Gå til indhold

Etablering af dansk vand-klynge for at realisere vækstpotentiale

Indsatsen omhandler etableringen af en dansk vand-klynge, som involverer danske højt specialiserede virksomheder. Gennem et klynge-samarbejde vil virksomhederne blive i stand til at realisere et betydeligt eksportvækstpotentiale.

Indsendt af

Erhvervsakademi Aarhus

Resumé

Manglende sikring af rent drikkevand til verdens befolkning er en global trussel. Vand er en forudsætning for liv, og er desværre ingen selvfølge mange steder på jorden. Selv i Danmark har vi nu væsentlige udfordringer især med hensyn til renhed.

Indsatsen omhandler etableringen af en dansk vand-klynge, som involverer danske højt specialiserede virksomheder.

Gennem et klynge-samarbejde vil virksomhederne blive i stand til at realisere et betydeligt eksportvækstpotentiale. Indsatsen understøttes af danske uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

Udfordring og muligheder

Der findes en række danske virksomheder, som er specialiserede inden for arbejdet med sikring af rent drikkevand. Disse virksomheder har et uudnyttet vækstpotentiale fx i forhold til at udvikle nye produkter eller initiere eksport.

Så længe virksomhederne står på egne ben, forbliver det meget vanskeligt at realisere dette potentiale.
Derfor foreslås en indsats for at etablere en dansk vand-klynge (og evt. flere vand-klynger).

Denne klynge vil både kunne styrke konkurrencedygtigheden for de virksomheder, der indgår i klyngen. Desuden vil der være bedre muligheder for at fremme en fælles innovativ indsats hos de virksomheder, der indgår i klyngen. Endelig kan en sideeffekt være, at der lettere etableres nye vand-virksomheder i Danmark, som udspringer af klyngen. Vand-klyngen vil med en fælles indsats kunne realisere det ønskede eksportvækstpotentiale.

Det er afgørende, at der etableres en sammenhængende, fokuseret indsats, som involverer uddannelsesinstitutioner og relevante offentlige rådgivningsorganer.

Vand-klyngen får igennem den fokuserede indsats konkret hjælp til at udvikle og implementere målrettede strategier for innovation og/eller eksport.

Målsætning

Første målsætning er at etablere en (evt. flere) vand-klynge for danske smv’ere.

Anden målsætning er at reducere mængden af kemikalier i boringer med 50% i Danmark. Målet forsøges udbredt til resten af verden.

Tredje målsætning: Understøtte strategi-, ledelses- og kapacitetsopbygning i virksomhederne.
Initiativet ligger inden for visionsområdet ’Et samfund med grøn økonomi’.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet ligger især i forhold til videnopbygning hos små- og mellemstore virksomheder. Virksomhederne har et behov for viden om det værdiskabende i det foreslåede initiativ. De vil især have et behov for viden i forhold til at fastlægge konkrete initiativer i forhold til strategi-, ledelses- og kapacitetsopbygning.

De danske forudsætninger

Danmark har, i kraft af sin klimatiske placering i det nordeuropæiske cyklonbælte og sin geologiske opbygning af sedimentære, klastiske jordarter en enestående tilgang til grundvand, som efter en simpel vandbehandling, bliver til det sunde, uforurenede drikkevand, som er en væsentlig forudsætning for enhver civilisation.

Grundfos har formået at udnytte den danske ”grundvandserfaring”, idet firmaet er blevet verdens førende producent af grundvandspumper, men også mange andre små og mellemstore danske firmaer besidder kompetencer, som åbner mulighed for internationalt samarbejde og samhandel.
Mange års intensiv og højteknologisk arealanvendelse i dansk landbrug har givet de danske brøndborere en udfordring i forhold til at sikre, at overfladevand med næringssalte og androgene stoffer ikke blandes med de underliggende drikkevandsmagasiner.

Nye teknikker til sikring af boringer imod nedsivning af overfladevand og til sløjfning af gamle utætte boringer vil finde anvendelse i andre lande i takt med, at arealanvendelsen i disse lande når dansk niveau.

Udviklingen i brøndborerbranchen har afledt en tilsvarende udvikling i de danske firmaer, som leverer udstyr og materialer til udførelsen af drikkevandsboringer. Eksempelvis har firmaet Dantonit startet en produktion af dansk bentonit til boringsafpropning ligesom en række andre firmaer som, Rotek, Dansand, A. Petersens maskiner og Wavin løbende arbejder med nye målrettede produkter til branchen.

Som konsekvens af strukturreformen, blev en række kommunale vandselskaber udskilt som selvejende virksomheder. Disse firmaer besidder en stor hydrogeologisk viden om målinger og beregninger på grundvandsmagasiner, og en tilsvarende viden om både simpel og avanceret vandrensning, ligesom de har stor erfaring i dimensionering og udformning af ledningsnet der distribuerer det rensede drikkevand til forbrugerne.

Ved at etablere et netværk mellem ovennævnte firmaer, centreret omkring Erhvervsakademi Aarhus´ mange danske og ikke mindst udenlandske studerende, åbnes der adgang til et ikke udnyttet udviklingspotentiale inden for innovation og eksport. Samtidig åbnes der mulighed for at akademiets undervisere og øvrige ressourcer kan stilles til rådighed for udvikling og afprøvning af nye produkter og til rådgivning omkring eksport til gavn for de involverede firmaer.

Effekter og potentialer

Udnyttelse af eksportvækstpotentialet for vandkvalitet til ”emerging markets” vil give en eksportvækst, der normalt ikke kommer på grund af den erhvervsstruktur der er indenfor vandkvalitet i Danmark. Med denne vand-klynge vil vi kunne konkurrere på eksportmarkeder som ellers ikke ville være mulige eksportmarkeder for smv’ere, med øget beskæftigelse til følge.

Vand er valgt som et relevant eksempel. Modellen kan også anvendes inden for andre områder såsom energi, klima samt fødevarer og bioressourcer, når systematikken er opbygget.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013