Gå til indhold

Praksisorienteret innovation i SMV’er

Det er projektets målsætning at frigive det innovationspotentiale, der er til stede i SMV´ere på tværs af brancher med afsæt i den enkelte virksomhed.

Indsendt af

VIA University College

Resumé

Det er projektets målsætning at frigive det innovationspotentiale, der er til stede i SMV´ere på tværs af brancher med afsæt i den enkelte virksomhed. Dette ved at innovation kommer på dagsordenen i virksomhederne gennem en styrkelse af innovationskompetencerne med praksisnære, virksomhedsspecifikke innovationsprojekter, der tager afsæt i den samlede værdikæde og ikke kun har sigte på den klassiske produktinnovation.

Succesfuld implementering vil have gunstige effekter på vækst, produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Udfordring og muligheder

Innovation (herunder udvikling af idéer til nye forretningsmodeller, produkter, services, processer mv.) er af såvel OECD, regeringen samt diverse brancheorganisationer, identificeret som et af de vigtigste midler til at skabe fortsat vækst i Danmark.

Dansk erhvervsliv består primært af små og mellemstore virksomheder (SMVer) krydret med nogle få store. De seneste analyser, der er lavet om dansk erhvervslivs innovationsevne, påpeger at kun få SMV’ere har en klar innovationsstrategi samt relevante kompetencer i virksomheden til at føre den ud i livet. Samtidig har danske virksomheder generelt en produktivitetsudfordring.

Danmark ligger kun i det internationale midterfelt målt på andelen af innovative virksomheder og målt på nye produkters omsætningsandel. Andelen af innovative virksomheder er steget i de fleste regioner, men det er fortsat mere end 6 ud af 10 virksomheder, der hverken har introduceret nye produkter eller processer de seneste 3 år.

Samspillet om innovation er betydeligt svagere i Danmark end i udlandet. Der er i alle regioner blandt andet behov for at styrke samspillet mellem virksomhederne og deres kunder og leverandører samt mellem virksomheder og viden – og uddannelsesinstitutionerne. (jf. http://www.ebst.dk/publikationer/RU/regional_konkurrenceevneredegoerelse_2010/kap05.htm)

Danske virksomheder har tidligere prismæssigt kunnet konkurrere med resten af verden. Dette er ikke tilfældet længere.  Produktion i Østeuropa og Fjernøsten er nu langt billigere end hos os og hertil kommer disse landes konstante udvikling ift. anvendelse af ny viden og teknologier, samt øget fokus på kvalitet.

Samtidig er den hastighed, som nye produkter kommer på markedet med, forøget dramatisk.

Det er forkert at tro, at det er en udvikling, som kun finder sted i de højteknologiske brancher. Det er tilfældet i alle brancher. Et af de væsentligste midler for danske virksomheder er derfor at konkurrere på udvikling af nye og bedre produkter, processer og forretningsmodeller.

Det kræver en konstant kompetenceopbygning af den samlede arbejdsstyrke i SMVerne; fra bestyrelse og direktion til medarbejderne på gulvet.

Målsætning

Målsætningen er at styrke innovationskompetencerne i de små og mellemstore virksomheder gennem praksisorienterede, virksomhedsspecifikke innovationsprojekter med fokus på innovation i den samlede værdikæde - ikke kun klassisk produktinnovation.

Det er endvidere målsætningen, at de deltagende virksomheder gennem erkendelse og læring fremadrettet bliver i stand til selv at arbejde innovativt med egen innovationsstrategi. Endelig skal den konsekvente praksisorientering sikre at alle projekterne resulterer i innovative produkter, processer og/eller forretningsmodeller, der kan sikre virksomhedernes vækst og produktivitetsforbedringer.

Projektideen kan med fordel kobles til de 8 vækstteams og disses anbefalinger.

Innovationsbehov

Projektet frigiver det innovationspotentiale, der er i SMV´erne gennem afprøvning og videreudvikling af en bæredygtig innovationsmodel fra idé til solgt (og evt. serviceret) produkt, indførelse af nye/forbedrede processer og/eller udvikling og indførelse af nye forretningsmodeller.

Modellen faciliterer iværksættelsen af gode, innovative ideer, der har potentiale til at løse nationale (og/eller internationale) forbrugers behov (både BtB og BtC), og som kan skabe økonomisk vækst for SMV’erne. SMV’ernes ledere og medarbejdere gennemfører innovationsprocessen faciliteret af vidensinstitutioner, der leverer såvel procesviden som faglig viden.

I opstartsfasen gennemføres en række pilotprojekter med SMV´ere finansieret af udviklingsmidler. Det forventes at pilotprojekterne vil kunne resultere i et koncept, som videninstitutionerne efterfølgende vil kunne afsætte på markedsvilkår.

Pilotprojekterne kan være tilknyttet enkelte af Vækstteamsene og eventuelt enkelte regioner med henblik på efterfølgende skalering.

En innovationsbarriere er for eksempel, at de personer og virksomheder (SMV’er), som bliver bekendt med et forbrugerbehov, eller endda en reel og potentielt virksom ide, mangler de redskaber, der kan omsætte ideerne til øget vækst og styrkelse af konkurrenceevnen.

De danske forudsætninger

Dele af uddannelsessektorens stærke praksiskobling og "nærhed" til erhvervslivet koblet med et veludbygget erhvervsservicesystem giver en god ramme for, at en øget innovationsindsats direkte målrettet SMV´erne og i særlig grad den enkelte virksomheds udfordringer og uudnyttede potentialer, rent faktisk vil give de ønskede effekter.

Regeringens nedsættelse af de 8 vækstteams og disses anbefalinger, kan være det skelet projektideen udfoldes indenfor.

Effekter og potentialer

En frisættelse af innovationspotentialet i SMV´erne vil føre til såvel vækst, produktivitetsforbedringer samt styrket konkurrenceevne.

Endvidere må der forventes positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Samtidig vil projektet skabe en styrkelse af samarbejdet mellem SMV´ere, Vidensinstitutioner og erhvervsfremmesystemet.


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013