Gå til indhold

Ressourceeffektivitet og bæredygtig produktion

Et stigende forbrug af ressourcer og en tiltagende knaphed på selvsamme ressourcer kræver nye måder at tænke produktion på.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Et stigende forbrug af ressourcer og en tiltagende knaphed på selvsamme ressourcer kræver nye måder at tænke produktion på. Gennem en satsning på udvikling af ressourceeffektivisering og bæredygtig produktion har Danmark mulighed for at indtage en international førerposition til gavn for både produktionsomkostninger, miljøet og konkurrenceevnen.

Udfordring og muligheder

Verden står over for en række kriser på klima-, energi- og miljøområdet. På internationalt niveau er der sat mål for reduktionen af drivhusgasser, energieffektivisering og brugen af vedvarende energi. Men udfordringen øges af et krav om at sætte gang i ny økonomisk vækst.

Der er derfor efterspørgsel på løsninger, der adresserer disse kriser og samtidig giver økonomisk vækst. Udfordringen består således i at omdanne et globalt stigende forbrug og de ressourcemæssige konsekvenser heraf til en bæredygtig forretningsmodel, der begrænser forbruget af materialer og energi via effektivisering og recycling og dermed reducerer CO2-udledningen og anvendelsen af naturressourcer. Ligeledes er det centralt at skabe værdi gennem design af produkter og løsninger, således at materialer og ressourcer mere smidigt kan indgå i en bæredygtig cyklus. De øvrige samfundsudfordringer såsom befolkningsvækst og sundhed skal ses som en del af konteksten for hele indsatsen.

Forsk2020 pointerer, hvordan kombinationen af stigende global velstand, tiltagende forureningsproblemer og voksende miljøbevidsthed vil resulterer i høje vækstrater for nye miljøteknologiske løsninger. I Danmark er vi blandt de førende lande, når det handler om at udnytte restaffald i form af genanvendelse eller til energiproduktion, og vi er i front vedr. energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi. Gennem samarbejde på tværs af sektorer og mellem offentlige og private aktører har Danmark muligheden for at udvikle nye grønne innovationsløsninger på ressourceeffektivitet og håndtering af overskudsressourcer, og dermed både løse en del af en stor samfundsudfordring, effektivisere virksomheders og det offentliges omkostninger samt skabe nye eksportmuligheder.

Ressourceeffektivisering og genanvendelse er også en del af anbefalingerne fra vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger, ligesom Europa Kommissionen har iværksat en køreplan for et ressourceeffektivt Europa som et flagskibsinitiativ under Europa 2020. EU’s forsknings- og udviklingsmidler skal understøtte dette. Danmark kan komme helt i front på udviklingen af løsninger, der baserer sig på cirkulær økonomi, og placere os centralt i forhold til fremtidig politisk regulering. Dermed opnår vi nogle unikke eksport- og vækstmuligheder.

Målsætning

  • Der opstilles klare politiske målsætninger om ressourceeffektivitet og bæredygtig produktion.
  • Der udvikles løsninger, der adresserer udfordringer med ressourcespild og er i stand til at genanvende ressourcerne til gavn for både virksomheder, miljø og samfundet.
  • Der udvikles på sigt grønne innovationsløsninger, der kan sælges som systemeksport til andre lande.

Innovationsbehov

Der er behov for at koordinere med de indsatser, der foregår på området. I samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet arbejdes der aktuelt på at udvikle konkrete metoder, som på sigt kan danne basis for symbiosekoncepter, der kan udbredes til resten af landet. Der er dog behov for, at INNO+ bakker op om en indsats, der styrker selve udviklingen, testningen og implementeringen af effektiv ressourcehåndtering.

Der er behov for at samle offentlige og private aktører i et partnerskab om at understøtte udviklingen i bæredygtige og funktionelle løsninger samt at styrke forsknings- og testfaciliteterne bag ressourceeffektivitet. En måde at gøre dette på er at samle videnmiljøer, virksomheder og offentlige parter i et viden- og testlaboratorium.

Der er også behov for at se på eksisterende reguleringer og afgiftsstrukturer for virksomheders muligheder for at genanvende affald og energi. Der bør også tages højde for, hvordan man kan imødekomme vækstteamet for vand, bio og miljøløsningers anbefaling om at lade offentlige indkøb bero på en vurdering af totalomkostninger og ikke blot anskaffelsespris (anbefaling #12).

De danske forudsætninger

Danmark har været first movers inden for flere områder af den cirkulære økonomi. I cirkulær økonomi tænkes der i værdikæde fra udvinding af råstoffer, transport, produktion, forbrug og til upcycling af produkter.

På energiområdet er Danmark endvidere helt i front, når det gælder energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi.

Der arbejdes således allerede med ressourceeffektivitet og bæredygtig produktion i flere regioner med udgangspunkt i de regionale erhvervsmæssige styrker. Kalundborg Symbiosis har eksisteret i ca. 30 år og har i dette tidsrum udviklet, testet og implementeret løsninger på effektiv affaldshåndtering. Region Sjælland har indgået et samarbejde med Kalundborg Symbiosis om udviklingen af systemeksport af den viden og de metoder, der ligger til grund for virksomhedssamarbejdet. I Region Midtjylland videreudvikler og trækker man på de nationale og internationale erfaringer i projektet Rethink Business, der handler om at styrke virksomheders konkurrencedygtighed ved hjælp af cirkulære produktionsforløb, hvor virksomhederne effektiviserer deres ressourceforbrug. I Syddanmark arbejder man med genanvendelse af materialer i forbindelse med ophug af offshore installationer, og i Nordjylland har initiativet ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark” bl.a. fokus på at genanvende produktionsvarme.

Der er således gode erfaringer at tage afsæt i, når området skal styrkes yderligere.

Effekter og potentialer

En indsats på dette område forventes at skabe økonomiske gevinster for virksomhederne og øge deres konkurrenceevne, reducere omkostninger i produktion, reducere ressourcespildet og CO2-udslip og give Danmark en international position inden for ressourceinnovation.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013