Gå til indhold

Digitale løsninger i kulturen

Digitalisering spiller en stor rolle i produktionen og brugen af kultur. Men den teknologiske udvikling tager kun i begrænset omfang bestik af den viden, som findes om brugssiden. Der mangler en klarere kobling mellem IT-udvikling og viden om, hvordan teknologierne griber ind i brugen af kultur.

Indsendt af

Aarhus Universitet

Resumé

Digitalisering spiller i dag en stor rolle i produktionen og brugen af kultur. Men digital kultur er også en væsentlig faktor i IT-udviklingen. Kultur produceres, fremstilles, markedsføres og bruges gennem forskellige IT-platforme som smart phones og tablets.

Denne udvikling giver nye muligheder og skaber nye rammer for produktion og brug af kultur. Kreative processer, læring og oplevelser påvirkes og rekonfigureres af de digitale kulturprodukter.

Nye forståelser og nye brugsformer skabes. Udbredelsen af de digitale kulturprodukter er omfattende. Der udvikles løbende nye produkter og nye teknologier. Men den teknologiske udvikling tager kun i begrænset omfang bestik af den viden, som findes om brugssiden.

Der mangler en klarere kobling mellem IT-udvikling og viden om, hvordan teknologierne griber ind i kulturproduktion og -brug. En styrkelse af denne kobling vil kunne muliggøre en systematisering af brugsformer med henblik på at fremme produktionen og brugen af kultur.

Den digitale kultur er mangfoldig og giver sig udtryk i mange produkter. Et område, som fortjener større bevågenhed er kulturarven. Interessen for fortiden gennem kulturarven er vokset støt i de senere årtier.

Fremstillinger af fortiden optræder i en mangfoldighed af medier fra film og bøger til computerspil, udstillinger og rollespil. De nye teknologier åbner op for at belyse, bruge, erfare og opleve kulturarv på nye måder og deres globale rækkevidde skaber nye sammenhænge, hvori dette kan ske.

Museer eksperimenterer med samlinger og udstillinger. Monumenter og andre in situ seværdigheder rammesættes og designes på nye måder. Læring og oplevelse indgår, sammen med globalisering og inddragelse, som vigtige parametre i brugen af kulturarv. De besøgende bliver til brugere og medproducenter af kulturarv. I Danmark er vi nået langt i at udvikle nye digitale og mixed-media fremstillings- og brugsformer til digital kultur.

Der ligger et stort potentiale i at udnytte forskning i digitalkultur brug til at udvikle nye brugsformer inden for digitaliseret kulturarv.

Udfordring og muligheder

Den professionelle fremstilling af kultur og kulturarv udfordres af de nye mediers brugerinddragende potentialer. Gamle brugsformer er under pres. Kulturproducenter og kulturarvsforvaltere, der ikke benytter sig af de nye teknologier, rammer kun et begrænset publikum og udnytter ikke de kreative ressourcer indlejret i den digitale kultur. Mulighederne for at udnytte teknologiens potentialer forudsætter et systematisk samspil mellem IT-producenterne, de professionelle kulturproducenter og kulturforvaltere og forskere inden for kulturarv og digital produktion.

Kan det etableres, er mulighederne for at skabe nye digitale kulturprodukter legio. Producenterne vil få adgang til nye viden, der vil kunne omsættes i nye produkter. Forvalterne af kulturarv vil kunne udvikle brugsformer, der vil kunne tiltrække nye brugergrupper (unge, nydanskere, den globale tids turister osv.) og nye sammenhænge for kulturarven med nye potentialer for oplevelse, læring og inddragelse.

Målsætning

Indsatsområdet har to målsætninger: For det første at fremme nye indramninger og nye brugerinddragende teknologier i kulturproduktion generelt og mere specifikt i fremstilling af kulturarv med det formål at inddrage og engagere nye brugere. For det andet at sikre at nye produkter, nye præsentationsformer og helt nye forståelser af, hvad kulturarv fortæller, kan medvirke til at fastholde besøgende og sikre en levende kulturarv, et stærkt turismeerhverv og en kulturindustri i vækst.

I partnerskab med IT-producenter, turismevirksomheder, museer og myndigheder vil forskere kunne udveksle den nye viden om engagerende, multisensoriske og med-inddragende kulturarvsfremstilling med henblik på at styrke turismeerhvervet og den digitale kulturindustri, herunder produktionen af digital kulturarv, samt bidrage til at fremme forståelsen for kultur, kunst og kulturarv, inkludere nye brugere og bidrage til at fremme nye løsninger inden for digital kulturarv.

Innovationsbehov

Der et oplagt innovationsbehov på tre områder, digital kultur, herunder digital kulturarv, IT-løsninger inden for den digitale kultur og turisme. Inden for den del af IT-branchen, der orienterer sig mod digital kultur, er der behov for at udnytte viden om den kreativitet og de oplevelser, som følger med produktion og brug af digital kultur. Det handler her ikke om kun om at tænke brugerdrevet.

Den digitale kultur rummer kreative potentialer, som rækker ud over en snæver forståelse af brug.  Også inden for turismeerhvervet er der behov for innovation. Moderne turister efterspørger oplevelser i nye forståelsesrammer. Samtidig ønsker de at blive forbundet med de sites, de besøger.

De stiller krav om nye indramninger af seværdighederne. Der ligger et stort innovationspotentiale i at digitaliseringen kan bringe kulturarven ud til mange forskellige brugere, herunder turister.

De nye former for digital kulturbrug og kulturarvsfremstilling bør udvikles i et tæt samspil mellem de relevante forskningsmiljøer (forskning i kulturarvsfremstilling, digital kultur, design, historiebrug, museologi m.v.), de professionelle kulturproducenter og kulturarvsfremstillere (museer, udstillings-operatører), de nationale, regionale og lokale myndigheder, turismeerhvervet og IT-virksomheder.

De danske forudsætninger

Forudsætningerne for at skabe en international førerposition inden for udvikling af nye former for digital kultur og turisme er gode i Danmark. Vi har en stærk forskning inden for Participatory Information Technology, digital design, digital kultur og kulturarvsfremstilling.

Desuden foregår der i disse år banebrydende forskning i kulturarv med henblik på at udnytte de nye teknologier til at skabe nye fremstillinger af kulturarv. Vi har i Danmark adskillige nicheproducenter inden for digital kultur og design. IT-branchen står generelt stærkt. Vi har tradition for kulturarvsturisme.

Antallet er museer er stort, og landet er dækket af sites fra historisk forarbejdet natur til monumenter og bygningsværker. Der har hos de professionelle kulturarvsforvaltere været megen fokus på at skabe nye fremstillingsformer, herunder at anvende digitale teknologier (i samspil med virksomheder). Endelig kan er det også en vigtig faktor, at der i Danmark en demokratisk og kritisk indstilling til kultur, der er en god forudsætning for mere brugerinddragelse.

Effekter og potentialer

Et tættere samarbejde mellem forskere, digitale kulturproducenter, professionelle kulturarvsforvaltere, den digitale kulturindustri og turismeoperatører om nye fremstillinger af kultur med henblik på at tiltrække nye brugere vil have den dobbelte effekt at øge beskæftigelsen inden for turisme og skabe nye muligheder for eksport af nye teknologiske løsninger inden for den kreative industri (digital kulturarv m.m.).

Selve konceptet omkring lærende, brugerinddragende, multi-sensorisk og emotionel kulturarv vil også kunne eksporteres til andre lande.