Gå til indhold

Grønlands mineralske ressourcer

Grønland rummer en række mineralske råstoffer bl.a. en række sjældne grundstoffer i usædvanlig høje koncentrationer og i nogle tilfælde meget store tonnager. Verdens opmærksomhed retter sig mod den arktiske region, hvilket giver nye muligheder for den grønlandske samfundsøkonomi

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Grønland rummer en række mineralske råstoffer bl.a. en række sjældne grundstoffer i usædvanlig høje koncentrationer og i nogle tilfælde meget store tonnager. Verdens opmærksomhed retter sig mod den arktiske region hvilket giver nye muligheder for at mineralske råstoffer kan understøtte den grønlandske samfundsøkonomi og styrke dansk/grønlandsk samarbejde samt styrke Grønlands og Danmarks økonomiske vekselvirkning med de hastigt voksende økonomier i Asien. Samarbejde bør ud over universiteter involvere GEUS.

Udfordring og muligheder

Strategiske mineralske råstoffer er nødvendige for teknologiske omstillinger af samfundet. Forsyningssikkerhed er en udfordring for regioner uden egenproduktion, mens miljø og samfundsmæssige konsekvenser er udfordringer ved egenproduktion. Grønlands mineralske resurser giver mulighed for at sikre Europa forsyningssikkerhed og giver mulighed for udvikling af support og følgeaktiviteter som udnytter Dansk/Grønlandsk store erfaring inden for Arktisk natur, teknologi og samfundsudvikling. Disse erfaringer kan også give konkurrencefordele i andre regioner af Arktis, som forventes at blive mål for udvikling i de kommende årtier.

Målsætning

At foretage en analyse af potentialet for Dansk/Grønlandsk samarbejde om udvinding af mineralske råstoffer eller tilvejebringelse af infrastruktur og teknologi til ekstraktion, transport og forarbejdning af mineralske resurser, med særligt henblik på metaller med højteknologiske applikationer.

Innovationsbehov

Udvinding af mange sjældne metaller kræver højt specialiserede ekstraktionsteknologier, som oftest skal skræddersyes den enkelte type forekomst. Mineralogisk, geokemisk og petrologisk karakterisering af potentielt økonomiske forekomster vil derfor være en nødvendig del af vurderingsgrundlaget forud for en vurdering af muligheden for udnyttelse, KU, GEUS, DTU, Au og GEUS besidder en høj grad af ekspertise inden for disse forskningsfelter, ligesom kenskabet til potentialet i de Grønlandske geologiske provinser er højt. Der er behov for innovation inden for både fysisk og kemisk separation af malmmineraler og metaller, forud for evt. udvinding.

Mulighederne for at udvikle ekstraktionsteknologier der har konkurrencefordele i kraft af særlige grønlandske muligheder såsom tilgængelighed af vand og energi bør analyseres. Et særligt område der er underlagt specifikke politiske begrænsninger er udvinding af U og Th, som må formodes at blive i stigende grad efterspurgt i takt med stigende erkendelse af problemer ved anvendelse af fossile energikilder. En tidlig teknologiudvikling som gør Danmark/Grønland i stand til at handle såfremt der tages politisk beslutning om udvinding af meget betydelige Grønlandske U og Th forekomster bør overvejes.

De danske forudsætninger

Den danske indsats inden for udforskningen af Grønlands geologi og identifikation of mineralske råstofpotentialer gennem GEUS og universiteter har mere end 150 historie, og er størrelsesordener mere omfattende end konkrete mineralefterforskningsaktiviteter. Danmark og Grønland har derfor enestående muligheder for at identificere og karakterisere mineralske råstofpotentialer i Grønlad. Der er tidligere, forud for dansk beslutning om ikke at indføre atomkraft i Danmark foretaget omfattende analyser af ekstraktionsteknologier i samarbejde mellem dansk erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner som muligvis stadig kan have relevans – dette bør afdækkes.

Effekter og potentialer

Tilgængelighed af mineralske råstoffer er afgørende nødvendigt for alle samfund. En række mineralske råstoffer har stigende international efterspørgsel, og såvel direkte ekstraktion og markedsføring af sådanne råstoffer, som de omfattende følgeaktiviteter i form af etablering og drift af infrastruktur og levering af serviceydelser til ekstraktionsindustrien skaber omfattende økonomisk aktivitet og dermed mulighed for økonomisk vækst i både Grønland og Danmark. Samtidig kan disse aktiviteter betyde forbedret synlighed af Dansk og Grønlandsk erhvervsliv i Asien, specielt Kian og Korea.

Der vil være et potentiale for vækst på kort og mellemlangt sigt inden for følgeaktiviteter som logistik, service og infrastrukturopbyggelse og på længere sigt inden for ekstraktionsindustri og egentlig minedrift. De vigtigste samfundsmæssige udfordringer i dag er omstilling til bæredygtig energiforsyning og jobskabelse. Grønlands mineralresurser er i et vist omfang af strategisk betydning for omstilling af energiforsyning til fornybare energiformer, mens mineralekstraktion og forædling vil være en ny arbejdsmarkedssektor for Danmark og Grønland, som vil forøges diversiteten og stabiliteten af vores økonomier.