Gå til indhold

Bariatriske udfordringer i primær og sekundær sektor

Antallet af svært overvægtige (bariatriske) borgere og patienter er stigende i Danmark og globalt, hvilket medfører en lang række nye udfordringer i forhold til pleje, forflytning og arbejdsmiljø mv.

Indsendt af

Patient@home

Resumé

Antallet af svært overvægtige (bariatriske) borgere og patienter er stigende i Danmark og globalt, hvilket medfører en lang række nye udfordringer i forhold til pleje, forflytning og arbejdsmiljø mv. Innovation af løsninger, der kan imødekomme og reducere disse udfordringer har derfor et stort nationalt og internationalt potentiale.

Danmark har med vores veludviklede velfærdssektor, fokus på arbejdsmiljø og erfaring med brugerdreven innovation et stærkt udgangspunkt for innovation af løsninger med et globalt marked på området.

Udfordring og muligheder

Antallet af svært overvægtige (bariatriske) borgere og patienter, defineret som personer med et Body Mass Indeks (BMI) > 35-40, er stærkt stigende og medfører udover de personlige og sundhedsmæssige konsekvenser en række ganske omfattende udfordringer for den offentlige sektor. Tilvæksten vil bl.a. indebære nye udfordringer i forhold til undersøgelse, pleje, behandling og forflytning af bariatriske patienter og borgere, herunder også arbejdsmiljømæssige konsekvenser for det involverede personale, primært i relation til forflytninger.

Der er store muligheder for innovation af løsninger, der både kan forbedre pleje og arbejdsforhold og give bariatriske borgere en større grad af selvhjulpenhed og autonomi. Løsningerne vil have globale afsætningsmuligheder for danske virksomheder.

Målsætning

Målsætningen er at fokusere på innovation, udvikling og kommercialisering af løsninger, der kan mødekomme de udfordringer, den offentlige sektor står overfor som konsekvens af udvikling indenfor bariatri. Der er eksempelvis behov for innovation og implementering af senge, stole, loftlifte og operationsborde mv., der kan tolerere den ofte ekstreme fysiske belastning, de bariatriske patienter/borgere udsætter omgivelserne for. Der vil ligeledes være behov for at innovere løsninger, der kan forebygge og lindre de tryksårsproblematikker, der i særlig grad relaterer sig til patient- og målgruppen.

Innovationsbehov

Der er behov for at innovere og produktudvikle i forhold til materialer og løsninger, der kan imødekomme og klare de problemer og belastninger, de bariatriske borgere og patienter medfører på omgivelserne. Samtidig med at løsninger funktionelt og designmæssigt i praksis opleves som anvendelige og acceptable. Der skal tænkes i innovation af løsninger, der fx inkluderer robotelementer fra danske innovationsmiljøer, klustere og virksomheder på området.

De danske forudsætninger

Muligheden for udvikling af innovative løsninger i forhold til de bariatriske udfordringer er store, bl.a. grundet Danmarks veludviklede velfærdssektor og en stærk tradition for fokus på arbejdsmiljø og innovativ tilgang til udvikling af nye løsninger, fx ved brugerdreven innovation.

Danmark har en række virksomheder med globale styrkepositioner indenfor bl.a. forflytningsteknologier, fx Guldmann og Ergolet, og aktuatorer, fx Linak, som kan indgå i udviklingsarbejdet og kommercialisering af løsningerne.

Danmark har endvidere et stærkt og internationalt anerkendt forsknings- og innovationsmiljøer indenfor robotteknologi, som kan drive innovationsprocesserne i samarbejde med danske robotvirksomheder, fx Universal Robots, der ligeledes kan bidrage til i innovation af hele løsninger og delkomponenter.

Effekter og potentialer

Innovationsindsatsen vil bidrage til at positionere Danmark som førende indenfor innovation og implementering af teknologier, der imødekomme de udfordringer, der er forbundet med stigningen i antallet af bariatriske patienter og borgere.

Indsatsen vil understøtte realisering af et erhvervsmæssigt potentiale på et område med globale udfordringer og afsætningsmuligheder.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013