Gå til indhold

Oprettelse af nationalt videnscenter for dokumentation af innovative medicinske teknologier

Der er i dag kun en begrænset videnskabelig dokumentation for effekt og effektivitet af innovative medicinske teknologier.

Indsendt af

Patient@home

Resumé

Der er i dag kun en begrænset videnskabelig dokumentation for effekt og effektivitet af innovative medicinske teknologier. Dette forhold er også anerkendt af EU kommissionen som en af de mulige forklaringer på den manglende markedspenetrering og storskala implementering af bl.a. telemedicinske løsninger. Dette førte i 2009 til igangsætning af arbejdet med etableringen af en Europæisk evalueringsmodel og efterfølgende etablering af en række storskala dokumentationsprojekter.

OUH har været en central spiller i dette arbejde og ønsker at fremme udvikling, afprøvning og implementering af innovative medicinske teknologier, samt dokumentationen af effekter og konsekvenser af disse.

På baggrund af bl.a. disse erfaringer opretter OUH Center for Innovative Medicinske Teknologier, CIMT. Centret har til formål at koordinere indsatsen samt at indsamle dokumentation for effekterne af de aktuelle tiltag.

Centeret, som er en virtuel konstruktion, refererer til et innovationsråd, der består af ledere og forskere fra OUH og SDU.

Under CIMT etableres en forskningsenhed i samarbejde med SDU. Enheden skal beskæftige sig med forskning i innovative medicinske teknologier ud fra sundhedsvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige vinkler.

Udfordring og muligheder

Med den aktuelle demografiske udvikling, hvor der forventes et større antal ældre og et større antal kronikere, er det en udfordring kontinuerligt at udvikle sundhedsvæsnet, så det med de eksisterende ressourcer kan varetage befolkningens behov for sundhedsydelser. Samtidig ønsker man at undersøge, om patienter kan være gøres mere selvhjulpne ved brug af innovative teknologier.

OUH og SDU har oparbejdet et styrkeområde inden for telemedicin og medicinsk innovativ teknologi, hvor man allerede har gennemført en del telemedicinske innovations- og udviklingsprojekter, heraf en del i samarbejde med private virksomheder. Der er et stærkt fundament og vækstlag hos klinikerne pga. et anvendelsesorienteret fokus.

OUH har i regi af EU deltaget i udviklingen af et værktøj til evaluering af effekten af telemedicinske projekter, som aktuelt anvendes i en række sammenhænge på europæisk plan.

Målsætning

Målsætningen er at sikre opbygning af et nationalt videnscenter for udvikling, afprøvning og dokumentation af innovative kliniske teknologier.

Centret skal være et nationalt anerkendt forsknings- og udviklingscenter på OUH/SDU med fokus på forskning, innovation og udbredelse af telemedicin og klinisk anvendelse af medicinsk innovativ teknologi, der tager udgangspunkt i den daglige kliniske praksis og de oplevede kliniske behov.

Innovationsbehov

Innovationsindsatsen skal fokusere på udvikling, afprøvning, dokumentation og implementering af innovative medicinske teknologier. Drivkraften for indsatsen skal være oplevede behov i det daglige kliniske arbejde.

De danske forudsætninger

National Sundheds-IT og Regionernes Sundheds-IT anbefaler etablering af et nationalt center for telemedicin.

Danmark har allerede styrkepositioner inden for udvikling af brugerdrevne innovative løsninger inden for sundhedsvæsnet, herunder telemedicinske og robotteknologiske løsninger.

Herudover giver den danske tradition for entydig registrering af patientdata og deraf følgende muligheder for registerforskning et stort potentiale for forskningsbaseret dokumentation, og gør samtidig CIMT til en interessant medspiller for internationale samarbejdspartnere.

OUH anses i EU sammenhæng for førende indenfor etablering af dokumentation for effekter (både klinisk og økonomiske) af teknologiske løsninger, således har OUH udviklet evalueringsmodellen der anvendes og ansvaret for evalueringen i alle de nuværende pilot A projekter i EU's CIP program.

Effekter og potentialer

Ved at sikre udvikling og implementering af innovative medicinske løsninger, samt forskningsbaseret evaluering af effekterne, kan CIMT medvirke til at udnyttelsen af sundhedsvæsenets ressourcer optimereres samtidig med, at patienter gøres mere selvhjulpne i hverdagen. Endvidere er en god og troværdig klinisk dokumentation en forudsætning for, at produkterne efterfølgende kan introduceres på et nationalt eller globalt markedet – manglende dokumentation kan have alvorlige konsekvenser hvilke Novo senest har oplevet.

På længere sigt er der stort forretningsmæssigt potentiale i udbredelsen af de mest effektive innovative medicinske teknologier samt for nationale og internationale forskningssamarbejder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013