Gå til indhold

Marine ressourcer - Tilbageførsel af tabte næringsstoffer fra hav til land i form af højværdiprodukter

På baggrund af det øgede pres på de naturressourcerne på land og de store tab af næringssalte fra fødevareproduktionen er det formålet med indsatsen at udvikle effektive metoder til opsamling af tabte næringssalte i det marine miljø og returnere dem til land i form af værdifuld biomasse.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

På baggrund af det øgede pres på de naturressourcerne på land og de store tab af næringssalte fra fødevareproduktionen er det formålet med indsatsen at udvikle effektive metoder til opsamling af tabte næringssalte i det marine miljø og returnere dem til land i form af værdifuld biomasse samt udvikle effektive metoder til omsætning af denne til højværdiprodukter.

Opsamlingen af næringssalte skal ske gennem dyrkning af muslinger og tang i såkaldte fangkulturer, der binder næringssaltene i biomasse, og dermed flytter dele af biomasseproduktionen ud på havet.

Herved etableres både en bæredygtig produktion uden tilsætning af hjælpestoffer og et effektivt virkemiddel til fjernelse af næringsstoffer fra det marine miljø, hvilket vil reducere de negative effekter af næringssaltbelastningen. Indsatsen skal gennem innovation finde løsninger i alle led fra produktionen i vandet, over forarbejdning og anvendelse af produkterne til dokumentation og optimering af de miljømæssige effekter. Herved skabes arbejdspladser og unik know-how.

Udfordring og muligheder

En væsentlig udfordring for at realisere visionen om en grøn økonomi er at optimere udnyttelsen af ressourcer og arealer.

Der er med det stigende behov for fødevarer, foder og energiafgrøder et øget pres på både arealer til dyrkning og de nødvendige råstoffer til fremstillingen. Samtidig tabes en række essentielle råstoffer som fosfor og kvælstof fra land til havet, hvor de forårsager den største trussel mod miljøtilstanden i de kystnære farvande.

En løsning på dette dobbelte problem er at bruge dyrkning af muslinger og tang (marine fangkulturer), der med et meget lille CO2 fodaftryk kan opfange næringssaltene og returnere disse til land i form af biomasse med højt indhold af proteiner og essentielle sporstoffer.

Konkrete problemer er fx manglen på bæredygtigt producerede proteiner i især det økologisk landbrug. De marine fangkulturer rummer store muligheder for grøn produktion samtidig med, at de løser nogle af de akutte problemer med miljøtilstanden i de kystnære farvande. Dermed er der potentiale for eksport af både bæredygtige produkter og know-how.

Udfordringerne er at effektivisere produktion og forarbejdning, så den bliver omkostningseffektiv, og finde flere anvendelsesmuligheder for dele af biomassen. Endelig ligger der en udfordring i at finde den optimale miljømæssige placering af fangkulturerne.

Målsætning

Målsætningen er at skabe grundlag for en produktion af muslinger og tang, der kvalitetsmæssigt kan erstatte fiskemel som foderingrediens, skabe et konkurrencedygtigt marked for økologiske proteinkilder, udvikle en betydende produktion af højværdistoffer (bioaktive komponenter), bidrage i betydende omfang til opnåelse af miljømålene i de kystnære farvande, styrke havbrugsproduktionen af fisk og opbygge basal know-how med henblik på eksport af miljøløsninger.

Det er en særskilt målsætning af innovationsindsatsen skal skabe grundlag for jobskabelse i randområder.

Innovationsbehov

Der er behov for innovationsindsatser på flere felter:

I. Opdræt af fx muslinger og tang skal optimeres gennem udvikling af let tilgængelige teknologier, der kan gøre produktionen billigere og målrettet mod fangkulturer. Opdræt i Danmark er præget af få SMV’er uden kapacitet til denne indsats.

II. I forarbejdningen skal der udvikles teknikker til fx afskalning af muslinger eller tørring/opbevaring af tang og videreforarbejdning af produkterne. Denne udfordring kan løses i samarbejde med den eksisterende skaldyrindustri og lignende virksomheder på tang-siden samt med fx fiskemelsfabrikkerne eller de store grovvareselskaber. Endvidere vil en række aktører både indenfor energisektoren og udviklere af bioaktive stoffer kunne indgå som samarbejdspartnere, ligesom alternative forarbejdningsformer som fermentering kan indgå.

III. Indenfor anvendelse mangler der dokumentation af muslingerne og algernes egenskaber som fx foderingrediens, bioaktive ingredienser eller energi.

IV. Miljøeffekterne af fangkulturerne og deres optimale beliggenhed vil fordre integration med vandplanerne og en dokumentation af de samlede effekter.

Punkterne I-II fordrer teknologisk udvikling af udstyr og metoder, III-IV er primært F&U-indsatser, der især vil være af betydning for eksport af know-how og som basis for produktionen. Der vil kunne dannes partnerskaber både på tværs af brancher og mellem vidensinstitutioner og virksomheder.

De danske forudsætninger

Det Strategiske Forskningsråd har løftet de første indsatser omkring fangkulturer. Der er dermed i Danmark skabt nogle F&U-miljøer omfattende AU, DTU, SDU og TI som er unikke på verdensplan.

Ingen andre steder har udvikling af fangkulturer omfattet så bredt et fagspektrum og er nået så langt. I Danmark findes en række virksomheder med potentiel interesse i både nye produkter og nye forarbejdningsmetoder (Novozymes, Haldor Topsøe) samt en miljøforvaltning med interesse for alternative virkemidler.

I særlig grad har den danske fødevaresektor interesse i marine proteiner og alternative virkemidler. Det gælder foderproducenter, landbruget og akvakulturen, der både er påvirket af manglen på proteinkilder og problemerne med tabet af næringssalte.

Udviklingen af marine ressourcer produceret i fangkulturer og deres anvendelse kan foregå alene baseret på dansk viden og teknologi.

Dette projektforslag er koordineret med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, som indsender enslydende forslag.

Effekter og potentialer

Der vil være effekter og potentialer på flere niveauer:

  • I produktionen af muslinger og tang er der potentiale for beskæftigelse og primært i kystnære samfund udenfor de store byer.
  • For fødevareproduktionen vil der være konkurrencefordele ved at få adgang til lokalt producerede, bæredygtige foderingredienser og især den økologiske fødevareproduktion kommer til at mangle proteinkilder. Adgang til økologiske marine ressourcer som muslinger og tang vil kunne sikre grundlaget for en fortsat stigning i den økologiske produktion. Endvidere vil produktion til havs reducere presset på landjorden og have selvstændige miljøgevinster til fordel for fødevareproduktionens kapacitetsbehov.
  • For foderstofproducenter og andre ingrediensvirksomheder vil der blive adgang til nye, bæredygtigt produceret biomasse af meget høj kvalitet.
  • For miljøet i de kystnære farvande vil der muligheder for forbedring af den økologiske status.
  • Ved at se fangkulturer og den derved producerede biomasse som en helhed er der muligheder både for større integration mellem universitetsmiljøerne og erhvervslivet og for selvstændige, samlede pakkeløsninger med betydelig eksportpotentiale.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013