Gå til indhold

Lyd i digitale medier

Lyd er et afgørende indholds- og oplevelseselement i digital medieteknologi. En voksende udbredelse og adgang gennem online streaming eller sociale medieplatforme skaber et stort potentiale for vækst.

Indsendt af

Netværk for Dansk Lydteknologi

Resumé

Lyd er et afgørende indholds- og oplevelseselement i digital medieteknologi. En voksende udbredelse og adgang gennem online streaming eller sociale medieplatforme skaber et stort potentiale for vækst.

Udfordringen er at skabe nye produkter og services, som med udgangspunkt i brugernes behov og kontekst, giver nye muligheder for kommunikation og interaktion, informationssøgning og berigelse af musik, radio, TV, digital streaming og helt generelt den lydmæssige kulturarv (f.eks. sprog og dialekter, eller lyden af historiske lokaliteter).

Dette kræver særskilt fokus på værktøjer til analyse og interaktion med lydens indhold, elementer, udtryk m.m. som giver brugere mulighed for at navigere i store digitale lydarkiver af musik, broadcast eller online digitale streams (eks. YouTube).

Et usædvanligt tværdisciplinært samarbejde mellem danske universiteter, vidensinstitutioner, kulturinstitutioner, den kreative branche samt danske erhvervsvirksomheder og IKT vækstlag er nødvendigt for at realisere potentialet og skabe systemløsninger hvor indhold, form, formidling og interaktion er integreret.

Det vil sikre både vækst i den danske IKT og lydbranche samt forbedre mulighederne for aktører inden for dansk kultureksport.

Udfordring og muligheder

Lyd er de seneste år blevet digital og gennem online distributionstjenester er der skabt adgang til store mængder af musik, radio/TV og digital lydinformation og oplevelser.

Udfordringen er at skabe produkter og services, som faciliterer intuitiv og nem adgang til lydmaterialet så der skabes mulighed for vækst i alle led af værdikæden. Derudover sikres at teknologileverandører, indholdsproducenter og formidlere får bedre adgang til brugerne og deres behov. Dette giver endnu bedre løsninger, mulighed for kreativ udvikling og berigelse af kulturarven gennem crowd-sourcing.

Intentionen er at fastholde et højteknologisk produktionssamfund, hvor teknologi inden for udfordringen ’lyd som big data’ kan drive innovation og gøre lydteknologiværktøjer til et strategisk vækstteknologi-område.

Indsatsen tager afsæt i FORSK2020’s emner ’Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet’, ’Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund’ og ’Et kompetent samfund med sammenhængskraft’ herunder specifikt:3.1 Digitale muligheder og løsninger

  • 3.3 Strategiske Vækstteknologier
  • 4.1 Konkurrenceevne, produktivitet og vækst
  • 5.2 Kulturforståelse og interkulturelle kompetencer

Målsætning

Målet er at skabe systemer til informationssøgning og berigelse af digital lyd mhp. at sikre værdiskabelse i hele kæden; fra indholdsproducenter, distributions- og formidlings leverandører, til producenter af hard- og software af lyd-afspilnings og navigations produkter. Derved skabes der  vækst for både teknologivirksomheder, musik og medieselskaber, samt for formidlere af dansk kulturarv.

Innovationsbehov

For at sikre innovation er der behov for at kombinere tre elementer:

  1. Vidensintitutioner og højteknologiske virksomheders (både store og SMVer) i forskning og udvikling af metoder og teknologi til analyse af og interaktion med store lydarkiver;
  2. Kulturinstitutioner, medievirksomheders og musikselskabers afklaring og italesættelse af brugeres medie, informations og oplevelsesbehov;
  3. Lydteknologiske og IKT virksomheders udvikling og produktion af integrerede hard- og softwareløsninger som udnytter nye forretningsmodeller og/eller infrastruktur.

Offentlig finansiering er nødvendig til både strategisk forskning og udvikling, samt til faciltetering af samarbejde mellem multidisciplinære aktører, der i samarbejde skal skabe nye vækstmarkeder.

De danske forudsætninger

Danmark har en historisk unik markedsposition og et stort antal virksomheder inden for lydteknologi (se f.eks. Position Paper ICT for Sound Technology, DI ITEK 2012). Desuden har Danmark stor viden og et vækstlag inden for IKT - især hvad angår digital informationsteknologi.

Der er stærkt behov for en multidisciplinær indsats ved at koble de kulturelle, kreative og teknologiske erhverv. De teknologiske kompetencer sikrer at store mængder af lyd og relaterede metadata kan håndteres.

De kreative og kulturelle vidensinstitutioner/erhverv bidrager med at afklare og beskrive behov mht. oplevelse, formidling eller kommunikation. Musik og medieselskaber bidrager med at formulere nye forretningsmodeller for lyd og afklare behov for ny digital infrastruktur for den skabende branche (standardisering og lovgivning).

Det vurderes, at der er et ’window of opportunity’ for en dansk indsats, som qua vores etablerede netværk og styrker på tværs af traditionelle brancher, kan udnyttes til at skabe en ny styrkeposition indenfor lyd i digitale medier.

Effekter og potentialer

Der er et stort potentiale i vækst inden for digital lyd på tværs af traditionelle brancher hvor teknologi, distribution, produktion og formidlere af lyd sammentænkes i et system. Dette kan bidrage til at transformere en traditionel dansk styrkeposition inden for audio og lydteknologi til fremtidens digitale lyd æra med produkter og services som integrerer teknologi, lydindhold, oplevelser og forretningsmodeller.