Gå til indhold

Animated Learning – implementering af kreativitet, innovation og digitale medier i det danske undervisningssystem

Implementering af kreativitet, innovation og digitale medier i det danske undervisningssystem under det bredt organiserede initiativ “Animated Learning”.

Indsendt af

VIA University College

Resumé

Implementering af kreativitet, innovation og digitale medier i det danske undervisningssystem under det bredt organiserede initiativ “Animated Learning”.

Danmarks vigtigste resurse i fremtidens globale konkurrence vil være kreativitet og innovation. Samtidig står vi midt i en digital revolution med radikale forandringer, der giver nye muligheder.

Udfordringen er derfor først at adressere kreativitet, innovation og de nye digitale omgivelser som et fokusområde i morgendagens uddannelsessystem. Dernæst er udfordringen at sikre en kapacitetsopbygning, dvs. finde måder at øge viden, færdigheder, og ikke mindst læringsstrategiske resurse blandt elever og lærere inden for kreativitet og innovation i tilknytning til den digitale revolution.

Udfordring og muligheder

Det er nødvendigt med nye didaktiske tiltag og tankemønstre, ikke bare i Danmark, men globalt. Udfordringen ligger i at undervisningssystemet har svært ved at omstille tanke- og handlingsmønstre – på trods af børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre - som går i retning af det multimodalt skabende, nye læringsarenaer og praksisfællesskaber.

Dette resulterer i børn og unge, som enten får lavt selvværd, fordi den skolekultur, de møder, ikke matcher den de oplever udenfor disse rammer, eller en mange år lang kamp for at forsøge at “tilpasse” sig rammer, som er forældede.

Forskning viser, at ved at arbejde produktionsorienteret og multimodalt i sociale læringsnetværk understøttes de læringsstrategier, som børn og unge benytter sig af i uformelle sammenhænge, og disse strategier udvikles dermed til brug i skole- kontekst.

Det er strategier, som eleverne kan anvende i mange forskellige sammenhænge, og som derfor medvirker til at undgå kløften mellem skole og fritid. Eleverne får gennem det produktionsorienterede arbejde mulighed for at ”svare” på de indtryk og de omgivelser, som de står midt i. Alt sammen aspekter, som er særdeles vigtige for den enkelte elevs oplevelse af integritet, mening og sammenhæng. Disse aspekter øger ydermere motivationen for at lære samt evnen - og ikke mindst modet - til nytænkning og innovation.

Målsætning

Målet er at styrke børn og unges digitale dannelse og forudsætninger for at udtrykke sig igennem den udvidede palet af modaliteter, der ligger foran dem. Dette i interaktion med den verden, som omgiver dem.

Derfor er det nødvendigt at uddanne lærere, pædagoger og undervisere (forandringsgivne målgruppe) i at bruge digitale medier i innovative- og produktionsorienterede processer i alle fag i deres daglige undervisning, samt løbende undersøge denne praksis gennem empiriske studier og erfaringsopsamling.

Innovationsbehov

Animated Learning vil målrettet udvikle proof-of-concepts og forretningsmodeller i skole-/virksomhedsklynger, som kan medvirke til øget samarbejde mellem produktionsvirksomheder og undervisningssektoren, herunder afdækning af markeder møntet på undervisningssektoren.

I denne sammenhæng vil virksomheder få læring om børne-og ungdomskultur, og undervisningssektoren vil få mulighed for at være med-designere af det materiale, som de har brug for.

Meget tyder i den sammenhæng på, at der er et innovationspotentiale i et direkte og styrket partnerskab med produktionsselskaberne som leverandører af learning games, digitale undervisningsmaterialer og konsulentbistand.

Et andet innovationsbehov ligger i inddragelsen af erhvervslivet mere generelt ved at skabe didaktiske designs som kontinuerligt inddrager erhvervsliv, andre offentlige institutioner, forskningsmiljøer og interesseorganisationer.

Dette for at sikre læringsprocesser som til stadighed tager udgangspunkt i problematikker og udfordringer i samfundet.

De danske forudsætninger

I Danmark er vi langt med forskning og viden inden for børne- og ungdomskultur og læringsteorier, som understøtter mål og visioner bag Animated Learning.

Vi har i Danmark store satsninger inden for den digitale undervisning, og innovation i undervisningen, samt en velvilje blandt undervisere og erhvervsliv til at imødekomme udfordringerne.

Det vi mangler er implementeringen af viden og visioner i uddannelsessystemet. Her har vi brug for systematisk at arbejde med didaktiske design i samarbejde med aktionsforskere, som kan medvirke i skolesystemets læringsproces.

Vi har altså i Danmark gode forudsætninger for at arbejde med nye didaktiske designs, som går på det produktionsorienterede og innovative, og med Animated Learning skal der videreudvikles en model for denne indsats.

Effekter og potentialer

Animated Learning skal bidrage til at skabe en sammenhængskraft mellem produktionsvirksomheder inden for den audiovisuelle sektor, erhvervsliv, forskning og undervisningssektor, som tilgodeser fremtidens børn og unges kreative og innovative kompetencer, samt læringsstrategiske resurser, og dermed sikrer fremtidens borgeres integritet og evne til at interagere.

Vi forventer en øget konkurrenceevne først og fremmest i forhold til viden om didaktiske designs og læring, og herunder altså øget konkurrenceevne inden for digitale læringsprodukter som learning games, visualiseringer, læring på sociale platforme mm.