Gå til indhold

Det innovative godstransportsystem

Nøglen til et fremtidigt succesfuldt intermodalt transportsystem for gods ligger i lang højere grad indenfor organisering og optimering af de processer, der styrer godsstrømmene. Dette kræver en helt ny tilgang til organisering af transport.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

De politiske målsætninger om fremtidig overflytning af godstransport fra vej til sø og jernbane kan ikke opnås  udelukkende ved fysiske tiltag, som f.eks. udbygning af infrastrukturen.

Nøglen til et fremtidigt succesfuldt intermodalt transportsystem for gods ligger i lang højere grad indenfor organisering og optimering af de processer, der styrer godsstrømmene.

Dette kræver en helt ny tilgang til organisering af transport, således at det ikke længere er et spørgsmål om blot at fragte gods fra A til B, men at transporten bliver en integreret del af planlægningen af f.eks. produktion, lager og forbrug.

Denne INNO+ indsats vil i høj grad fokusere på udvikling af konkrete værktøjer til at understøtte den ønskede udvikling og med udgangspunkt i Vækstteamrapporten: Det Blå Danmark, vil der være fokus på søtransport.

Da aktørerne i de intermodale transportkæder for gods spænder vidt, og organiseringen er kompleks, fordrer det i høj grad en interdisciplinær tilgang at udvikle brugbare værktøjer til fremme af den ønskede udvikling.

Udfordring og muligheder

I Forsk2020 efterlyses ”viden om fremtidige behov for intermodalitet og nye bæredygtige godstransport- og logistiksystemer, der fx integrerer sø- og landtransport.” Der efterlyses ligeledes et vidensbaseret grundlag for indretning af og samspil mellem transportformerne og det øvrige samfunds aktiviteter såsom virksomhedslokalisering, mobilitet og byudvikling.

Denne efterlysning ligger i tråd med målsætningerne i EU’s hvidbog for transport fra 2011, hvori det fremgår, at ”30 % af vejgodstransporten på strækninger over 300 km bør overgå til andre transportformer såsom jernbane eller søtransport inden 2030 og mere end 50 % inden 2050. Effektive og grønne godstransportkorridorer skal bidrage hertil. Hvis vi skal nå det mål, skal der udvikles passende infrastruktur.”

Med et så ambitiøst mål er det hverken fysik eller økonomisk muligt at bygge sig til den ønskede kapacitet i transportsystemet – det er derfor endnu vigtigere at udnytte kapaciteten i det eksisterende transportsystem bedst muligt – hvilket kræver en helt ny forståelse af de processer, der styrer godsstrømmene, og hvorledes disse processer kan påvirkes.

En helt fundamental forudsætning for at kunne opnå hvidbogens målsætninger er udnyttelsen af søtransport. Søtransport er i dag den transportform, der ubetinget har det største udviklingspotentiale i forhold til kapacitet og energieffektive transporter.

Der er derfor med denne INNO+ indsats mulighed for at få stor indflydelse på, hvorledes den fremtidige godstransport i Europa organiseres og ikke mindst at fremme søfarten som den oplagte løsning på målsætningen for europæisk godstransport.

Målsætning

Den konkrete målsætning er først og fremmest at udvikle værktøjer til styring og koordinering af intermodal godstransport, således at disse transportløsninger fremstår som den mest effektive transport under hensyntagen til ressourcer, miljø, udvikling, handel, produktion og erhverv. Dette kræver selvsagt en høj direkte involvering af samtlige aktører.

Innovationsbehov

I udgangspunktet er der i denne INNO+ indsats først og fremmest brug for procesinnovation (viden) om organiseringen af intermodal transport og hvilke processer, der styrer disse. Denne viden skal omsættes til værktøjer, der gør det muligt at påvirke udnyttelsen af transportsystemet i den ønskede retning.

Dette kræver en høj grad af innovation. Udviklede værktøjer og brugen af dem skal formidles til en meget inhomogen aktørgruppe, og der vil dermed være behov for yderligere en innovationsindsats for at udvikle de rigtige uddannelsesmetoder og uddannelsesformer.

Aktørgrupper:

  • Producenter
  • Transportører
  • Shippingagenter
  • Organisationer
  • Myndigheder
  • Infrastrukturejere

Innovationsindsatsen organiseres af SDU med inddragelse af aktører og relevante universiteter. Innovationsindsatsen vil skulle løbe frem til 2020, med løbende resultater undervejs. Indsatsen vil skønsmæssigt kræve en  finansiering i omegnen af 15 millioner kr. i denne periode.

Tiltaget vil have meget svært ved at finde alternativ privat finansiering primært pga. den omfattede aktørgruppe, hvori der mellem aktørerne findes en lang række modsatrettede interesser. Der skulle dog være god mulighed for at opnå medfinansiering fra EU.

De danske forudsætninger

Danmark er en international maritim sværvægter, men også et land der har tradition for samarbejde på tværs af brancher, og hvor der i universitetsverden er tradition for en langt mere tværvidenskabelig tilgang end i andre lande. Kombinationen af disse to forhold giver de bedst mulige forudsætninger for at løfte dette tiltag.

Effekter og potentialer

Udviklingen af et videnssamfund kan ikke kun baseres på at indsamle viden - der skal også foregå vidensopbygning, vidensoverførsel og vidensudnyttelse.

Ved at fremme intermodal transport via søfart vil der kunne opnås betydelige ressourcebesparelser på godstransport, uden at det vil føre til en øget miljøpåvirkning. Dette vil sikre en bæredygtig udvikling af handel, produktion og erhverv ikke bare i Danmark, men i hele EU.

Det er klart, at der i den forbindelse vil være betydelige konkurrencemæssige fordele forbundet med at være de første til at implementere de udviklede systemer, hvilket vil give dansk erhvervsliv en konkurrencemæssig fordel, samtidig med at der vil være mulighed for en omfattende systemeksport.
En overflytning af gods til sø vil desuden aflaste både det nationale og det europæiske vejnet og dermed lede til mindre trængsel, færre uheld og mindre slid.

En øget overflytning af gods vil samtidig betyde, at investeringer i vejinfrastruktur kan udskydes, og samfundet dermed kan udnytte de frigjorte midler til andre formål.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013