Gå til indhold

Sammenhæng mellem de muligheder forskningen skaber på energiområdet og de behov for kompetencer og viden der er nødvendig for at realisere de afledte vækstmuligheder.

Nordjylland er karakteriseret ved at have en række af fremtidens energiløsninger fysisk placeret i landsdelen – det gælder uanset energikilde.

Indsendt af:

Kommunernes Landsforening (KL)

Resumé

Nordjylland er karakteriseret ved at have en række af fremtidens energiløsninger fysisk placeret i landsdelen – det gælder uanset energikilde. Specielt på fjernvarmeområdet sker der en løbende forskning, der muliggør en stadig mere fossilfri varmeproduktion baseret på grønne energikilder såsom sol, vind, biogas, biomasse, geotermi, procesvarme, m.v.

Hvis disse forskningsmæssige landvindinger fortsat skal kunne realiseres i konkrete energianlæg er det nødvendigt, at der sker et større samspil mellem de muligheder forskningen skaber og den viden der er nødvendig for at konkretisere forskningen. Det vurderes, at der i dag er stor mangel på bl.a. ingeniører og teknisk uddannet personale til at udnytte dette meget store potentiale – også eksportmæssigt.

Udfordring og muligheder

Energi til rumopvarmning udgør i dag en af de største forureningskilder globalt, og der ligger betydelige muligheder for at implementere danske fjernvarmeløs-ninger baseret på vedvarende energikilder i lande, hvis temperaturer svarer til danske forhold. Allerede nu har såvel danske producenter og danske rådgivere mange opgaver i udlandet på dette område, men i takt med at der internationalt vil ske en større fokusering på at nedbringe udledningen af drivhusgasser vil der også opstå en større efterspørgsel på løsninger baseret på vedvarende energi-kilder.

Der kan således forventes en stigende efterspørgsel på danske kompetencer og viden til implementering af fremadrettede løsninger på fjernvarmeområdet, og det vil udfordre vort uddannelsessystem, idet der allerede i dag er en stor mangel på ingeniører med fokus på energi samt personer med en teknisk uddannelse rettet mod energiområdet.

Udfordringen kan ikke løses her og nu – men der bør tages initiativer til at skabe uddannelser med et indhold der matcher ønskerne om at vi i 2050 er et fossilfrit samfund. Teknisk set er det muligt – men vi skal have implementeret viden og kompetencer på dette område ind i vort uddannelsessystem. Ikke blot for at sikre en grøn udvikling i Danmark – men for at få andel i de mange arbejdspladser denne udvikling globalt vil generere.

Målsætning

Målsætningen for projektet er, at der på energiområdet skabes en bedre sammenhæng mellem de erhvervsmæssige potentialer forskningen og udviklingen skaber på dette område, og den efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft det genererer. I modsat fald fortaber vi en enestående mulighed for at skabe nogle af fremtidens arbejdspladser.

Innovationsbehov

Professor Henrik Lund, Institut for Planlægning på AAU står i dag og de kommende år i spidsen for et forskningsprojekt, der fokuserer på udviklingen af fremtidens fjernvarmeløsninger – også kaldet 4. generations DH. Dette forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd har deltagelse af en række universiteter, rådgivningsfirmaer og producenter inden for branchen. Som et parallelt initiativ hertil vil det virkelig give mening, at der bliver sat fokus på det behov for arbejdskraft det genererer – således at der skabes sammenhæng mellem forskning, udvikling og implementering. Hermed underbygges virksomhedernes muligheder for eksport af dansk baserede fjernvarmeløsninger, og derved skabes der vækst og nye arbejdspladser.

De danske forudsætninger

Danmark har vel nok verdens mest udbyggede decentrale kollektive varmeforsyning, og mange andre lande står uforstående overfor, hvorledes vi er i stand til at basere denne på både traditionelle vedvarende energikilder og fluktuerende energikilder som vind og sol. Vi har de senere år igangsat udfasnin-gen de fossile brændsler ved varmeproduktionen. Det har givet grundlag for nye løsninger og nye kombinationsmuligheder – men det stiller også nye og ander-ledes krav til såvel rådgivere, producenter som teknisk personale. Forskningen på området sker løbende og ofte i et tæt samarbejde med den private og offent-lige sektor.

Der er i EU-regi megen fokus på at nedsætte udledningen af drivhusgasser ved varmeproduktion, og det skaber nogle vækstmuligheder for danske virksom-heder såfremt der er kapacitet til at imødekomme efterspørgslen.

Effekter og potentialer

Ved at skabe sammenhæng mellem de muligheder forskningen udvikler og konkretiseringen af dem skabes der et vækstpotentiale der er meget stort. Der vil således til stadighed være fokus på at kunne optimere såvel produktion som distribution af varme baseret på fossilfrie energikilder, og det marked vil være støt stigende i takt med de politiske målsætninger der formuleres på området.

Ønsket om at begrænse udledningen af drivhusgasser og efterspørgslen af grønne energiløsninger går således hånd i hånd – men hvis vi i Danmark skal høste af vor forskning og udvikling på området betinger det etableringen af den nævnte sammenhæng mellem forskning og uddannelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013