Gå til indhold

Samarbejde mellem studerende og virksomheder til fælles bedste

Målet med indsatsen er at hæve antallet af studieforløb på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier med 15% årligt de næste 5 år, der tager udgangspunkt i samarbejde med virksomheder og andre organisationer.

Indsendt af

University College Nordjylland

Resumé

Studerende som den gratis udviklingafdeling?

Målet med indsatsen er at hæve antallet af studieforløb på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier med 15% årligt de næste 5 år, der tager udgangspunkt i samarbejde med virksomheder og andre organisationer med fokus på hævelse af virksomhedernes innovationskraft og de studerendes kompetencer.

Desuden vil der som ydermere kunne ske en forøgelse af antallet af studenteriværksættere som Spin-off.

Som et delmål skal der arbejdes med etablering af systematiske modeller for hvordan videniværkssættere og SMV’ere kan samarbejde med studerende om udvikling af virksomhedernes produkter etc.

Disse modeller skal udvikles gennem en action-orienteret forsknings- og udviklingsprojekt over 5 år.

Udfordring og muligheder

Nystartede iværksættere og SMV’ere har typisk manglende økonomisk og videnmæssig kapacitet i forbindelse med udvikling af nye produkter/services, afsøgning af nye markeder, finansiering etc.

Specielt i udkantsområderne er der udfordringer bl.a. fordi det kan være svært for SMV’ere at tiltrække relevant højtuddannet arbejdskraft og/eller beskæftige videnstunge medarbejdere på fuld tid.

Samtidig er der hos de skitserede uddannelsesinstitutioner en række initiativer i retning af en nærmere tilknytning til erhvervsliv og andre aftagere, hvor undervisning og læring tilrettelægges med fokus herpå.

Men der savnes viden og modeller for hvordan sådanne forløb skrues sammen for at fungere optimalt i forhold virksomhedernes innovation og de studerendes kompetencer. Hvad virker og hvad virker ikke i denne sammenhæng?

Målsætning

Dette er en indsats der forsøger at hæve antallet af praksissamarbejde hvor studerende på de videregående uddannelser i deres studieforløb medvirker i ”løsninger” af konkrete udfordringer hos virksomheder.

Det kvantitative mål er en forøgelse af antallet af sådanne projekter med 15 % pr. år over en 5 årig periode. En væsentlig sideeffekt af dette kan være en større antal af studerende, der i løbet af studietiden eller kort tid efter endt uddannelse etablerer egen virksomhed, da de kommer tæt på praksis og evt. ser potentialer i forhold til etablering af egen virksomhed bl.a. som underleverandør.
 
Parallelt med det kvantitative mål om mere praksissamarbejde, er en yderligere målsætning, at skabe et relevant vidensgrundlag om de konkrete effekter af forskellige typer samarbejde, der kan føre til en række anbefalinger i form af modeller, hvor der konkrete skabes værdi.

Det skal ske via et større landsdækkende Forsknings- og Udviklingsprojekt, hvor kompetence folk fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i tæt tilknytning til en række udvalgte forløb følger disse med fokus på effekter for virksomheder og læringseffekter for studerende. Forløbene udpeges ud fra nogle definerede kriterier af en styregruppe.

Innovationsbehov

Her skitseres et antal udfordringer:

 • Etablering af et Forsknings- og Udviklingskonsortium med involvering af aktører fra virksomheder, regioner og uddannelsesinstitutioner, der skal initiere processen med studenterdrevne projekter.
 • Udvikling af modeller for ”finansiering af studenterdeltagelse”. Vil eksempelvis en projektgruppe på UCN kunne kræve en form for ”løn/honorar” for deres arbejde for en virksomhed (evt. statslig finasiering) – Der findes fx modeller i Belgien. (Kan evt. kombineres med SU-reform).
 • Etablering af nogle juridiske standarter/modeller for ejerskab af projektindhold hos det enkelte studenterprojekt.
 • Etablering af studiemæssige ”rum” fx på bekendtgørelsesniveau, der ”tvinger” uddannelsesinstitutioner til interdisciplinært praksissamarbejde.
 • En tilpasning af eksamenssystemet på uddannelsesinstitutionerne, der gør at de studerende i højere bliver ”målt på” ”kvaliteten” af deres samarbejde med virksomhederne. Det skal ske for at modvirke den såkaldte ”wash-back-effekt” (de studerendes motivation etc. er fokuseret i retning af eksamen og de krav, der stilles her).
 • Etablering af et ”Practice Journal” hvor gode eksempler – mellem studerende og virksomheder – så vidt muligt offentliggøres. Skal ikke være forskningsorienteret men henvende sig til de virksomheder som UC-viden i professionshøjskolesektoren kan ligge til grund for.

De danske forudsætninger

Der eksisterer allerede i Danmark en række indsatser der støtter op om det foreslåede:

 • Et finmasket rådgivningssystem for iværksætteri, herunder funktioner på uddannelsesinstitutionerne, der understøtter de studerendes iværksætteri.
 • Praktikordninger for de fleste uddannelser, specielt på professionshøjskole- og erhvervsakademiniveau.
 • Professionshøjskoler og erhvervsakademiner har fået udmeldt kr.40 mill. Kr. på området i forbindelse med innovationsstrategien.
 • Konkrete innovative uddannelsesforløb, hvor studerende samarbejder med virksomheder i deres studieforløb (UCN har f.eks. sammen med Aalborg Universitet etableret U-CrAc-forløbet www.ucrac.dk og Solution Hub-forløbet www.solutionhub.dk, der på forskelligt vis forsøger at forene virksomhedernes behov for innovation med de studerendes læringsbehov. Der etableres i øjeblikket følgeforskningsaktiviteter i forbindelse med projekterne).
 • Institutionelle ”møderum”, hvor mulig ”dating” mellem studerende og virksomheder kan finde sted (I Nordjylland er der etableret en enhed innovationX, som har fungeret i denne sammenhæng www.innovationx.dk)

Effekter og potentialer

Der skabes et vidensgrundlag i forbindelse med effektmålinger af forskellige typer ”projekt gratis udviklingsafdeling” og der formuleres nogle anbefalinger med et antal modeller for et sådant samarbejde.

Modeller der skal støtte virksomhedernes vækstpotentialer i form af hurtigere vidensomsætning i co-creation perspektivet mellem virksomheder og videninstitutionerner. Og modeller, der skal understøtte de studerendes kompetencer der gør at de hurtigere vil kunne indgå som produktiv arbejdskraft/iværksætter efter endt studietid.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013