Gå til indhold

Byggeri og anlæg som vækstdynamo

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge-og anlægssektoren vil give et væsentligt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2.

Indsendt af

Teknologisk Institut

Forslaget er koordineret med ”Energieffektivt og bæredygtigt byggeri” indsendt af innovationsnetværket Innobyg og med forslag indsendt af Dansk Byggeri.

Resumé

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge-og anlægssektoren vil give et væsentligt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2. Samtidig sikres størst muligt udbytte af samfundets investeringer inden for energirenovering, infrastruktur og sygehuse og investeringer til at forebygge og mindske skader som følge af klimaændringer. Hertil kommer et varigt teknologisk og innovativt løft af bygge- og anlægssektoren, der vil resultere i øget produktivitet, vækst og arbejdspladser bl.a. gennem øgede eksportmuligheder.

Udfordring og muligheder

Bygge- og anlægssektoren er en samfundsmæssig afgørende sektor ikke mindst i en international krisetid, hvor byggeaktiviteter bliver brugt som dynamo til at sætte gang i væksten og skabe arbejdspladser, eksempelvis i form af fremrykkede offentlige investeringer i infrastrukturprojekter og sygehusbyggerier. Samtidig skærpes kravene til funktionalitet, bæredygtighed, levetid, fleksibilitet og mindsket vedligehold, hvilket nødvendiggør en målrettet innovationsindsats. Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse står også højt på dagsordenen forårsaget af politiske målsætninger om energibesparelser. Intelligent sammentænkt med det store vedligeholdelsesefterslæb er der gevinster både for samfundet og byggebranchen. Endelig er der nye udfordringer og muligheder for bygge- og anlægssektoren forårsaget af klimaændringer og demografiske ændringer. Samtidig oplever mange virksomheder hård konkurrence, udflytning af produktionen og opkøb.

Udfordringerne og mulighederne er bl.a. beskrevet i anbefalinger fra regeringens vækstteam for energi og klima, i byggebranchens tænketank om bygningsrenovering, i dokumenter fra den europæiske teknologiplatform for byggeri og anlæg, i Horizon 2020 oplæg og de bliver p.t. behandlet i regeringens energirenoveringsnetværk. Indsatsen adresserer følgende temaer i FORSK2020: ”Energi, Miljø og Klima” under ”Et samfund med grøn økonomi”, ”Vækstteknologier” under ”Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet” og ”Transport, logistik og livsrum” under ”Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund”.

Målsætning

Målet er at udnytte de store investeringer inden for bygge- og anlægssektoren forårsaget af samfundsudfordringerne til at sikre et varigt løft af denne sektor, så der på en og samme tid skabes vækst og arbejdspladser og sikres et bæredygtigt byggeri. Herved opnås samtidigt energibesparelser, mindre skadelige følgevirkninger som følge af klimaændringer og en øget internationale konkurrenceevne for danske virksomheder.

Innovationsbehov

Målsætningen skal opnås ved et tæt samarbejde mellem store virksomheder og deres forskningskompetencer og finansielle tyngde, de mange små og mellemstore virksomheder, der er fleksible og med høj innovationsevne, professionelle bygherrer og bygningsejere og førende universiteter og videncentre, herunder GTS.

Indsatsen vil være en kombination af high-end forskning og markedsnær udvikling og innovation og ikke mindst demonstration i form af prototyper, laboratorieafprøvning og fuldskalaafprøvning. Det vil også være vigtigt for effekten på den lange bane, at uddannelsesinstitutioner af både de korte og lange uddannelser inddrages. Der forventes tæt samarbejde med energisektoren. Endelig er der behov for myndighedssamarbejde, da bygge- og anlægssektoren er stærkt reguleret, og der vil være behov for implementering, tolkning og revision af standarder for at sikre efterspørgsel.

Innovationsindsatsen vil være fokuseret på følgende: Nye teknologier og processer til bæredygtig energirenovering; intelligent integrering af energiforsyning, herunder VE, med bygninger og anlæg; Udvikling af nye multifunktionelle byggematerialer med minimalt energiforbrug og med stor grad af genanvendelse; innovation omkring nye produkter og konstruktioner til at mindske følgevirkninger fra klimaændringer; udvikling af metoder til at mindske og udbedre skader på bygninger og anlægskonstruktioner som følge af skybrud; udvikling af produkter og processer til nyanlæg af veje, broer, kystbeskyttelse mm.; intelligent vedligeholds- og reparationsstrategi for anlægskonstruktioner; udvikling af bæredygtige produkter og processer til upcycling af bygge- og anlægsaffald; koncept for fleksible hospitaler; og etablering af eksportnetværk.

De danske forudsætninger

Danmark har stærke forskningsmiljøer (bl.a. på Teknologisk Institut, DTU Byg og Aalborg Universitet) og virksomheder med front-end teknologi og løsninger inden for bl.a. byggematerialer, energieffektivisering og anlægsbyggeri.

En del af indsatsen kan organisereres ud fra innovationsnetværket Innobyg, og via tæt samarbejde med byggeriets organisationer. Det internationale samarbejde sikres primært via den europæiske teknologiplatform for byggeri og via eksportnetværk som fx FISH clusters.

Effekter og potentialer

Bygge- og anlægssektoren har en stor strategisk betydning for dansk og europæisk økonomi. Bygninger i Danmark udgør 716 mio. m2 , repræsenterer en formue på 3.700 mia. kr. og står for 40% af samfundets energiforbrug. De fremtidige anlægsmæssige investeringer inden for nye anlægskonstruktioner og vedligehold af de eksisterende udgør mere end 100 mia. kr. frem til 2020.

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge- og anlægssektoren vil give et væsentligt og nødvendigt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2, til at forebygge og mindske skader som følge af klimaændringer, og vil være med til at sikre produktivitet, lang levetid og minimalt vedligehold af nye og eksisterende bygninger og anlæg. Hertil kommer et varigt teknologisk og innovativt løft af bygge- og anlægssektoren, der vil resultere i vækst og arbejdspladser. Dette vil ske gennem et stærkt og innovativt hjemmemarked som grundlag for eksport af produkter og systemløsninger inden for anlægskonstruktioner, energirenovering, klimaforebyggelse og bæredygtighed.