Gå til indhold

Øget produktivitet ved online kvalitetskontrol

Udvikling af on-line NDT metoder (ikke destruktiv prøvning i real tid) for forbedring af produktivitet, minimering af spild, sikring af kvalitet og forbedret produktdokumentation, for derved at forøge dansk industris konkurrenceevne og fastholde dansk industriproduktion og danske arbejdspladser.

Indsendt af

FORCE Technology

Resumé

Udvikling af on-line NDT metoder (ikke destruktiv prøvning i real tid) for forbedring af produktivitet, minimering af spild, sikring af kvalitet og forbedret produktdokumentation, for derved at forøge dansk industris konkurrenceevne og fastholde dansk industriproduktion og danske arbejdspladser.

Udfordring og muligheder

For at oppebære et konkurrencedygtigt produktivitetsniveau, og dermed fastholde og udbygge dansk produktion, er kravene til fremtidens produktion fleksibilitet, hastighed og kvalitet. 
Implementering af de rette sensorer og understøttende vidensystemer i produktionsprocessen tilgodeser den adrætte produktion gennem fleksibilitet, og dermed en hurtig omstilling til nye produkter; en fleksibilitet der er nødvendig for at kunne optimere produktionshastigheden for de relativt små serier der kendetegner mange danske virksomheder.
Ved implementering af on-line og automatiseret NDT øges mulighederne for optimal produktion, høj kvalitet og minimering af spild. Væsentlige parametre for en høj og konkurrencedygtig produktivitet.

Målsætning

Konkret industriel implementering af et antal on-line NDT løsninger der direkte forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne.
I direkte samarbejde med industrivirksomheder defineres konkrete måletekniske behov, og løsninger udvikles og implementeres inden for de givne rammer.
Etablering af ”sensorlaboratorium” til konsulentassistance for virksomheder.
Etablering af mobile ”sensorlaboratorier” for testkørsler hos SMV’er.

Innovationsbehov

Udvikling af konceptmodeller baseret på ”State of the art” viden om sensorsystemer, ikke destruktive metoder, automatisering og remote handling i produktionsprocesser.

  • Hjemtagning af viden fra udenlandske videnscentre.
  • Videnspredning til industrien af konceptmodeller for præsentation af mulige on-line NDT løsninger til fremme af produktivitet etc.
  • Udvikling af testudstyr, der kan anvendes til testkørsler on-line for dokumentation af effekt. Eventuelt mobilt udstyr.
  • Udvikling af  algoritmer til automatisk fejldetektering
  • Udvikling af  instrumentering til automatiserede fuldskala forsøg.

Forudsætninger

Danmark har specielt via GTS nettet en tæt forbindelse mellem videnscentre og virksomhederne. NDT aktiviteterne er velfunderede og på et højt niveau.
Danske virksomheder efterspørger løsninger til optimering og forbedring, og har et stort og stigende behov for produktivitetsforbedringer.

Ofte er det specialløsninger til en konkret produktion der efterspørges, hvorfor udviklingsomkostningerne for specielt SMV-sektoren ofte er en hindring for implementering.

Effekter og potentialer

Bibeholdelse af konkrete produktionslinjer i DK via implementering af on-line NDT for produktivitetsforbedring.
Styrkelse af konkurrenceevnen via mere ensartede produkter og bedre kvalitet.
Forøgelse produktionsomfang via automatisk procesregulering for optimal produktion med minimering af spild.
Etablering af dansk drevet produktionsudstyr i fremmede lande (eksport).
Styrkelse af konkurrenceevne ved forbedret dokumenteret kvalitet ved bl.a. sikring mod kritiske fejl der kan medføre havari, personskade, miljøskader etc.)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013