Gå til indhold

Grøn skibsfart gennem udvikling af ny teknologi, operation af skibe og forretningsmodeller

Målsætningen er, at skabe grundlag for konkurrenceevneforbedringer for Det Blå Danmark med henblik på en større beskæftigelse og valutaindtjening.

Indsendt af

Erhvervs- og Vækstministeriet

Resumé

Forslaget er en opfølgning på regeringens vækstplan for Det Blå Danmark med ”Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark”, herunder forslaget om et maritimt retrofit (opgradering) partnerskab for eksisterende skibe.  Danmark har stærke, globalt førende rederier samt udstyrs- og servicevirksomheder og en internationalt set trendsættende søfartsadministration.

En bred pallet af teknologier, processer og forretningsmodeller skal udvikle konkurrenceevnen.

Udfordring og muligheder

Stigende miljø- og klimakrav, hvoraf ikke alle p.t. kendes, er i de kommende år på dagsordenen for dansk og international skibsfart og for de maritime service- og udstyrsproducenter. På miljøområdet kan fx nævnes internationalt afledte krav til nedbringelser af skadelige emissioner, stop for spredning af dyr og planter via ballastvand og nedsættelse af støjpåvirkninger. På klimaområdet vil den globale aftale om energieffektivisering af nye skibe være drivende. Kravet er en forbedring på 30 % pr. transporteret enhed i 2025 i forhold til dagens skibe. Herudover forventes krav til eksisterende skibes energieffektivitet, og CSR-tankegangen vil også betyde miljø- og klimamæssige udfordringer.

Regeludviklingen vil overvejende ske i internationale fora, hvor Danmark traditionelt har og fortsat vil spille en førende rolle. Et paradigmeskift er på vej fra foreskrevne detaljerede løsninger til en målorienteret regulering baseret på risikoanalyser. Dette stiller krav til såvel regeludviklingen som til industrien.

Den grønne dagsorden er afgørende for udviklingen i Det Blå Danmarks konkurrenceevne; rederierne set i forhold til nedbringelse af deres omkostninger og udstyrs- og serviceindustrien som leverandører til rederier og værfter. Et fortsat udbygget samarbejde mellem danske rederier samt udstyrs- og serviceleverandører, og med inddragelse af universiteter, maritime skoler m.v. vil være med til at give konkurrencedygtige løsninger.

Sammenfattende er der et innovationsbehov set i forhold til teknologi, operation og forretningsmodeller.

Målsætning

Målsætningen er, at skabe grundlag for konkurrenceevneforbedringer for Det Blå Danmark med henblik på en større beskæftigelse og valutaindtjening.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet i forhold til miljø- og energieffektivitet kan ses således:

  • Energiforbrug om bord i skibe
  • Fremdrift set ud fra skrogformer, propellere og bundmaling etc.
  • Operation, herunder selve skibsdriften, vedligehold og recycling
  • Logistik, herunder i forhold til havne og integrerede transportløsninger

Operation og vedligehold er afgørende for at udnytte teknologiudviklingen, og recycling for at reducere ressourceforbruget. Samtidig bliver såvel rederiernes som udstyrs- og serviceindustriens værdikæder mere og mere internationale med tilsvarende krav til udvikling af forretningsmodeller.

Dette gælder såvel for virksomhedernes organisering og træk på underleverandører som for de markeder, de opererer i. Grøn forretningsudvikling skal ses bredt ud fra forhold som faktor- og produktmarkeder, organisering, drifts- og økonomistyring samt finansiering og risikostyring.

Det Blå Danmark har hidtil været dygtigt til at trække på forskellige kilder til innovation, men de fremtidige udfordringer kræver en bred forskningsmæssig indsats til at understøtte innovationsbehovet. Dette samarbejde omfatter en bred pallet af såvel små som store virksomheder samt universiteter og maritime skoler.

Samtidig kræves forskningsmæssige indsatser for at skabe en bedre sammenhæng mellem regulering og innovation, herunder for at skabe en endnu stærkere kobling mellem den maritime industris udvikling og den danske indsats i den internationale regeludvikling.

Nærværende INNO+ indspil skal ses som en ramme for innovationsaktiviteter, hvorfra der dannes projekter, integrerende såvel teknologi og procesudvikling som forretningsmodeller. Samtidig skal projekterne målrettes samarbejder, herunder inddragelse af små og mellemstore virksomheder i Det Blå Danmark. Indspillet indeholder ikke et organisatorisk ramme herfor.

Det Blå Danmark er kendt for sin sammenhængskraft og samarbejder, hvor udstyrsproducenter afprøver nyt udstyr hos rederierne – herunder Green Ship of the Future, partnerskaber med det offentlige om renere skibsfart, ballastvand og (det kommende) retrofit (opgradering af skibe), erhvervsorganisationer som Danmarks Rederiforening og Danske Maritime samt Dansk Eksportforenings Marinesektion, Skibsteknisk Selskab og Europas Maritime Udviklingscenter. Hertil kommer på EU-plan deltagelse i rammeprogrammerne for forskning og udvikling samt Waterborne Technology Platform.

De danske forudsætninger

Forudsætningerne kan opgøres som følger:

  • Globalt førende rederier og udstyrsfabrikanter med internationale værdikæder, herunder omkring skibsbygning
  • En søfartsadministration, der er trendsættende indenfor den internationale regeludvikling, herunder som central aktør i arbejdet om nedbringelse af CO2 udledningen fra skibe
  • Et maritimt uddannelsessystem med operation og vedligehold som centrale satsningsområder
  • Et universitetssystem, der på såvel det tekniske som forretningsmæssige område står over for at formulere en forstærket maritim indsats.
  • Et Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning med det formål at identificere tværgående forskningsproblemstillinger og igangsætte samarbejder mellem aktørerne.

Effekter og potentialer

Det Blå Danmarks vigtigste marked er det internationale, og nærværende INNO+ initiativ kan være med til at forstærke konkurrenceevnen med deraf følgende beskæftigelse og valutaindtjening.

Potentialet skal såvel ses i forhold til nye skibe som retrofitting af eksisterende.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2013