Gå til indhold

OPI samarbejde som driver for grøn omstilling og vækst

Det foreslås at der iværksættes en særlig national indsats som skal fremme offentligt privat innovationssamarbejde med særligt fokus på grøn omstilling og erhvervsudvikling.

Indsendt af:

Kommunernes Landsforening (KL)

Resumé

Regeringen har givet grøn omstilling af det danske samfund høj prioritet og ønsker i den forbindelse at stimulere grøn vækst og erhvervsudvikling. Samtidig er der i stigende grad fokus på at bruge intelligent offentlig efterspørgsel til at stimulere udvikling af nye teknologier og løsninger som danske virksomheder kan leve af og eksportere i fremtiden. På trods af dette fokus halter det med offentligt privat innovationssamarbejder (OPI-samarbejder) i den grønne omstilling.

Det foreslås derfor at der iværksættes en særlig national indsats som skal fremme offentligt privat innovationssamarbejde med særligt fokus på grøn omstilling og erhvervsudvikling. Under initiativet bør udarbejdes en national strategi for offentligt privat innovation, som fokuserer på etablering af bedre rammevilkår, virkemidler og støtteordninger for udvikling og gennemførsel af OPI-samarbejder, herunder udbredelse af udbudsfri OPI samarbejdsformer,  og støtte til OPI udviklingsprojekter med særligt fokus på grøn omstilling og erhvervsudvikling.

Udfordring og muligheder

Det danske samfund står overfor en omfattende omstilling til et fossilfrit samfund, hvor der er behov for at udvikle og implementere nye og bæredygtige energi- og ressourceeffektive løsninger indenfor byggeri, energiforsyning og transport.

Det offentlige marked udgør en væsentlig del af efterspørgslen på dette marked i kraft af de investeringer, der foretages i kommuner, regioner (hopitalsbyggerier), den almene boligsektor og energi- og forsyningsselskaberne, som foretager store investeringer i energieffektivisering og vedvarende energi. Indenfor eksempelvis belysningssektoren alene skal der investeres milliardbeløb i de kommende årtier med henblik på energieffektivisering.

Indenfor byggeriet alene anslås det at det offentlige og almene marked udgør i disse år ca. 70% af omsætningen. Det offentlige marked er i kraft af sin efterspørgsel og købekraft med til at sætte rammerne for, hvilke ydelser og produkter danske virksomheder udvikler og tilbyder.

OPI-samarbejder -udviklingsprojekter kan bidrage til at sikre at der udvikles nye og innovative energi- og ressourceeffektive løsninger i forbindelse med offentlige investeringer i energieffektivisering og omstillingen af energisystemet. Samtidig undgår man at der foretages sub-optimale investeringer i den offentlige sektor, hvis eksempelvis kommuner investerer i gårsdagens teknologi.

OPI samarbejder og udviklingsprojekter sikrer at nye løsninger udvikles og er forankrede i markedet og hos brugerne. Dermed øges sandsynligheden for udbredelse af de nye løsninger fordi de er tilpasset markedet, som selv har været med til at udvikle dem.

Gennem OPI udviklingsprojekter sikres det at de nye produkter og løsninger, der udvikles er målrettet et eksisterende behov og marked. Udover at OPI udviklingsprojekter kan hjælpe virksomheder med at udvikle produkter og løsninger, der henvender sig til det offentlige marked i Danmark kan de nye løsninger også afsættes på eksterne markeder.

OPI samarbejdet sker imidlertid ikke af sig selv. OPI udviklingsprojekterne kræver facilitering af processerne, projektledelse og formidling af projekternes resultater og viden for at øge den samfundsmæssige værdi og spredningseffekt af projekterne. Der er behov for støtte til projektledelse og facilitering af OPI udviklingsprojekter, som man fx kender det fra sundhedsområdet hos Fornyelsesfonden.

Der er derfor behov for en overordnet strategisk national indsats og målrettede støtteordninger for at fremme OPI samarbejder i den grønne omstilling. Der bør udvikles en national strategi for grøn erhvervsudvikling gennem fremme af OPI samarbejde og der skal afsættes midler til OPI udviklingsprojekter med fokus på udvikling af energi- og resourceeffektive løsninger indenfor energirenovering.

Eksisterende puljer som fx EUDP har primært fokus på udvikling og markedsmodning af ny teknologi og løsninger med fokus på at støtte i virksomhedernes interne produktudvikling og innovationsprocesser. Det samme gør sig gældende for Fornyelsesfonden, der dog har afsat en særlig pulje der understøtter OPI samarbejde indenfor sundhedsinnovation. Denne ordning eksisterer desværre ikke indenfor det grønne område hvor støtte primært gives til virksomheders produktudvikling og markedsmodning.

Målsætning

Offentlige efterspørgsel og investeringer i omstillingen til et energi- og resourceeffektivt samfund skal gennem offentligt-privat innovationssamarbejde bidrage til at skabe grøn vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Gennem fremme af OPI samarbejder mellem kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner skal intelligent offentlig efterspørgsel bidrage til at accelerere grøn erhvervsudvikling i de kommende årtier.

Innovationsbehov

I relation til den grønne omstilling er der et massivt behov for at skabe en tættere kobling mellem forskningsindsatsen, den offentlige efterspørgsel, og den konkrete produktudvikling der foregår i danske virksomheder. OPI udviklingsprojekter kan gennem inddragelse af private virksomheder, kommuner, regioner, stat, almene boligorganisationer, forsknings- og vidensinstitutioner, bidrage til at koble forskning i og udvikling af ny teknologi og infrastruktur til afprøvning og udbredelse af teknologien i den offentlige sektor.

De danske forudsætninger

Danmark har et stort potentiale for at udvikle og fastholde rollen som et ledende land indenfor grøn teknologi. Udenlandske virksomheder har særligt blik for Danmark som test og udviklingsland indenfor grøn teknologi, dels fordi forskningen og virksomheder er langt fremme på området i Danmark, men også fordi nationale politiske målsætninger og offentlig efterspørgsel gør Danmark til et attraktivt land at investere i udvikling og demonstration af grøn teknologi.

Effekter og perspektiver

Gennem OPI udviklingsprojekter med fokus på udvikling af energi- og resourceeffektive løsninger og teknologi er det muligt at acclerere den grønne omstilling med udgangspunkt i offentlige investeringer og efterspørgsel. Samtidig sikres det at de nye produkter og løsninger der udvikles er målrettet et eksisterende behov og marked.

Udover at OPI udviklingsprojekter kan hjælpe virksomheder med at udvikle produkter og løsninger der henvender sig til det offentlige marked i Danmark kan de nye løsninger også afsættes på eksterne markeder, som fx Kina der har udvist stor interesse for dansk teknologi på dette område. OPI samarbejderne kan, hvor det er relevant med fordel etablere partnerskaber med Kinesiske virksomheder og myndigheder sådan som det for eksempel er undervejs i Albertslund Kommunes partnerskab med Xiolain Provinsen i Kina.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013