Gå til indhold

Det strømlinede borgerforløb

I socialt arbejde, især på handicapområdet, udgør sektorielle og organisatoriske opdelinger af borgerens samlede forløb stadig store udfordringer.

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

I socialt arbejde, især på handicapområdet, udgør sektorielle og organisatoriske opdelinger af borgerens samlede forløb stadig store udfordringer. Hvordan optimerer man borgerens samlede ’velfærdspakke’ så den samlede service på tværs af sektorer og organisationer fremstår sammenhængende, koordineret og gennemskueligt for alle parter, herunder især den enkelte borger?

Udfordring og muligheder

På handicapområdet er mange borgerforløb kendetegnet ved kontakt til talrige aktører, herunder hospitalsafdelinger, rehabiliteringscentre, socialkontorer, hjælpemiddelcentre, PPR, daginstitutioner/skole/uddannelsesinstitutioner/arbejdsplads, egen læge, fysio- og ergoterapi m.m. Udfordringen er til stadighed at skabe en effektiv vidensdeling og smidigt informationsflow med henblik på at udvikle et samlet forløb, hvor hver enkelt ydelse supplerer og komplementerer hinanden uden at borgeren selv skal være ansvarlig for at denne koordination. Udfordringerne er forankret i en bred vifte af lovgivningsmæssige, organisatoriske, teknologiske og faglige barrierer, som er vanskelige at adressere samlet.

Målsætning

At skabe en sammenhængende, koordineret og gennemskuelig velfærdsløsning for den enkelte borger med henblik på større livskvalitet og brugertilfredshed, bedre kvalitet i ydelserne og mere effektiv opgaveløsning.

Innovationsbehov

At skabe nye fælles platforme (lovgivningsmæssigt, organisatorisk, teknologisk, fagligt) på tværs af alle aktører på velfærdsområdet. Der kan evt. tages udgangspunkt i nuværende erfaringer med digitalisering af udsatte voksne og handicapområdet

Forudsætninger

Danmark har i mange år arbejdet målrettet mod en højere grad af sammenhængende forløb på velfærdsområdet. Viden herfra kan skabe et solidt vidensgrundlag, hvorfra der kan tages afsæt til at sammentænkning af de enkelte initiativer, fx sammenhængende patientforløb og koordineret sagsbehandling.

Effekter og potentialer

Potentialet er en væsentlig produktivitetsforbedring, øget effektivitet og kvalitet i det samlede borgerforløb. Hertil kommer øget livskvalitet og tilfredshed hos den enkelte borger, især borgere med længerevarende og omfattende behov for velfærdsydelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013