Gå til indhold

Open Big Data (OBD)

Med udgangspunkt i et socio-teknisk perspektiv og i samarbejde med offentlige og private partnere, ønsker vi at forstå de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser af Open Big Data (OBD) til gavn for samfundet.

Indsendt af

Copenhagen Business School (CBS)

Resumé

Med udgangspunkt i et socio-teknisk perspektiv og i samarbejde med offentlige og private partnere, ønsker vi at forstå de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser af Open Big Data (OBD) til gavn for samfundet.

Udfordring og muligheder

I dag genererer og lagrer vi større mængder digitale data end på noget andet tidspunkt i historien. Nye it- og netværksmuligheder og en øget vilje til deling af data giver nye muligheder for udnyttelse af datamængdernes potentiale.

Erhvervsliv, den offentlig sektor og samfundet kan få gavn af datamængderne til at igangsætte omfattende sociale, politiske og økonomiske initiativer.

I 2012 havde Google omkring 2 millioner søgninger i minuttet. Brugere af Facebook delte omkring 700.000 indlæg i minuttet. Der var omkring 100.000 tweets i minuttet. Og Apple havde omkring 47.000 downloads af applikationer. Ud over disse informationsstrømme, som er menneskegenererede, bidrager overvågningskameraer, sundhedssensorer og andet måleudstyr til de stadigt stigende datastrømme.

Hidtil har OBD været forbundet med kommercielle applikationer og business intelligence. Men tilgængeligheden af store datasæt har et iboende potentiale som kan føre til vidtrækkende samfundsmæssige konsekvenser.

OBD kan bane vejen for en bred vifte af innovationsdrevne initiativer, som bl.a. fokuserer på styrkelse af borgernes sundhedsbevidsthed, forbedring af borgernes demokratiske deltagelse, forbedring af den offentlige borgerservice, samtidig med at nye forretningsmuligheder skabes og potentielle risici forudsiges.

Med mulighederne følger også en række udfordringer i forhold adgangen til data i stor skala. Spørgsmål om hvordan de nuværende it-platforme og netværk kan klare de nye krav, hvordan man sikrer kvaliteten og bæredygtigheden af datakilder, og hvordan man sikrer lige adgang til og anvendelse af data er blot få blandt mange problemstillinger, som kræver forskningsmæssig belysning.

Desuden giver OBD anledning til en række risici som er forbundet med bl.a. misbrug af data til formål, de ikke oprindeligt blev indsamlet til, eller overtrædelse af privatlivets fred. Disse risici udgør en betydelig udfordring i forhold til styring og regulering. Men de kan imødekommes, hvis vi er i stand til at forstå de dynamikker, der er på spil, når vi åbner op for adgangen til store data.

Målsætning

Det faktum at data er allestedsnærværende og at et tværfagligt perspektiv er nødvendigt for bedre at kunne forstå den komplekse og dynamiske beskaffenhed af OBD gør, at et af de primære mål er at etablere en platform, der kan samle flere fagdiscipliner og håndtere samarbejde og eksperimentering på tværs.

Vi forestiller os en socio-teknisk platform, der både giver plads og passende incitamenter for samarbejde mellem partnere i erhvervslivet, den offentlige sektor, it-eksperter, designere og forskere fra en lang række fagområder. Udviklingen af en platform, der kan rumme tværfagligheden, vil være med til at skabe det spillerum, der er nødvendigt for at skabe og høste værdi af OBD.

Efterfølgende skal et eksplorativt sigte danne grobund for beskrivende og normativ forskning. Målet bliver dernæst at identificere potentielle kilder til værdi og underliggende problemstillinger på et højt kvalitetsniveau, så vi kan rådgive erhvervsliv og den offentlige sektor om de fordele og risici, der er forbundet med OBD i deres respektive kontekster.

Innovationsbehov

Det forskningsinitiativ, som vi her foreslår, kræver omfattende ressourcer i bestræbelserne på at samle partnere der kan samarbejde på tværs af fagdiscipliner.

Ressourcer er nødvendige i forhold til at udvikle og vedligeholde de nødvendige tekniske og institutionelle infrastrukturer samt at oprette og administrere de rette incitamentsordninger.

De danske forudsætninger

Den vigtigste forudsætning er en teknisk, social og juridisk infrastruktur, der understøtter generering og adgang til store datasæt, samt oprettelsen af praksisfællesskaber, der arbejder målrettet med vedligeholdelse og videreudvikling af data.

Danmark placerer sig i toppen af ranglisten, når det kommer til internetdækning, it-færdigheder og andre fundamentale forudsætninger. Danmark har også en fordel på grund af kvaliteten og kvantiteten af data, der indsamles og organiseres af offentlige institutioner.

Et vigtigt springbræt for visionen er den danske digitaliseringsstrategi , der fokuserer på værdien af digitale teknologier for innovation, og som ser nærmere på spørgsmålet om åbne data. Desuden har Danmark i lighed med regeringer verden over øget deres fokus i forhold til at skabe adgang til værdifulde offentlige datasæt så som geografiske data, ejendomsdata, meteorologiske data og sundhedsdata.

De danske myndigheder er langt i bestræbelserne og har iværksat initiativet, "Grundlæggende Data Program / Basic Data Program", hvor centrale datasæt, der anvendes regelmæssigt af både offentlige myndigheder og private virksomheder, gøres frit tilgængelige.

Effekter og potentialer

OBD er kernen i mange af de store udfordringer, som vi står over for. Data er ikke kun allestedsnærværende, de udgør samtidig en vigtig ingrediens i at tage de fleste af de underliggende udfordringer op, som vores generation står overfor.

Den store mængde af tilgængelige data kombineret med aktuelle it-kapaciteter muliggør nye måder at organisere og berige henholdsvis den private og offentlige sektor. Ved at fremme forskningen indenfor OBD kan vi opnå betydelig værdi gennem innovation, økonomisk vækst, bedre styring og nye erhvervsinitiativer.

Et øget fokus på OBD vil også hjælpe med at udvikle vores it kompetencer i den offentlige og den private sektor, hvilket igen vil have en positiv effekt på OBD. For eksempel vil et øget fokus styrke ansvarlighed, gennemsigtighed og bæredygtighed i erhvervslivet og i offentlige anliggender.

Ved at integrere data i den samfundsmæssige diskurs er vi med til at udvide og forbedre de nuværende regler og politikker, der styrer datasæt og formidling.

I øjeblikket er en masse data gemt i den private sfære, og vi sigter mod at udvikle forretningsmodeller, som vil give incitamenter til at gøre sådanne oplysninger tilgængelige via åben adgang uden at underminere udbydernes forretningsmodel, eller leverandørernes privatliv og integritet.