Gå til indhold

Etablering af lokal råvareproduktion ud fra affald og biomasse

Målsætningen er at øge genanvendelsen af affald markant på en måde så materialeværdien bibeholdes og materialerne kan bruges som lødige råvarer i industriel produktion.

Indsendt af

FORCE Technology

Udfordring og muligheder

Vi importerer i dag en hel del råvarer til den danske industriproduktion og andre erhverv. Dette er dyrt og medfører en forsyningsmæssig eksponering. Affald og biomasse udgør en materialeressource, som gennem teknologisk innovation og udviklingen af en ny grøn råvareindustri kan gøres tilgængelig for dansk erhvervsliv. På sigt kan det være en billigere kilde til råvarer og sænke forsyningsrisikoen i en global verdensorden, hvor Kina bliver den ny supermagt.

Målsætning

Målsætningen er at øge genanvendelsen af affald markant på en måde så materialeværdien bibeholdes og materialerne kan bruges som lødige råvarer i industriel produktion. Ligeledes at udvikle nye løsninger til termisk krakning af bioaffald fra dagrenovation, husholdninger, fødevareindustri og landbrug/skovbrug, som med klima og miljøfordel kan lave bio-kemikalier og bio-materialer i stor skala og med et omstillingsparat bio-raffineringskoncept baseret på termiske processer og eksisterende infrastruktur.

Innovationsbehov

Der skal arbejdes med:

  • Smart kildesortering baseret på sensorteknologi, informationsteknologi human factors engineering, logistikstyring o.a. således at virksomheder og navnlig husholdninger bliver aktive medspillere i ressourcekredsløbet i samfundet, at lødigheden af de enkelte fraktioner øges markant, og de dyre og miljøtunge mekaniske sorteringsprocesser fortrænges af den håndsortering der sker ved kilden.
  • Hjemtagning af udenlandske procesteknologier til oparbejdning af affaldsfraktioner og udvikling af samme i en dansk kontekst.
  • Nye afregningsmodeller på affaldsområdet, informationsteknologiske løsninger og nye logistikløsninger, der skaber individualitet og mobiliserer hver enkelt virksomhed, institution og husholdning som råvareproducerende aktivenheder, der får større del i den værdiskabelse, der ligger i en højteknologisk affaldsbaseret råvareproduktion.
  • Termiske storskalaprocesser inden for pyrolyse, forgasning til omdannelse af bio-affald og biologiske restprodukter til bio-baserede kemikalier og energibærere, der kan indgå i råvareproduktionen.

Forudsætninger

Tiden er moden til bedre ressourceudnyttelse i samfund og industri. Ikke kun er råvarerne blevet dyrere, men den herskende knaphedsmentalitet og behovet for større konkurrencekraft er betydelige drivere. Det sunde danske samfund har adgang til relativt billig kapital, som kan formidles via fx statslige lånegarantier til en grøn omstilling.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013