vendbare vognbaner, der kræver IT-baserede løsninger til at styre trafikken.

Samtidigt har øget urbanisering og øget trængsel i Danmark og Europa skabt nye udfordringer for logistik og distribution af varer. Velfungerende logistik er en væsentlig forudsætning for at bevare konkurrencekraft.

Danske transportvirksomheder har store styrker indenfor logistik inden for både luftfragt, vejgodstransport og søfart. Derfor er der et stort erhvervspotential i anvendelse af ny viden inden for logistik og distribution.

Målsætning

Målet er at udvikle og implementere en række forskellige typer af intelligent transportsystemer. IT-baserede løsninger kan bidrage til at reducere trængsel, luftforurening og CO2-udslip fra trafikken i Danmark. Samtidig kan disse løsninger være interessante for kunder på de store internationale markeder. 

Endvidere er det målet er få udviklet og anvendt nye effektive logistik løsninger, der kan understøtte eksport og samhandel, samt en mere effektiv og miljøvenlig transport af varer.

Innovationsbehov

Intelligente transportsystemer (ITS) er mange forskellige ting. En lang række IT-baserede løsninger er allerede i dag udbredte i både Danmark og en række andre lande, herunder eksempelvis GPS-baserede navigationsanlæg, flådestyringssystemer og ITS på vejene i form af blandt andet skilte med køvarsling. Der er imidlertid betydelige innovationsbehov inden for blandt andet:

• Etablering af fælles datagrundlag

• Udvikling af nye mobile ITS-løsninger

• Realtidsbaserede løsninger, der kan give dynamisk information til trafikanter på tværs af transportformer.

I trafikaftalen fra 2009 blev parterne enige om at nedsætte et ITS Udviklingsforum som et offentlig-privat samarbejde, der skulle målrette og styrke aktiviteterne på ITS-området. ITS Udviklingsforum har medlemmer fra DTU Transport, Aalborg Universitetscenter, Trafikstyrelsen, ITS Danmark, Dansk Industri, Dansk Erhverv, FDM, Transportministeriet og Vejdirektoratet. I 2011 lancerede ITS Udviklingsforum en dansk ITS strategi, hvor en central anbefaling var følgende:

• Der skal etableres et eller flere større, markante, innovative og fremadrettede fyrtårnsprojekter på tværs af transportformer, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder.

En styrket indsats i på ITS-området kan organiseres som et partnerskab, der både involverer offentlige myndigheder (Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen), forskningsinstitutioner (DTU Transport og Aalborg Universitet) samt en række virksomheder med R&D aktiviteter på området.

Der er behov for både forskning i logistik og distribution, samt innovation i form af anvendelse af ny teknologi og ny viden i hele logistikkæden, dvs. lagerstyring, produktion, transport og distribution. Endvidere kan dette tænkes sammen med ønsket om grøn omstilling af transportsektoren.

Forudsætninger

Flere forskningsmiljøer i Danmark har fokus på ITS, herunder særligt DTU Transport  og Aalborg Universitet.

I Danmark er der en række både mindre og større virksomheder, der har en stærk position inden for avancerede IT-løsninger til transportsektoren. Danske transportvirksomheder har sin styrke inden for logistik og distribution, og med tilknyttede ydelser som lagerhotel og fælles IT-systemer.

Teknologisk Institut har på vegne af ITS udviklingsforum udarbejdet en vurdering af erhvervsperspektiverne på ITS-området. I denne vurdering påpeges, at der i Danmark i dag kun i begrænset omfang afsættes midler til ITS, men hvis man anvendes de midler, der afsættes, strategisk, kan de være en katalysator for udvikling af en international konkurrencedygtig ITS-industri i Danmark.

Danmark er i dag ikke et foregangsland i forhold til brug af IT-baserede løsninger på vejområdet, mens man er langt fremme i forhold til IT-baserede løsninger til jernbanen, idet der blev afsat 22 mia. kr. til et nyt signalsystem i transportaftalen fra 2009. Dermed bliver Danmark det første land i Europa, der på hele banenettet udruller et ny signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2.

Effekter og perspektiver

Der er store perspektiver i brugen af intelligente transportsystemer, som vil kunne bidrage til en bedre og mere miljøvenlig trafikafvikling. Hvis det lykkedes danske virksomheder at udvikle nye IT-baserede løsninger på disse udfordringer, vil der være et stort marked på verdensplan, herunder også i mange af de nye vækstøkonomier, hvor de trafikale udfordringer er omfattende. Samtidigt vil det understøtte danske transportvirksomheders styrkeposition inden for logistik.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013