Gå til indhold

Intelligent mobilitet - Effektive transportløsninger og innovative alternativer til transport

Nye miljørigtige og effektive transportløsninger for varer og personer og udvikling af nye arbejdsformer, som reducerer behovet for pendling.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Nye miljørigtige og effektive transportløsninger for varer og personer og udvikling af nye arbejdsformer, som reducerer behovet for pendling, skal bidrage til at styrke virksomheders konkurrenceevne, bidrage til et mere effektivt samfund, formindske trængsel, miljøpåvirkning og energiforbrug og forbedre livskvaliteten for borgere, som bor uden for de store centre.

Det kræver udvikling af nye teknologier og nye organiseringer, der fremmer klimavenlige transportløsninger, muligheder for samkørsel, integreret offentlig behovsstyret kollektiv trafik, intelligent varedistribution (lokalt, nationalt og internationalt), fjernarbejde, videokonferencer, fjernundervisning og telemedicin.

Udfordring og muligheder

Indenfor godstransport og logistik er der potentiale for dels at reducere trafikmængden – uden at reducere mængden af transporteret gods – og dels potentiale for at udvikle en større brug af bane- og skibstransport på de mellemlange og lange godstransporter (intermodal transport).  Potentialerne er både knyttet til nye måder at organisere virksomhedernes logistik på og til udvikling af og investering i ny transportteknologi og infrastruktur. Grønnere logistik og transport indebærer nye måder at organisere varens vej i logistikkæden på en effektiv måde – også i forbrugerleddet, hvor intelligente varedistributionssystemer kan levere fx købmandsvarer, medicin og pakker direkte til borgerne. Konkret åbner den kommende Femernforbindelse nye muligheder for at transportere varer med tog over længere strækninger frem for med lastbil, hvis der udvikles nye løsninger for intermodal transport.

Tilsvarende er der inden for persontransport potentiale for udvikling af mere effektive løsninger, som ikke går på kompromis med arbejdskraftens mobilitet. Det drejer sig dels om on-demand kollektiv trafik, som kan fungere effektivt, automatisk og sømløst såvel i forbindelse med det overordnede rutebundne kollektive trafiksystem som i forbindelse med andre mere individuelle transport-løsninger, som fx delebiler og taxaer. Dels drejer det sig om det største uudnyt¬tede potentiale for fælles befordring i de næsten tomme privatbiler, der i forvejen kører i såvel by- som landområder. Her er potentiale for udvikling og udrulning af Intelligent samkørsel.

Endelig er der potentiale for at fremme alternativer til transport gennem udvikling, afprøvning og styrket udbredelse af teknologier til fjernarbejde, videokonferencer, telemedicin (patient i eget hjem) samt fjernundervisning.

Hjemmearbejdspladser er kendt, men der er endnu en række, bl.a. mentale, barrierer for at øge anvendelsen af disse. Derudover er der med teknologier som videoskærme og video¬møder muligheder for at reducere transport ifm. møder, konsultationer og undervisning. Fx vil udvikling og afprøvning af nye koncepter for fysiske arbejdsfællesskaber, evt. i kombination med offentlige services som institutioner mv., kunne øge udbyttet og incitamentet til at arbejde via nye teknologier og fra et lokalt udgangspunkt, bl.a. i udkantsområder.

Målsætning

At bidrage til at udvikle og implementere effektive mobilitetsløsninger, som kan bidrage til at reducere trængsel, energiforbrug og klimapåvirkning fra det voksende person- og godstransportarbejde, herunder forbedre forudsætningerne for vækst og beskæftigelse – også i yderområder.

Innovationsbehov

Realiseringen af målsætningen er forbundet med en række behov for innovation og forandring indenfor bl.a.:

  • Udvikling af konkurrencedygtige intermodale transportløsninger.
  • Udbredelse af kendskabet til innovative godslogistikløsninger.
  • Udvikling af logistikløsninger, der øger jernbanetransporten.
  • Styrkelse af attraktiviteten til at benytte mere intermodale transportformer som et supplement til kørsel i egen bil.
  • Udbredelse af teknologier og løsninger til samkørsel, fx on demand sikkerhedsnet (sikring af transportmulighed hvis systemet ikke kan finde en samkørsels¬mulighed).
  • Energivenlige brændstoffer til transportmidler.
  • Udvikling af nye løsninger for hjemmearbejdspladser, kontorfællesskaber i landsbyer o.lign., ændrede undervisningsformer og møder via video/web.
  • Udvikling af nye modeller for intelligent varedistribution til forbrugere (fx købmandsvarer, medicin og pakker).
  • Udvikling af telemedicin og overvågning af patienter i eget hjem.

De danske forudsætninger

I Danmark eksisterer flere virksomhedsklynger indenfor fx fødevarer, detail-handel og medico, som vil kunne drage fordele af at indgå i en udvikling af nye logistikløsninger – både på godstransportniveau og på detaildistributionsniveau.

Samtidig er Danmark begunstiget af, at en lang række transport- og logistik-virksomheder har udgangspunkt i Danmark ligesom der eksisterer stor viden om logistik og tilhørende teknologi. Ses dette i forhold til, at en lang række virk¬som¬heder og det offentlige allerede har demonstreret vilje og ønske om at fremme mere bæredygtige former for godstransport, er grundlaget til stede for at udvikle og implementere nye former for bæredygtig og effektiv godslogistik. Dette understreges af Danmarks særlige rolle som trafikalt knudepunkt for godstransporten mellem Nordeuropa og kontinentet, som vil blive forstærket med etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse.

Danmark har gode erfaringer med anvendelse af IT indenfor kollektiv trafik, og navnlig ift. udvikling af systemer for behovsstyret kollektiv trafik har Danmark i internationalt perspektiv et godt udgangspunkt.

Udbredelsen af IT i den danske befolkning er i international sammenhæng meget god. Dette giver særligt gode forudsætninger for udvikling af innovative løsninger for fjernarbejde, fjernundervisning og telemedicin.

Effekter og potentialer

Initiativerne må forventes at styrke konkurrenceevnen i dansk erhverv med mulighederne for fastholdelse og tiltrækning af virksomheder grundet i en styrket logistik og distribution, som ikke blot vil være nationalt afgrænset, men også foregå til resten af Norden og det Nordeuropæiske kontinent. Effekter vil endvidere være et forbedret miljø, mindsket energiforbrug og en stigende livskvalitet for borgere bosat uden for de store centre.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013