Gå til indhold

Innovativ klimatilpasning

De kommende års massive og nødvendige investeringer i klimatilpasning bør i videst mulige omfang målrettes nye løsninger og inddrage ny teknologi i en helhedsorienteret tilgang, der samtidig indtænker bydesign og byplanlægning

Indsendt af

Miljøministeriet

Resumé

De kommende års massive og nødvendige investeringer i klimatilpasning bør i videst mulige omfang målrettes nye løsninger og inddrage ny teknologi i en helhedsorienteret tilgang, der samtidig indtænker bydesign og byplanlægning. Et effektivt hjemmemarked med udbud og efterspørgsel på innovativ klimatilpasning er en forudsætning for at generere eksport. Forskning og innovation i vidensgrundlag og løsninger er helt afgørende for at sikre at den nyeste viden kobles til og responderer på kommunernes konkrete behov og virksomhedernes muligheder.

Udfordring og muligheder

Klimaændringer er blevet virkelighed. Derfor skal en ansvarlig klimapolitik ikke alene arbejde for at begrænse klimaændringer på længere sigt. Den skal samtidig sikre den indsats, der er nødvendig for allerede nu at tilpasse vores samfund til et ændret klima.

Kraftige regnskyl er den væsentligste klimaudfordring, som Danmark står over for nu og her. Det usædvanligt kraftige skybrud, der ramte København i sommeren 2011, er et konkret eksempel på, at ekstreme vejrhændelser kan have dramatiske konsekvenser for vores infrastruktur, boliger og virksomheder. De samlede forsikringsudbetalinger for skybrud i hele Danmark beløb sig i 2011 til ca. 6 mia. kr.

De investeringer, klimatilpasning kræver af det danske samfund over de kommende år og årtier, er afspejlet i regeringens aftale med kommunerne om at øge investeringerne i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. i 2013. Investeringerne betyder, at der er store muligheder for at udvikle og markedsmodne nye danske løsninger, der efterfølgende kan eksporteres til de mange steder i verden, der står overfor lignende udfordringer og med et presserende behov for klimatilpasning.

Hvis der sættes forsknings fokus på klimatilpasning nu, vil forskningsmidlerne kunne skabe en stærk synergieffekt med regeringens øvrige indsats. Regeringens vækstteam for vand, bio- og miljøløsninger har anbefalet, at der arbejdes målrettet på at støtte og facilitere udvikling af innovativ klimatilpasning, så de nødvendige investeringer i klimatilpasning får størst mulig spin-off på eksport og vækst.

Målsætning

Det er målet, at om 5 år vil 50 pct. af kommunernes klimatilpasning ske ved anvendelse af nye løsninger og/eller være baseret på ny teknologi, dvs. anvende andet end traditionelle kloakløsninger og tænke  livskvalitet og rekreative muligheder ind som en del af løsningen.

Det er endvidere målet, at klimatilpasningsløsninger om 10 år udgør en betragteligt større andel af den danske vandeksport.

Baggrunden for denne målsætning er todelt: For det første at levere et solidt vidensgrundlag for klimatilpasningsindsatsen i Danmark. For det andet at forskningsmiljøerne bidrager aktivt med anvendelsesorienteret forskning, der kan udvikle nye løsninger, som kan markedsgøres af danske virksomheder, komme danske kommuner til gode og bidrage til eksport af grønne løsninger.

Innovationsbehov

I økonomiaftalen for 2013 forpligtede kommunerne sig til massive ekstra investeringer i klimatilpasning på 2,5 mia kr. samt klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013. Regeringens indsats over det første år har haft særlig fokus på, at sætte de rette rammer for håndtering af ekstremregn bl.a. med en række lovændringer. Nu skal der øget fokus på at udnytte de bedre rammer til at målrette investeringerne i innovative løsninger. Traditionel udvidelse af kloakkerne er en dyr og ufleksibel løsning. Samtidig er der behov for en helhedsorienteret tilgang til offentlige investeringer, så vi løser flere problemer på én gang. Således kan byerne planlægges og designes, så vandhåndteringen skaber byliv og rekreative muligheder. Systemløsninger og den helhedsorienterede tilgang til vand i byer er et særskilt eksport brand, som kan udnyttes. Derfor er der behov for innovative løsninger og teknologi til at håndtere vandet billigere og bedre.

En strategisk forsknings- og innovationsindsats med udgangspunkt i FORSK 2020 vil kunne styrke arbejdet med klimatilpasning væsentligt på tværs af en lang række sektorer i samfundet. Der er særligt brug for anvendelsesorienteret forskning i samarbejder mellem forskere, myndigheder og virksomheder, så løsningerne kan spredes via markedet og skabe eksport og beskæftigelse.

De danske forudsætninger

Danmark har allerede en lang række styrkepositioner på vandområdet med relevans for klimatilpasningsindsatsen. Til håndtering af ekstremregn drejer det sig bl.a. om

 • effektiv rensning af spildevand og regnvand, herunder mobile decentrale rensningsløsninger,
 • permeable overflader til lokal bortskaffelse af regnvand
 • intelligent styring af kloakker
 • varslingssystemer for oversvømmelser
 • Systemløsninger, der samtænker byliv og vandhåndtering

Til håndtering af vandmangel i tørkesituationer drejer det sig bl.a. om:

 • effektiv vandforsyning med minimalt vandspild
 • effektiv fødevareproduktion og forarbejdning med lavt vandforbrug
 • effektiv industriproduktion med lavt vandforbrug

Med forventede vækst i både oversvømmelser og tørkeperioder i hele verden, er der et enormt eksportpotentiale for den danske ekspertise. Med øgede danske investeringer i udvikling (herunder forskning) og anvendelse af løsninger vil det øge chancen for at danske virksomheder kan udnytte eksportpotentialet.

Effekter og potentialer

 • Bedre og mere effektiv klimatilpasning i de danske kommuner.
 • Sikring af store værdier mod skader under oversvømmelser og tørke.Øget velfærd og livskvalitet i form af undgået sygdomme forårsaget af oversvømmelsers følgevirkninger samt nye rekreative muligheder i byrummet.Branding af DK som udstillingsvindue for bæredygtig byudvikling, hvor systemløsninger kombinerer bydesign og vandhåndtering
 • Øget eksport hos danske erhverv, der arbejder med vandløsninger med relevans for klimatilpasning.
 • Øget beskæftigelse hos de virksomheder, der hjælpes til at udnytte eksportpotentialet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013