Gå til indhold

Øget personlig indsigt – Mobile "Quantified Self" Teknologier

Vores gode IT forudsætninger samt markante anvendelse af sociale medier giver en base for at afprøve og udvikle nye services til den individualiserede og teknologidrevne udvikling. Indsatsen skal bringe Danmark i front inden for teknologier til selvmonitoring.

Indsendt af

DELTA

Resumé

Samfunds- og teknologiudviklingen har givet os oceaner af muligheder for at skabe viden om vores egen adfærd, gøren og laden.

Vi indsamler og deler informationer om os selv over sociale medier – samt i stadig mere specialiserede nicher f.eks. inden for fitness, sport, hobbyvirksomhed, natur m.m.

Vores gode IT forudsætninger samt markante anvendelse af sociale medier giver en base for at afprøve og udvikle nye services til denne individualiserede og teknologidrevne udvikling.

Denne indsats skal høste disse forudsætninger og bringe Danmark i front inden for teknologier til selvmonitoring i bredeste forstand.

Indspillet har sin FORSK2020 reference i flere temaer og i generelt udviklingen af den offentlige service under i en presset økonomisk situation. Konkret kan dette kobles til tema 1: ”Et samfund med sundhed og livskvalitet”, s. 37 samt 4.2 Effektiv og innovativ velfærd og forebyggelse.

Udfordring og muligheder

Samfundsudviklingen overhales til tider af teknologiudviklingen. Anvendelse af nye teknologier, Internettet og sociale tjeneste giver et stigende pres på f.eks. sundhedssektoren igennem øget indsigt eller ønske om viden om eget helbred.

Dette medfører øget krav fra borgere om kvalificeret og individualiseret behandling – ikke bare i sundhedssystemet, men også inden for andre borgerrettede services. Således måler folk selv i stigende grad sig selv og sine omgivelser. Det kan være sundhedsdata, motionsruter, fødevareindtag, luftfugtigheden, støjpåvirkninger, affald, vand, energi m.m.

Denne stigende lyst til indsigt i eget helbred og hverdag giver ikke blot et øget pres på den offentlige service men også en mulighed for at inddrage den positivt i fremtidens offentlige serviceudvikling samt i en dansk produktudvikling, der understøtter dette stigende marked.

Dette er en global tendens og et enormt dynamisk marked. Denne trend har fået betegnelsen ”Quantified Self” i international kontekst – og er så småt ved at fange an i Danmark – i første bølge primært på målinger af eget helbred via f.eks. sin smartphone eller hjemmeudstyr.

Mobil selvmonitorering af kroppen og kontinuerlig opsamling af forskellige data omfatter teknologier – både på hardware, software og analyse siden – der understøtter borger ”self empowerment” og giver borgere mulighed for tage mere ansvar for sig selv, sin egen sundhed og sit helbred. QS teknologier omfatter et stort økosystem af produkter bestående af "Apps", mobile, trådløse sensorer, aggregerende web-services etc.

Danmark har i dag ganske få "spillere" inden for dette område, med virksomheden "Endomondo" som måske den kendteste virksomhed. Størstedelen af udbydere af Apps, services og sensorer kommer fra udlandet, med USA som den største spirende spiller. For at undgå at være afhængig af udenlandske opstående ad-hoc standarder, bør Danmark investere i innovation indenfor QS Apps, mobile sensorer samt dataanalyse og "Big Data" muligheder.

Målsætning

Med en indsats inden for dette domæne, kan vi både holde flere danskere væk fra sundhedssystemet og forbedre livskvaliteten for mange borgere – samt skabe nye paradigmer for offentlige services især i tider med pres på offentlige bevillinger og finanser.

Deraf kan de samfundsmæssige mål for f.eks. offentlige servicetilbud og målinger opsat i FORSK2020 og digitaliseringsstrategien omsættes i at skabe nye virksomheder både indenfor højteknologiske devices, Apps/software og analyse/databehandlings metodikker.

Innovationsbehov

Indsatsen her udvider Quantified Self begreberne til målinger på og omkring sig selv i en bredere forstand for derved at gøre mennesket til et aktivt ’måleinstrument’ og medspiller i den offentlige service.

Målet er at vende den fortsat mere krævende befolkning til en fordel og samtidigt give innovationsvitaminer til områder med lav innovation i dag – f.eks. inden for sport, fitness, fritidsliv, lokal samfund og andre, hvor f.eks. QS og Apps udvikling kan bidrage til en værditilvækst på simple præmisser.

Det betyder en indsats, hvor QS ikke alene arbejder for kronikere og folk optaget af sundhedsindsatser – men også raske, der med disse teknologier kan undgås at blive patienter. Samtidigt en indsats, hvor borgerne selv igennem simple teknologier kan hjælpe den lokale kommune eller sig selv med indsamling af data om f.eks. affaldsforhold, naturbeskyttelse, støjforhold eller andre data, som simpelt og billigt kan opsamles heraf og hvor borgeren bliver en medspiller fremfor en modpart.

QS teknologier er komplekse, både for produktudviklere, brugere og borgere, da det indbefatter brug af både sensorer og software samt data, der skal eller kan reageres på og udviklinger af anbefalinger til dette.

Derfor kræves et stærkt samarbejde mellem repræsentanter for og forskere fra det primære sundhedsvæsen, offentlige serviceudbydere, forbrugerelektronik og sensor udviklere og (software-)infrastruktur og dermed eksperter fra både GTS systemet, universiteterne og de større spillere i det private erhvervsliv.

Udover et teknologisk aspekt – så har indsatsen en klar konsekvens for ny indretning af samfundet, redefinerede offentlige serviceydelser, udvikling af nye initiativer eller styrkelse af stærke danske initiativer som borger.dk / sundhed.dk m.fl.

De danske forudsætninger

Danmark har gode forudsætninger for at etablere et stærkt QS cluster – med afsæt f.eks. i det veludbyggede sundhedssystem, vores højteknologiske industri, stærke offentlige sektor, digitaliseringsstrategien, medarbejdere og borgere.

Samtidigt har vi en meget engageret befolkning i foreninger og optaget af samfundets demokratiske udvikling. Samtidigt kan Danmark heraf udvide QS begrebet bredere end sundhed alene – og derved udnytte den stærke sektor indenfor f.eks. sport, fritid, affald, miljø m.m. – og heri en stærk offentlig service, hvor borgeren kan blive en medskaber og deraf ved at omdefinere serviceydelser især for at afhjælpe stigende offentlige udgifter til f.eks. kommunale services.

Som følge af den teknologiske udvikling og en stigende teknologi-parathed specielt i Danmark, har vi en god grobund for at tage et stærkt afsæt og skabe innovation til udvikling og forbedring af teknologier, værktøjer og systemer til øget indsigt i egen krop, hverdag og omgivelser samt hvordan vores adfærd på forskellig vis påvirker den.

Effekter og perspektiver

Indsatsens effekt vil primært være at koble offentlige servicebehov med teknologiske muligheder igennem øget borgerinddragelse. Deraf tjener vi såvel en økonomisk bæredygtig udvikling af den offentlige service, inddrager borgerne i denne udvikling og samtidigt skaber markeder for dansk produkt- og serviceudvikling med globale muligheder.