Gå til indhold

Flere produktionsarbejdspladser i Danmark

Det er målet at styrke Danmarks fundament i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne. Omdrejningspunktet skal være en øget og mere sammenhængende indsats inden for uddannelse, forskning og innovation på området.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

Det er målet at styrke Danmarks fundament i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne. Omdrejningspunktet skal være en øget og mere sammenhængende indsats inden for uddannelse, forskning og innovation på området.

Indsatsen skal styrke udviklingen af flere nye produktionsformer i dansk kontekst, nye værdiskabende samarbejdsrelationer mellem forskning og industri samt fastholde den store underskov af SMVere, som udgør rygraden af dansk industri.

Udfordring og muligheder

Produktion er nødvendig for industriel innovation i Danmark. Industrielle produktionsvirksomheder er afgørende for dansk eksport og dansk økonomi generelt. Fremstillingssektoren er med at til skabe bred beskæftigelse og giver plads til medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde:

 • Industriproduktion udgør 51 pct. af Danmarks samlede eksport og beskæftiger 350.000 medarbejdere i 15.000 virksomheder.
 • Produktionsindustrien står for 51 pct. af Danmarks eksport.
 • Industriproduktionen udgør 13 pct. af Danmarks BNP.
 • 65 pct. af de samlede private investeringer i forskning og udvikling kommer fra produktionsvirksomheder.

Den danske velstand og velfærd er dermed i høj grad afhængig af en fremstillingsindustri, der er konkurrencedygtig på internationalt niveau.

Finanskrisen har dog forårsaget en væsentlig nedgang af industriarbejdspladser i Danmark, hvor det kræver en fokuseret indsats at vende kurven. Skal dette lykkedes, er en politisk indsats, en direkte og engageret industriel involvering samt aktivering af de faglige miljøer på videninstitutionerne nødvendig.

Målsætning

Målsætningen er gennem et øget samarbejde mellem viden (forsknings og uddannelse) og industrien at øge agiliteten, hastigheden, innovationen og bæredygtigheden i dansk produktion med det mål for øje at øge den danske internationale konkurrenceevne med fokus på stor grad af teknologi, viden, kompetencer og innovationskraft i såvel produktionsprocessen som i
produkterne.

Innovationsbehov

Fremtidens danske produktion kan og skal ikke baseres på masseproduktion baseret på lavtlønnet arbejdskraft. Der skal i stedet satses på nicheprodukter med stor innovationshøjde og høj værditilvækst, hvor der er brug for en stor grad af teknologi, viden, kompetencer og innovationskraft i såvel produktionsprocessen som i produkterne. Dermed sagt produkter baseret på den nyeste forskning og innovation.
SMVerne er et centralt omdrejningspunkt.

Der skal eksempelvis satses på udvikling af nye samarbejdsformer mellem SMV’ere og vidensinstitutioner, vidensoverførsel og kompetenceudvikling, m.v. – med sigte på at kvalificere og positionere danske SMV’ere og i sidste ende styrke produktionen.

Realisering af målet er forbundet med en række innovationsbehov inden for følgende tre områder, som også er det nye nationale initiativ MADE’s tre indsatsområder:

 • Den agile produktion, som er fleksibel og tilpasser sig hurtigt nye produkter og efterspørgselsmønstre – både i teknologi og organisering.
 • Den innovative produktion, som er kendetegnet ved sin evne til at omsætte nye ideer til effektiv produktion.
 • Den bæredygtige produktion, som skaber værdi via ansvarlighed – både socialt, miljømæssigt og i energiforbruget.

Der er behov for at inddrage alle aktører på området med industrien og universiteterne som innovationsdrivere og der skal trækkes på hele værdikæden fra forskning til udvikling, demonstration, innovation, videnspredning og uddannelse.

De danske forudsætninger

Danmark har et stort potentiale for fortsat at være et produktionsland med flere arbejdspladser på området end i dag. Vi har de fornødne styrker, kompetencer og viden, som gør det muligt at være med i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne.

Den aktuelle platform for produktionsforskning fokuserer på forskellige elementer inden for feltet – eksempelvis ”bløde” områder som supply chain management, sourcing, globalisering og vidensoverførsel, globale produktionsnetværk og innovation.

Hertil kommer en række fagmiljøer, der arbejder med ’hård’ produktionsteknologi i forskellige afskygninger. Her fokuseres på effektive processer - gennem automatisering og robotisering - på effektive og dynamiske produktionsmetoder gennem styring og regulering monteret direkte i procesværktøjer til fx dybtrækning og lasersvejsning med væsentlig afkortning af produktionstiden til følge.

Der er eksempler på underleverandører, der gennem at mestre sådanne nye metoder i kombination med design og modellering kan komme helt ind i ’maskinrummet’ hos samarbejdspartneren og blive en uvurderlig partner i selve udviklingsprocessen.

Effekter og potentialer

Et øget fokus på den danske produktionsinnovation vil forbedre den internationale konkurrenceevne og vil bl.a. kunne have følgende effekter:

 • Flere produktionsarbejdspladser i Danmark.
 • Mere ”innovativt mod” - Udvikling og afprøvning af flere nye produktionsformer i en dansk kontekst.
 • Flere nye værdiskabende samarbejdsrelationer mellem forskning og industri.
 • Fastholdelse af underskoven af SMVer, der udgør rygraden i dansk industri og medvirke til, at de også lever i morgen. Disse virksomheder skal forstå vigtigheden at ansætte deres første ingeniør for at højne innovation og produktivitet.