Gå til indhold

Ambitiøs langsigtet satsning på spin-out af flere nye biotekvirksomheder

Fremme af offentligt/private partnerskaber inden for bioteknologisk innovation med henblik på at skabe det rette økosystem, der sikrer udvikling af og vedligeholdelse af den bioteknologiske underskov med det formål at opnå kommercialisering af bioteknologiske opfindelser.

Indsendt af

Dansk Biotek

Resumé

Fremme af offentligt/private partnerskaber inden for bioteknologisk innovation med henblik på at skabe det rette økosystem, der sikrer udvikling af og vedligeholdelse af den bioteknologiske underskov med det formål at opnå kommercialisering af bioteknologiske opfindelser. Kun derved kan Danmark vedligeholde og udvikle aktuelle styrkeposition inden for Life Science og industriel biotek.

Danmark har en stærk tradition og en global styrkeposition inden for Life Science og inden for industriel bioteknologi (industrielle enzymer). Og Danmark har samtidig en stærk tradition for videnskabelig forskning på de offentlige forskningsinstitutioner.

Danmark er samtidig afhængig af at forstsat udvikling inden for brug af bioteknologi, hvis ikke vi skal miste vores konkurrenceevne med deraf følgende stærk negativ effekt på det danske velfærdssystem.

For at kunne opretholde og udvikle det nuværende niveau inden for bioteknologisk forskning, udvikling og eksport af produkter fremstillet ved hjælp af bioteknologi, er det en absolut nødvendighed, at der til stadighed er en underskov af innovative bioteknologiske virksomheder. Forudsætningen for at nye biotekvirksomheder opstår, udvikler sig og består så længe at de når kommercialiseringsfasen er, at der eksisterer et velfunderet ambitiøst, samfundsstøttet og anerkendt økosystem.

”Virksomheder, der opstår i erhvervsklynger med stærke økosystemer, klarer sig bedre end virksomheder, der opstår i mere golde omgivelser. Det viser flere studier. I Danmark skaber vi arbejdspladser og lovende vækstvirksomheder i klyngerne, men i modsætning til USA har vi stadig en udfordring med at få dem til at vokse.” (Kilde Jørgen Rosted, tidligere departementschef i Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) og direktør for den offentlige analyseenhed FORA, Vækstfondens Magasin 1, 2013)

Med udgangspunkt i den danske forskningstradition, og de mange opdagelser, der sker på universite-terne, er der god grobund for etablering af nye biotekvirksomheder via et offentligt/privat samarbejde om at udnytte universiteternes opfindelser og føre dem frem til kommercialisering og eksport.
Der er imidlertid behov for en ambitiøs, struktureret indsats for at udnytte og fremme de opdagelser, der sker på universiteterne og omsætte dem til levedygtige biotekvirksomheder inden for medicinsk teknologi, diagnostik og lægemidler samt industriel bioteknologi og fødevarer.

Samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer bør derfor styrkes med henblik på at skabe levedygtige biotekvirksomheder, der både initialt og på sigt vil skabe arbejdspladser, eksport og skatteindtægter og dermed være til stor gavn for den danske befolkning.

DANSK BIOTEK er aktiv medspiller i den fælles satsning, der netop nu sker i hovedstadsområdet, Copenhagen Spin-outs, der allerede nu har fostret den første biotekvirksomhed, udsprunget af universitetsforskeres opdagelser. Fra 2012-2014 har Copenhagen Spin-outs haft stærkt fokus på samarbejde imellem det akademiske forskningsmiljø og industrien med henblik på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet.

DANSK BIOTEK foreslår, at der som led i Regeringens innovationsstrategi og på basis af de erfaringer, der er høstet i Copenhagen Spin-outs etableres en ambitiøs platform for bioteknologisk innovation, med det formål at etablere endnu flere spin-out virksomheder i de kommende år.

Udfordring og muligheder

Den stolte danske tradition for entrepreneurship, videnskabelig forskning og udvikling af produkter, der markedsføres i hele verden, og som adresserer vigtige problemstillinger i form af bl.a. livsstilssygdomme og miljøvenlige industrielle produkter, rummer uanede muligheder for fortsat udnyttelse af det danske potentiale.

De store udfordringer er at sikre, at det højt kvalificerede input også leder til et lige så kvalificeret ’output’ i form af markedsførte produkter og indtjening til finansiering af yderligere bioteknologisk udvikling.

Dette kan kun ske ved, at hele det innovationsfremmende økosystem får så høj opmærksomhed, at der til stadighed er fokus på kvalificeret teknologioverførsel fra forskning i de offentlige institutioner til videre udvikling i nye innovative virksomheder. Dette kræver ambitiøse funktionelle offentligt/private partnerskaber, risikovillig kapital og likviditetsskabende tiltag, der sikrer levedygtige innovative virksomheder, som kan nå det ultimative mål, nemlig kommercialisering af nye produkter.

Hvis Danmark struktureret, målrettet og ambitiøst fokuserer på at skabe grobund for og pleje innovatio-nen ved at sikre, at de helt nødvendige betingelser er stede, vil vi kunne bevare og videreudvikle vores muligheder for at adressere de stigende behov for diagnosticering, personaliseret behandling og for miljøvenlige teknologier til brug ved fremstilling af diverse consumer goods.

Målsætning

Målsætningen er at sikre vedvarende ambitiøs bioteknologisk innovation i Danmark.

Vi bør hurtigt og struktureret sikre de rammebetingelser, der skal til for at optimere det økosystem, der skal sikre en underskov af levedygtige nye biovirksomheder.

Nye innovative biotekvirksomheder skal hurtigt nå frem til kommercialisering af opdagelser og derved give output i form af fremtidssikrede lægemidler, miljøvenlige industrielle produkter, arbejdspladser og eksportindtægter.

Nye innovative biotekvirksomheder, der via de nødvendige rammebetingelser udvikler sig frem til kommercialisering, vil skabe arbejdspladser og dermed tilbud til danskerne om at bruge deres uddannelser i Danmark.

Innovationsbehov

Videndeling mellem forskningsinstitutionerne og private investorer


Kulturforskelle og en forskellig incitamentsstruktur mellem offentlige forsknings¬institutioner og private virksomheder/investorer betyder, at der fx opstår forståelsesmæssige barrierer i forhold til tidspunkt for brug af/offentliggørelse af resultater mv.

Der bør derfor ske en øget, struktureret videndeling mellem offentlige forskningsinstitutioner og investorer/private virksomheder. Det er nødvendigt, at investorer og private virksomheder får kendskab til forskningsinstitutionernes projekter. Og det er nødvendigt, at forskerne på de offentlige institutioner får øget kendskab til potentialet i deres opdagelser, så de får forståelse for betydningen af at få opdagelserne ud af universiteterne, og kan tænke langsigtet og kommercielt, når de forsker i fx sundhed og sygdom.

Etablering af flere spin-outs
Finansieringsmulighederne for nye biotekvirksomheder lider under, at der ikke er et naturligt flow i finansieringen, hvilket betyder, at der opstår ’kapitalhuller’ efterhånden som virksomheden udvikler sig, i første omgang, når opdagelsen via tech. trans kontoret skal ud af universitetet og senere i forløbet når virksomheden, der f.eks. udvikler lægemidler, skal hente kapital til dyre lægemiddelforsøg.

Samtidig er det et problem, at virksomhederne ofte må klare sig selv i de første faser uden objektiv vurdering af potentialet i deres projekter.

Danmark skal ambitiøst fostre nye innovative biotekvirksomheder med et stort potentiale. Dette kan kun ske ved en samlet struktureret indsats, hvor opdagelserne overføres fra universiteternes laboratorier og via kvalificeret faglig støtte og kontinuerlig evaluering (mentorordninger) bringes over i kommercialiseringsrammer med den nødvendige finansiering og likviditetsskabende foranstaltninger.

Samtidig vil processen og gennemskueligheden sikre, at projekter, der ikke har potentiale, ikke bringes længere end de kan bære eller lukkes ned.

Kun på den måde sikres mulighederne og kommercialiseringspotentialet i dansk forskning.
I 2012 startede Hovedstadsregionens tiltag Copenhagen Spin-outs med DANSK BIOTEK som en af partnerne. Copenhagen Spin-outs er et godt udgangspunkt for et overordnet tiltag, der skal sikre den danske biotekindustris fortsatte udvikling og Danmarks kontinuerlige konkurrencedygtighed på dette felt.

Copenhagen Spin-outs, der har en tidshorisont på to år, planlægger at etablere 21 nye virksomheder i Hovedstadsregionen og er støttet med 20 millioner kroner fra EU’s regionalfond, 8 millioner kroner fra Vækstforum Hovedstaden og 12 millioner kroner fra partnerne.

DANSK BIOTEK foreslår, at der som led i Regeringens innovationsstrategi etableres en ambitiøs overordnet spin-out platform med deltagelse af repræsentanter fra forskningsinstitutioner, partnervirksomheder og investorer. Ud fra denne platform skal der kontinuerligt, under høj faglig bevågenhed og med lang tidshorisont, etableres nye biotekvirksomheder, der har optimale rammebetingelser, og som derfor har de bedste forudsætninger for at nå til kommercialisering af nye produkter.

Hidtidige barrierer
Hidtil har der ikke været en overordnet national forståelse for betydningen af en ambitiøs, struktureret tilgang til anvendelse af bioteknologi, til etableringen af nye biotekvirksomheder og betydningen af, at denne for Danmark så vigtige styrkeposition fastholdes.

Små biotekvirksomheder har svært ved at klare sig, selv om de seriøst arbejder på at imødegå fremtidens diagnostiske og behandlingsmæssige behov, og nogle må lukke undervejs, ikke fordi deres projekter ikke er gangbare, men fordi de ikke har kapital og likviditet til at gennemføre nødvendige aktiviteter.
I Danmark har biotekindustriens økosystem ikke fungeret optimalt. De nødvendige rammebetingelser har ikke været til stede i form af kapital, likviditetsskabende foranstaltninger, offentligt/private samarbejder forskningssamarbejder, og overordnet politisk forståelse.

Der har ikke i offentligt regi været kompetente rådgivere i tech. trans systemet med erfaring inden for kom¬mercialisering af nye opdagelser.

Der har ikke eksisteret mentorordninger, hvor erfarne iværksættere med kendskab til produkter, markeder, teknologier og kunder har kunnet bistå fra processens start og langt hen i udviklingsforløbet for en nu virksomhed.

De danske forudsætninger

Den foreslåede indsats i forhold til at etablere nye innovative virksomheder er i klar overensstemmelse med tre vigtige danske styrkepositioner:

Vores stolte tradition for basalforskning på universiteterne. Vi uddanner dygtige forskere som på grund af Danmarks globale førerposition har gode muligheder for at dygtiggøre sig også i udlandet og etablere internationale samarbejdsplatforme.
Vores stolte tradition for lægemiddelforskning og udvikling, hvor vi har demonstreret evne til at udvikle og imødegå behovet for udvikling af innovative og fremtidssikre lægemidler til sygdomme, der rammer en stor del danskere og en stor del af verdens befolkning.
Vores kompetencer og markedsledelse inden for industriel bioteknologi og på fødevareområdet.

Effekter og potentialer

En ambitiøs tilgang til etablering af nye biotekvirksomheder med kvalificeret hjælp til teknologioverførsel, finansiering, evaluering og rådgivning vil have den effekt, at de biotekvirksomheder, som skal danne den bioteknologiske underskov og danne basis for Danmarks fremtidige velfærd får en fair chance for at komme i gang og for at overleve, så potentialet, nemlig kommercialisering af nye produkter, kan indfries.

Disse virksomheder vil med den rette tilgang forblive i Danmark og bidrage til Danmarks velfærd på lang sigt.
Danske forskere får mulighed for at udnytte deres personlige potentiale inden for Danmarks grænser og vil ikke fristes til at søge beskæftigelse udenlands.
Med andre ord – arbejdspladser, sikring af Danmarks konkurrencedygtighed både for forskerne og på det bioteknologiske område.

Samtidig ligger der et potentiale i selve Spin-out konceptet, som hvis det bliver en del af Regeringens innovationsstrategi kan udnyttes på andre områder her i landet eller i udlandet.
En bioteknologisk industri i fortsat udvikling i Danmark er godt for industrien, for dansk økonomi, for danskerne og for resten af verden.