Gå til indhold

Vandressourcer og vandteknologi – en global udfordring

De globale udfordringer med at sikre vandressourcer, som en voksende befolkning, urbanisering, øget velfærd og klimaforandringer har skabt, kan sammen med Danmarks styrkeposition indenfor vandløsninger øge eksporten af innovative løsninger.

Indsendt af

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Resumé

De globale udfordringer med at sikre vandressourcer, som en voksende befolkning, urbanisering, øget velfærd og klimaforandringer har skabt, kan sammen med Danmarks styrkeposition indenfor vandløsninger øge eksporten af innovative løsninger. Danmark har opbygget internationalt stærke forskningsmiljøer, som har medvirket til at give dansk teknologi og rådgivning en stærk international position. En strategisk investering indenfor området vil kunne udbygge denne position og give Danmark en global førerstilling indenfor et område, hvor der foretages meget store globale investeringer.

Udfordring og muligheder

En øget befolkningstilvækst og urbanisering, økonomisk vækst og øget velfærd sætter de globale vandressourcer under stadig større pres forstærket af omfattende vandforurening, dårlig vandforvaltning, naturkatastrofer og klimaforandringer.  Det er en stor udfordring at forvalte vandressourcerne på en bæredygtig måde under hensyntagen til de forskellige interessenters behov. Den stadig voksende befolkning stiller krav til mængde og kvalitet af drikkevand. Der skal samtidigt skaffes vand til industri- og energiproduktion samt fødevareproduktion til den stigende befolkning. Disse behov skal afvejes mod ønsket om at sikre en acceptabel tilstand i de forskellige terrestriske og akvatiske økosystemer. Tilsammen har behovene skabt en stor efterspørgsel på bæredygtige teknologier og forvaltningsmetoder. Nye løsninger efterspørges både nationalt, i EU og ikke mindst i udviklings- og vækstlande. Disse udviklingsbehov kræver ny viden og innovation. Indenfor vandområdet i Danmark har der traditionelt været kort afstand mellem forskningsinstitutioner (viden) og virksomheder (innovation). Denne gunstige infrastruktur betyder, at der er særdeles gode muligheder for at realisere udviklingsbehovene.

Målsætning

Målet er via en fokuseret tværdisciplinær forsknings- og innovationsindsats at udvikle nye effektive og bæredygtige vandteknologiske løsninger, som kan bidrage til at løse de globale vandproblemer. Udviklingen af nye innovative metoder skal ske i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, offentlige myndigheder og forsyningsselskaber. Med de nødvendige investeringer er det muligt at accelerere forskningen og innovationen indenfor vandressourcer og vandteknologi, udnytte den danske styrkeposition inden for vandløsninger og realisere det potentiale dansk teknologi og rådgivning har til at være frontløber indenfor det globale vandmarked.

Innovationsbehov

Der knytter sig en række tværdisciplinære forsknings- og innovationsbehov for at realisere målet om at gøre Danmark til en international frontløber indenfor vand. Disse behov omfatter:

  1. Øget viden om samspillet mellem hydrologiske, vandkvalitetsmæssige og økologiske processer og vandets kredsløb på en skala, som er relevant for integreret vandressourceforvaltning, og tager hensyn til forskellige interesser og lande (f.eks. internationale flodbassiner)
  2. Udvikling af integrerede og multidisciplinære modelsystemer til simulering og prediktion af vandressourcens og vandmiljøets kvantitet og kvalitet under ændrede forhold
  3. Øget viden om effekten af oversvømmelse, tørke og saltvandsindtrængning på vandressourcer, arealanvendelse og afgrødeproduktion til udvikling af forvaltningsværktøjer og nye teknologier
  4. Udvikling af jordbaserede, fly- og satellitbårne sensorsystemer til overvågning og forvaltning af landanvendelse.
  5. Udvikling af metoder til kortlægning af vandressourcens kvantitet og kvalitet og udvikling af geofysiske metoder, bl.a. luftborne, til kortlægning af grundvandsmagasinernes udbredelse og tykkelse.
  6. Udvikling af intelligente styringssystemer og prioriteringsværktøjer til integreret forvaltning og beskyttelse af vandressourcer under hensyntagen til helheden i vandets kredsløb indenfor oplande og flodbassiner og i forhold til optimal implementering af EU’s vandrammedirektiv
  7. Udvikling af nye vandforsyningsteknologier, hvor kvalitet og kvantitet sammentænkes
  8. Udvikling  af nye teknologier til reduktion af påvirkningen af vandmiljø og naturområder med næringsstoffer, forureningsstoffer og patogener samt nye teknologier til genopretning af naturområder

Mulige aktørgrupper i forsknings- og innovationsindsatsen omfatter universiteter, offentlige som private forskningsinstitutioner, producenter af vandteknologi, rådgivende virksomheder, offentlige myndigheder, brancheorganisationer og forsyningsselskaber.

De danske forudsætninger

Danmark har opbygget internationalt stærke forskningsmiljøer indenfor vandområdet via en række målrettede forskningsprogrammer de sidste 20-30 år. Endvidere er Danmark et foregangsland indenfor videnbaseret forvaltning og beskyttelse af vandressourcer. Som følge af en højt prioriteret miljøpolitik er der etableret et hjemmemarked, som stiller store krav til videns- og teknologiindholdet for serviceydelser. Det har medvirket til, at der er opbygget en ekspertise hos danske virksomheder og rådgivere, som har givet dansk teknologi og løsninger en frontlinieposition på det internationale marked. En målrettet strategisk forsknings- og innovationsinvestering indenfor vandområdet vil kunne give en platform for, at Danmark kan udvikle en global styrkeposition.

Effekter og potentialer

De globale investeringer indenfor vand har et niveau, som er tre gange større end vindindustrien. Markedet for vandteknologi vurderes i dag at udgøre mellem 2.000 og 3.000 milliarder kroner om året og er i stadig vækst. I dag omfatter vandbranchen i Danmark ca. 200 virksomheder, beskæftiger ca. 35.000 personer og omsætter for ca. 30 mia. kr., hvoraf 50 procent er eksport. Rethink Water under Danish Water Forum har vurderet, at det er realistisk at tredoble eksporten på vandområdet til ca. 50 mia. kr. og at skabe yderligere 10.000 arbejdspladser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. april 2013