Gå til indhold

Patient empowerment, Personalized medicine, Patientsikkerhed og pharmacovigilance og Målrettet forebyggelse

Ministeriet vil gerne temasætte fire udfordringer inden for sundhedsområdet, hvor der især vil være behov for nye, innovative løsninger: Patient empowerment-, Personalized medicine-, Patientsikkerhed og pharmacovigilance- og forebyggelsesudfordringen

Indsendt af

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Resumé

Sundhedsområdet er et af de områder, hvor innovation er en væsentlig årsag til samfundsmæssig udvikling og fremskridt. Samtidig besidder dansk sundhedsforskning en styrkeposition både sammenlignet med andre forskningsområder i Danmark og sammenlignet med andre lande.

Strategiske investeringer i forskning og innovation inden for sundhedsområdet kan være en af løsningerne på, hvordan vi i Danmark får styrket væksten og konkurrenceevnen i forhold til andre lande. Derudover vil øget innovation i forhold til sundhedsområdet også komme patienterne til gode som følge af bedre behandlinger og mere effektive forløb.

Udfordringerne på sundhedsområdet både nationalt og globalt er kendte. Flere ældre og flere mennesker med behandlingskrævende og ofte kroniske sygdomme er en tendens vi allerede nu må forholde os til i udviklingen af sundhedsvæsnet. Ministeriet vil gerne temasætte fire udfordringer inden for sundhedsområdet, hvor der især vil være behov for nye, innovative løsninger. Disse nye løsninger vil have relevans for et stigende globalt marked.

  • Patient empowerment-udfordringen er at sikre en større aktivering af patientens egne ressourcer i forhold til patientens egen pleje og behandling både i- og udenfor sundhedsvæsenet.
  • Personalized medicine-udfordringen er at sikre, at vores stigende viden om sygdommes og patienters karakteristika bliver omsat til bedre og mere effektive behandlinger.
  • Patientsikkerhed og pharmacovigilance-udfordringen er både at sikre at den enkelte behandling eller det enkelte lægemiddel er sikkert, men også at der er fokus på patientsikkerheden i selve sundhedsvæsnet fx hygiejne, bekæmpelse af utilsigtede hændelser og resistens.
  • Målrettet forebyggelse-udfordringen ligger både inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse. I jo større omfang vi kan målrette og tilpasse forebyggelsesindsatserne, jo større sandsynlighed er der for, at forebyggelsesindsatserne virker for den enkelte borger og patient.

Alle disse fire temaer er fremtidige udfordringer inden for det sundhedspolitiske område, som kræver innovative løsninger. Samtidig vil løsningerne både adressere de konkrete udfordringer, men også gøre det muligt for Danmark at bidrage til løsningerne af disse problemstillinger på globalt plan. Det vil gavne patienterne og skabe vækst for den danske sundhedsindustri, hvilket samlet set vil skabe mere velfærd for alle i Danmark.

Sundhedsministeriet finder det afgørende, at ministerierne er med til at fokusere indsatsen ved at kvalificere udfordringerne. Det vil vi meget gerne fortsat bidrage til. Samtidig må det være op til aktørerne, dvs. sundhedsvæsenet i regioner og kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner at bidrage til løsningsformuleringerne.

Således kan telemedicin ses som én af løsningerne på både mere patient empowerment, mere personalized medicine og på den målrettede forebyggelse, men telemedicin er kun én af løsningerne og kan ikke stå alene nogen af stederne. Derfor er det vigtigt at være åbne overfor forskellige løsninger på udfordringerne,

Løsningerne på fx patient empowerment-udfordringen vil kunne eksporteres til andre dele af verden, hvor behovet for løsninger på nævnte udfordring er større end i Danmark som følge af fx større fysiske afstande mellem borgere/patienter og sygehuse.
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på en række områder allerede igangsat initiativer, der kan bidrage til at styrke innovationen og væksten på ovennævnte områder. Bedre anvendelse af sundhedsdata er et af de områder, som ministeriet målrettet arbejder på at styrke. Det gælder både adgangen til data og den underliggende infrastruktur.

For bl.a. at skabe klarere rammer for offentligt-privat samarbejde om sundhedsforskning har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse endvidere nedsat en arbejdsgruppe vedr. fremtidig regulering af sundhedspersoners tilknytning til industrien.

Et fagligt samarbejde mellem sundhedspersoner i klinisk arbejde og lægemiddelindustrien er en nødvendig forudsætning for udvikling og brug af lægemidler. Med samarbejde og deling af viden får industrien ekspertise fra fagpersoner med patientkontakt – og disse får indsigt i industriens forskning og viden om de forskellige produkters sammensætning, virkemåde og brug.

For at der ikke skal opstå tvivl om, at lægemidler ordineres og udleveres upåvirket af industriinteresser, vurderer arbejdsgruppen regler og nuværende praksis for dette samarbejde.

Potentialerne i forbindelse med de igangværende sygehusinvesteringer, som regionerne foretager frem mod 2020 er store, også inden for innovation og udvikling af nye løsninger.

Det kan f.eks. være i forbindelse med indkøb af it og udstyr til de nye sygehuse og digitale løsninger til at understøtte samspil mellem sygehusspecialister og kommunal sundhedspleje, men også i forbindelse med f.eks. satsningen på energieffektive sygehusbyggerier, som regeringen har understøttet med en låneadgang til energiinvesteringer i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Sundhedsministeriet vil fortsat gerne indgå i drøftelser med Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser om perspektiverne inden for dette, idet det videre arbejde bør ses i sammenhæng med indspillet fra Danske Regioner.

Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, der er nedsat i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, arbejder blandt andet med øget koordination af indsatser på området for sundhedsforskning. Herunder ligger også et arbejde med at sikre bedre rammer for dansk sundhedsforskning.

Medlemmerne af forummet repræsenterer et bredt udsnit af interessenter med viden om sundhedsforskning – blandt andet både fra industrien, regionerne og universiteterne. Løsninger af fremtidens udfordringer på sundhedsområdet vil ofte kræve samarbejde mellem fx industrien og offentlige aktører. Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning er netop sammensat, så det er i stand til at afdække potentialer for innovation og vækst i forhold til den kliniske forskning i Danmark.

Derudover skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som følge af Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsningers anbefalinger bidrage til udarbejdelse en vækstplan på området.  Her forventes det, at der skal tages initiativer både vedrørende adgangen til sundhedsdata og offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning. Uddannelsesministeriet vil blive inddraget i dette.

Som det fremgår af ovenstående vurderer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse derfor, at der kan være behov for overordnet set at styrke indsatsen og investeringer på en række områder inden for det sundhedspolitiske felt.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ser frem til følge INNO+-processen i den kommende tid.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013